LPC33/2018
ID intern unic:  374889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 33
din  16.03.2018
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 171/2012 privind piața de capital
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 220

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Art. I. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se completează în final cu textul:

    „Directiva nr. 2013/36/CE din 26 iunie 2013 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei nr. 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor nr. 2006/48/CE şi nr. 2006/49/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 27 iunie 2013 [art. 4 alin. (5), art. 28, art. 65 alin. (3), art. 74 alin. (1), art. 76  alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. a), art. 97 alin. (2)–(4), art. 99 alin. (1)–(3), art. 103 alin. (1) și art. 104 alin. (1) lit. a), c), e), g), i), j) și l)].”

    2. Articolul 6 alineatul (1):

    după noțiunea „executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

    „expunere spre vînzare – perioadă cuprinsă între data înregistrării ofertei de vînzare a valorilor mobiliare la operatorul de piață/sistem și data executării/ expirării ofertei;”   

    după noțiunea „relaţie de familie” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:

    „restructurare a emisiunii (emisiunilor) de valori mobiliare – modificare a numărului de acţiuni şi/sau a valorii nominale (fixate) a tuturor valorilor mobiliare de o anumită clasă, şi/sau a mărimii capitalului social, care, după caz, poate fi însoţită de consolidarea, fracționarea ori convertirea valorilor mobiliare de clasa respectivă;

    sediul societății de investiții – locaţia în care persoanele care administrează efectiv activitatea societății de investiții își îndeplinesc în mod regulat atribuţiile. Sediul societății de investiții persoană juridică din Republica Moldova trebuie să fie situat pe teritoriul Republicii Moldova şi indicat în statutul societății de investiții;”.

    3. Articolul 11 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

    „(4) La efectuarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, persoana prezintă consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente.”

    4. Articolul 30:

    la alineatul (1), după cuvintele „cu drept de vot” se introduce textul „ , cu excepția celor prevăzuți la alin. (6),”;

    alineatul (4) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

    „h) privind dreptul acționarilor de a refuza înstrăinarea acțiunilor, conform prevederilor alin. (6).”

    la alineatul (6), cuvintele „conform alin. (5)” se substituie cu cuvintele „stabilit în cererea de retragere obligatorie expediată acţionarilor minoritari”.

    5. La articolul 38, partea introductivă va avea următorul cuprins:

    „Capitalul inițial al unei societăți de investiții, reprezentat de capitalul propriu al acesteia, va constitui cel puţin:”.

    6. Articolul 40:

    alineatul (15) se completează în final cu textul „și/sau suspendă licența de societate de investiții pînă la finalizarea procedurii de evaluare a conformității persoanei cu participațiune calificată”;

    alineatul (16) se completează în final cu textul: „În cazul nerespectării prevederilor prezentului alineat, se aplică corespunzător prevederile art. 401.”

    7. Secțiunea a 2-a a capitolului III se completează cu articolul 401 cu următorul cuprins:

    „Articolul 401. Anularea, emiterea și vînzarea participațiilor 

                             deținute cu nerespectarea cerințelor privind 

                             calitatea acționariatului în capitalul societății

                             de investiții

    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, organul executiv al societății de investiții ai cărei deținători de valori mobiliare cad, după caz, sub incidența prevederilor art. 40 alin. (16), în termen de cel mult 15 zile din data expirării termenului acordat deținătorilor de valori mobiliare pentru vînzarea acțiunilor, emite și depune la Comisia Națională decizia privind anularea acestor acțiuni şi emiterea suplimentară de acțiuni în același număr şi de aceeași clasă.

    (2) Decizia organului executiv conține inclusiv informația privind valoarea nominală (fixată) a acțiunilor nou-emise, termenul de expunere spre vînzare şi condițiile în care este stabilit prețul inițial de expunere spre vînzare, ținîndu-se cont de prevederile alin. (11).

    (3) Comisia Națională emite decizia privind înscrierea aferentă radierii acțiunilor anulate cu restructurarea emisiunilor anterioare de acțiuni și decizia privind înregistrarea acțiunilor nou-emise, în termen de cel mult 15 zile din data depunerii la Comisia Națională a deciziei conform alin. (1), cu anexarea documentelor corespunzătoare. Înregistrarea emisiunii de acțiuni are loc în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale.

