LPC35/2018
ID intern unic:  374893
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 35
din  16.03.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 224     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (1), textul „organizaţiilor de microfinanţare” se substituie cu textul „organizațiilor de creditare nebancară”;
    la alineatul (2), textul „organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar” se substituie cu textul „organizațiile de creditare nebancară”.
    2. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se completează în final cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:
    „– plățile organizațiilor de creditare nebancară în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebancare și leasingului financiar înregistrat, dar nu mai puțin de 5000 de lei.”
    Art. II. – Legea nr. 59/2005 cu privire la leasing (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  nr. 92–94, art. 429), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), după textul „prezenta lege” se introduce textul „