    (4) În termen de cel mult 3 zile din data înregistrării acțiunilor nou-emise conform alin. (3) al prezentului articol, depozitarul central/societățile de registru/societățile de investiții care țin evidența deținătorilor de valori mobiliare asupra cărora au devenit incidente prevederile art. 40 alin. (16), în temeiul deciziei organului executiv al societății de investiții şi al deciziei Comisiei Naționale, asigură înscrierile privind anularea acțiunilor din conturile deținătorilor de valori mobiliare respective și înscrierea privind acțiunile nou-emise în contul societății de investiții.

    (5) Acțiunile nou-emise și înscrise în contul societății de investiții, pînă la vînzarea acestora conform prezentului articol, sînt acțiuni fără drept de vot aflate în circulație, nu oferă dreptul de primire a dividendelor şi a unei părți din bunurile societății, în cazul lichidării acesteia, şi nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale. Acționarii societății de investiții nu au dreptul de preemțiune asupra acțiunilor nou-emise în condițiile prezentului articol.

    (6) În termen de cel mult 5 zile după stabilirea prețului inițial conform alin. (11) al prezentului articol, societatea de investiții expune spre vînzare acțiunile nou-emise și dezvăluie publicului, în modul stabilit la art. 16 alin. (2) lit. a), c) și d), informația prevăzută la art. 14 alin. (1), precum și descrierea afacerilor și a situației financiare a societății de investiții pe parcursul ultimilor 3 ani.

    (7) Termenul de vînzare a acțiunilor nou-emise de către societatea de investiții nu trebuie să depășească 3 luni din data expunerii acestora spre vînzare, cu excepția indicată la alin. (8). Acțiunile nou-emise pot fi expuse spre vînzare doar după stabilirea prețului inițial în condițiile alin. (11).

    (8) La cererea societății de investiții, Comisia Națională poate dispune prelungirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (7) cu perioade a cîte cel mult 3 luni, de cel mult trei ori, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare sau există un interes public în dispunerea prelungirii, fie atunci cînd a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către Comisia Națională, un achizitor potențial al acțiunilor expuse pentru vînzare, caracterul potrivit și adecvat al calității căruia nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul dispunerii  prelungirii.

    (9) Comisia Națională informează societatea de investiții cu privire la prelungirea termenului prevăzut la alin. (8) pînă la expirarea termenului precedent stabilit pentru vînzarea acţiunilor nou-emise.

    (10) Vînzarea acțiunilor nou-emise are loc pe piața reglementată sau în cadrul MTF, la prețul inițial stabilit în condițiile alin. (11), care poate fi modificat ulterior în condițiile alin. (13).

    (11) Preţul inițial de expunere spre vînzare a acțiunilor nou-emise este stabilit în termen de cel mult 3 luni din data expirării termenului acordat deținătorilor de valori mobiliare pentru vînzarea acțiunilor, în următoarele condiții:

    a) în cazul în care cota nu depășește 33% – pornindu-se de la valoarea acțiunilor rezultată din aplicarea unuia din criteriile prevăzute la art. 23 alin. (2), cu aplicarea art. 23 alin. (7) pentru criteriul stabilit la art. 23 alin. (2) lit. a);

    b) în cazul în care cota depășește 33% – pornindu-se de la valoarea acțiunilor rezultată dintr-o expertiză efectuată de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.

    Determinarea prețului conform lit. b) este efectuată de către o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în registrul persoanelor autorizate, ţinut de către Comisia Națională în modul stabilit de aceasta.

    (12) Organul executiv al societății de investiții este în drept să modifice preţul acţiunilor expuse spre vînzare în intervale cel puţin o dată la 3 luni de la data expunerii spre vînzare sau a ultimei modificări a preţului. Oscilaţiile preţului se admit în limitele de pînă la 30 la sută în ceea ce privește preţul stabilit anterior, cu prezentarea argumentelor respective la adresa Comisiei Naționale. În cazul survenirii unor factori care influenţează semnificativ preţul stabilit anterior, pentru fezabilitatea tranzacţiei este admisă oscilarea preţului peste limita de 30 la sută, cu prezentarea argumentelor justificative.

    (13) Orice modificare a prețului urmează a fi notificată prealabil către Comisia Națională și dezvăluită publicului cel puțin în modul stabilit la art. 16 alin. (2) lit. a), c) și d).

    (14) În cazul procurării acţiunilor nou-emise în cote ce reprezintă participaţii calificate, se vor respecta cerințele prevăzute la art. 40.

    (15) Mijloacele bănești obținute în rezultatul vînzării acțiunilor nou-emise sînt transferate într-un cont bancar provizoriu, deschis de către societatea de investiții în acest scop. Societatea de investiții consemnează mijloacele bănești obținute în rezultatul vînzării acțiunilor nou-emise în conturile foștilor deținători, cu aplicarea principiului proporționalității, după reținerea sumelor aferente amenzilor aplicate foștilor deținători, în cazul în care acestea au fost aplicate și nu au fost plătite, și a cheltuielilor aferente vînzării, inclusiv taxe, plăți, comisioane. Prevederile prezentului alineat se aplică fără a prejudicia aplicabilitatea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

    (16) Societățile de investiții informează imediat societatea de investiții emitentă despre clienții care au procurat acțiuni. În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru vînzare, societatea de investiții emitentă prezintă Comisiei Naționale lista persoanelor care au procurat acțiunile nou-emise.

    Dacă, în termenul prevăzut în decizia organului executiv al societății de investiții, acţiunile nou-emise nu au fost vîndute sau au fost vîndute parţial, acţiunile care nu au fost vîndute urmează a fi anulate, iar organul executiv, prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, este obligat să ia decizia de reducere a capitalului social.

    (17) În termen de 30 de zile de la data aprobării de către organul executiv al societății de investiții a deciziei privind reducerea capitalului social prin anularea acţiunilor, societatea de investiții prezintă Comisiei Naționale documentele stabilite prin actul normativ al acesteia pentru înscrierea modificărilor aferente reducerii capitalului social.

    (18) La anularea acţiunilor neînstrăinate, societatea de investiții achită foştilor deţinători valoarea nominală (fixată) a acţiunilor, cu excepţia cazului în care preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF în ultimele 6 luni anterioare anulării este mai mic decît valoarea nominală (fixată), fără a lua în calcul preţul format prin manipulare pe piaţa de capital.

    În cazul în care preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF în ultimele 6 luni anterioare anulării este mai mic decît valoarea nominală (fixată), societatea de investiții achită foştilor deţinători valoarea conform preţului mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, în baza principiului proporţionalităţii, după reţinerea tuturor cheltuielilor (taxe, plăţi, comisioane, suma amenzilor) aferente anulării.

    În cazul în care activele nete ale societății de investiții sînt mai mici decît capitalul social, anularea acţiunilor şi reducerea capitalului social al societății de investiții se efectuează fără achitarea unei valori foştilor deţinători.

    Înregistrarea reducerii capitalului social are loc în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale.”

    8. La articolul 41, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

    „h) să stabilească, să aplice şi să menţină politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie în concordanță cu o gestiune adecvată și eficace a riscurilor.”

    9. Articolul 43 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

    „(4) Societatea de investiții asigură alocarea unor resurse adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative.”

    10. Articolul 61 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

    „(4) Operatorul de piață este obligat să se conformeze cerințelor față de adecvarea capitalului în conformitate cu mărimile și termenele prevăzute la alin. (1) lit. b).”

    11. La articolul 67 alineatul (6), textul „cel puţin 10% din acţiuni să fie în circulație liberă” se substituie cu textul „acțiunile emitentului să fie în circulație liberă în mărimile stabilite de regulile pieței reglementate”.

    12. Articolul 130:

    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) Comisia Națională este autoritatea competentă care acționează din numele Fondului.”

    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Fondul este utilizat și pentru compensarea clienților participanților profesioniști care au deținut licențe pentru activitatea de administrare fiduciară a investițiilor conform Legii nr. 199/1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (în continuare – administratori fiduciari) și care, din motivul lipsei informației din registrele clienților, nu au transmis în deținere reală activele clienților lor în termenul stabilit la art. 147 alin. (12).”

    13. Legea se completează cu articolul 1311 cu următorul cuprins:

    „Articolul 1311. Compensarea clienților administratorilor

                                fiduciari

    (1) Evidența mijloacelor bănești transferate în Fond în temeiul art. 1461 alin. (13) este ținută separat de alte mijloace ale Fondului. Mijloacele respective  pot fi utilizate doar pentru compensarea clienților administratorilor fiduciari.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 131 alin. (1), compensarea acoperă instrumentele financiare și mijloacele bănești aflate în evidența contului clientului conform informației restabilite din registrele clienților administratorilor fiduciari.

    (3) Fondul inițiază achitarea compensațiilor în conformitate cu alin. (2) în baza hotărîrii definitive a instanței de judecată privind restabilirea informației din registrele clienților, aferente societăţilor care se află în administrare fiduciară la administratorii fiduciari.

    (4) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea listelor restabilite conform alin. (3), Comisia Națională publică cel puțin pe pagina sa web oficială și în două ziare cu difuzare națională informația privind inițierea procedurii de compensare a clienților administratorilor fiduciari, locul, modul și perioada achitării compensațiilor și alte informații relevante.

    (5) Fondul asigură achitarea compensațiilor în termen de cel mult o lună de la data începerii achitărilor. Achitarea compensațiilor poate fi efectuată prin mandat poștal sau prin transfer bancar.”

    14. La articolul 132 alineatul (1) litera a), cuvintele „în termen de cel mult o lună” se substituie cu cuvintele „în termen de cel mult 5 luni”.

    15. La articolul 134, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepția achitării compensațiilor clienților administratorilor fiduciari”.

    16. La articolul 140, alineatul (16) va avea următorul cuprins:

    „(16) Comisia Națională emite reglementări privind cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii și/sau limitării acestora.”

    17. Legea se completează cu articolul 1411 cu următorul cuprins:

    „Articolul 1411. Supravegherea prudențială a societăților de investiții

    (1) Comisia Națională asigură verificarea cadrului de administrare a activității, strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de fiecare societate de investiții, pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Comisiei Naționale, precum şi realizează propria evaluare a riscurilor la care societatea de investiții este sau poate fi expusă.

    (2) Verificările şi evaluările menționate la alin. (1) au în vedere urmărirea îndeplinirii de către societățile de investiții a cerințelor prevăzute de prezenta lege şi de actele normative ale Comisiei Naționale.

    (3) Pe baza verificărilor şi evaluărilor menționate la alin. (1), Comisia Naţională determină în ce măsură cadrul de administrare a activităţii, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de o societate de investiții, fondurile proprii deţinute şi lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă şi o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al societății de investiții.

    (4) Comisia Naţională stabileşte frecvenţa şi gradul de detaliere ale verificărilor şi evaluărilor menţionate la alin. (1), cu luarea în considerare a principiului proporţionalităţii, respectiv avînd în vedere mărimea, importanţa sistemică, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de fiecare societate de investiții. Actualizarea verificărilor şi a evaluărilor se efectuează cel puţin o dată pe an pentru societățile de investiții în privinţa cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudențială conform prevederilor alin. (6)–(11).

    (5) Dacă, potrivit prevederilor alin. (1)–(4), Comisia Naţională stabileşte că societățile de investiții cu profil de risc similar, precum modele de afaceri asemănătoare ori localizări geografice similare ale expunerilor, sînt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare ori ar putea expune sistemul financiar unor riscuri similare, aceasta poate realiza procesul de verificare şi evaluare menţionat la alin. (1)–(4) în acelaşi mod sau într-un mod asemănător.

    (6) Urmărirea respectării de către societățile de investiții a cerinţelor de natură prudenţială şi a altor cerinţe, prevăzute de prezenta lege şi de actele normative ale Comisiei Naționale, se realizează de către Comisia Naţională în baza raportărilor transmise de societățile de investiții şi prin controale pe teren desfăşurate la sediul societăților de investiții.

    (7) Comisia Naţională, ori de cîte ori consideră necesar, adoptă un program de supraveghere prudenţială pentru societățile de investiții pe care le supraveghează. Programul respectiv ia în considerare procesul de verificare şi evaluare prevăzut la alin. (1)–(4) și cuprinde următoarele:

    a) o indicare a modului în care Comisia Naţională intenţionează să-şi îndeplinească atribuţiile şi să aloce resursele;

    b) o identificare a societăților de investiții care urmează să facă obiectul supravegherii sporite şi măsurile adoptate privind o astfel de supraveghere, în conformitate cu alin. (1)–(4);

    c) un plan pentru controalele pe teren vizînd sediile utilizate de o societate de investiții, inclusiv de filialele acesteia stabilite în alt stat, în baza acordurilor de colaborare încheiate de Comisia Naţională cu autoritatea competentă a statului respectiv.

    (8) Programul de supraveghere prudențială vizează următoarele societăți de investiții:

    a) societățile de investiții pentru care rezultatele procesului de supraveghere şi evaluare indică riscuri semnificative pentru soliditatea financiară a acestora sau indică încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative ale Comisiei Naționale;

    b) societățile de investiții care prezintă un risc sistemic pentru sistemul financiar;

    c) orice altă societate de investiții pentru care Comisia Naţională consideră necesar acest lucru.

    (9) Atunci cînd se consideră necesar, în conformitate cu alin. (1)–(4) Comisia Naţională întreprinde, în special, următoarele măsuri:

    a) creșterea numărului sau a frecvenţei controalelor pe teren vizînd societatea de investiții;

    b) prezenţa permanentă a reprezentanţilor Comisiei Naţionale în cadrul societății de investiții;

    c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea societății de investiții;

    d) analize suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaţionale, strategice sau de afaceri ale societății de investiții;

    e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.

    (10) Verificările şi evaluările în cadrul controalelor pe teren şi/sau din oficiu se efectuează de către personalul Comisiei Naţionale, împuternicit în acest sens, și/sau de către societăţile de audit, și/sau de experţi numiţi de către Comisia Naţională.

    (11) Societățile de investiții sînt obligate să permită personalului Comisiei Naţionale şi altor persoane împuternicite de aceasta să efectueze verificarea şi evaluarea, să examineze evidenţele, conturile şi operaţiunile, precum şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de desfăşurarea activităţii societății de investiții după cum sînt solicitate de către acestea.

    (12) Ca urmare a procesului de verificare și evaluare a societății de investiții, atunci cînd consideră necesar, Comisia Națională este în drept:

    a) să ceară societății de investiții să mențină fonduri proprii, în plus față de cerințele prevăzute la art. 38;

    b) să ceară societății de investiții să prezinte un plan pentru restabilirea conformității la cerințele prevăzute de prezenta lege și de actele normative ale Comisiei Naționale și să stabilească un termen pentru punerea în aplicare a planului respectiv, incluzînd îmbunătățiri ale acestuia privind domeniul de aplicare și termenul;

    c) să restrîngă, să limiteze și/sau să sisteze operațiunile, rețeaua filialelor și/sau serviciile și activitățile desfășurate conform licenței deținute ori să solicite cesiunea activităților care prezintă riscuri excesive pentru soliditatea societății de investiții;

    d) să restricționeze sau să interzică distribuirile ori plățile sub formă de dividende de către societatea de investiții către acționari, cu condiția ca interdicția să nu constituie o situație de nerespectare a obligațiilor de plată pentru societatea de investiții respectivă;

    e) să ceară societății de investiții revizuirea politicilor de remunerare;

    f) să impună societății de investiții cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării, inclusiv raportarea privind situația capitalurilor și a pozițiilor de lichiditate;

    g) să ceară societății de investiții publicarea de informații suplimentare.

    (13) Societățile de investiții trebuie să furnizeze Comisiei Naţionale orice informaţie necesară pentru evaluarea conformării lor la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în acest sens de către Comisia Națională. Mecanismele de control intern şi procedurile contabile şi administrative ale societății de investiții trebuie să permită verificarea, în orice moment, a conformării la cerinţele prudenţiale.” 

    18. Capitolul VII se completează cu articolul 1461 cu următorul cuprins:

    „Articolul 1461. Încetarea activității pe piața de capital

                               a administratorilor fiduciari

    (1) Prin derogare de la prevederile art. 147 alin. (12), activele clienților (valorile mobiliare, părțile sociale), aflate în administrare fiduciară la administratorii fiduciari, care, în termenul stabilit, nu au fost transmise în deținere reală din motivul lipsei informației din registrele clienților sînt expuse spre vînzare în modul stabilit de prezentul articol și de actele normative ale Comisiei Naționale.

    (2) Valorile mobiliare ale societăților pe acțiuni, aflate în administrare fiduciară la administratorii fiduciari, sînt expuse spre vînzare în cadrul licitațiilor cu strigare organizate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui MTF. Valorile mobiliare și părțile sociale pentru care urmează a fi respectat dreptul de preemțiune stabilit la art. 27 alin. (8) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată se înstrăinează conform legislației în vigoare.

    (3) Administratorii fiduciari sînt în drept să ceară răscumpărarea valorilor mobiliare conform art. 79 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și să vîndă valorile mobiliare în cadrul ofertelor de preluare şi ca urmare a cererilor de retragere sau achiziţionare obligatorie, conform prezentei legi. 

    (4) Prețul inițial la care sînt expuse spre vînzare valorile mobiliare specificate la alin. (2) trebuie să fie cel puțin egal cu cea mai mare valoare dintre valoarea nominală și valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situaţii financiare anuale prezentate Serviciului situațiilor financiare de pe lîngă Biroul Național de Statistică şi confirmate prin raportul auditorului sau, după caz, al comisiei de cenzori. Prețul inițial la care sînt expuse spre vînzare părțile sociale este stabilit pornind de la valoarea activelor nete ale societății comerciale, conform ultimei situații financiare prezentate Serviciului situațiilor financiare de pe lîngă Biroul Național de Statistică și confirmate prin raportul cenzorului, după caz. Prețul de vînzare (prețul inițial) al valorilor mobiliare/părților sociale este aprobat prealabil de către Comisia Națională conform actelor normative ale acesteia. În cazul în care, după mai multe reevaluări și încercări de vînzare, prețul de vînzare al valorilor mobiliare și al părților sociale a atins limita de 10 la sută din valoarea prețului inițial, valorile mobiliare/părțile sociale sînt vîndute fără anunțul prețului inițial (la cel mai mare preț propus de cumpărător), conform actelor normative ale Comisiei Naționale.

    (5) Mijloacele bănești acumulate din vînzarea activelor conform prezentului articol sînt plasate în valori mobiliare de stat și/sau în conturi de depozit la băncile comerciale care corespund criteriilor stabilite de Comisia Națională și care oferă cele mai bune condiții.

    (6) La vînzarea, în modul stabilit de prezentul articol, a pachetelor de acțiuni deținute de administratorii fiduciari în societățile pe acțiuni aflate în proces de dizolvare nu se aplică prevederile art. 97 alin. (4) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

    (7) Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și persoanele autorizate și licențiate pe piața de capital, care țin evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare sau care au arhivat informația din registrele deținătorilor de valori mobiliare, eliberează, în termenele stabilite de legislație, actele necesare efectuării tranzacțiilor, cu înregistrarea ulterioară a modificărilor corespunzătoare în registrele deținătorilor de valori mobiliare.

    (8) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și ale art. 17 din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, în temeiul deciziei comisiei de lichidare a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare, organul înregistrării de stat, în termen de 5 zile lucrătoare, înregistrează modificarea asociaților societății cu răspundere limitată, cu efectuarea înscrierilor respective în Registrul de stat al persoanelor juridice.

    (9) Valorile mobiliare și părțile sociale care nu vor fi înstrăinate în conformitate cu alin. (2)–(4) vor fi reflectate în raportul de lichidare la valoarea zero și vor fi transmise societății comerciale ca acțiuni de tezaur/capital retras (partea socială dobîndită) pe parcursul a 3 luni după aprobarea de către Comisia Națională a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor conform prevederilor prezentului articol.

    (10) În perioada de înstrăinare a activelor, administratorii fiduciari asigură restabilirea completă a informației din registrele clienților lor în baza informației recepționate de la organele de drept și întreprind măsurile de rigoare în vederea restabilirii și confirmării acesteia în instanța de judecată.

    (11) Administratorilor fiduciari le este interzisă încasarea veniturilor sub formă de remunerare din activele clienților lor, cu excepția acoperirii cheltuielilor efective aferente măsurilor întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului articol.

    (12) În cazul în care, în perioada de înstrăinare a activelor conform prevederilor prezentului articol, este restabilită informația din registrele clienților, administratorii fiduciari inițiază repartizarea mijloacelor bănești către clienții lor, proporțional (în coraport) cu mărimea valorilor mobiliare/părții sociale deținute de fiecare client, în termen de cel mult 3 luni după aprobarea de către Comisia Națională a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor.

    (13) Mijloacele bănești care nu sînt repartizate către clienții administratorilor fiduciari din motivul imposibilității restabilirii registrelor pe parcursul a 3 ani după aprobarea de către Comisia Națională a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor conform prevederilor prezentului articol sînt transferate în Fond, în scopul păstrării și gestionării, și pot fi utilizate doar pentru compensarea clienților administratorilor fiduciari în modul stabilit la art. 1311, pe măsura restabilirii informației din registrele clienților.”

    Art. II. – Comisia Naţională a Pieței Financiare, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora și va aproba actele normative necesare pentru executarea prevederilor prezentei legi.


    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Andrian  CANDU

    Nr. 33. Chișinău, 16 martie 2018.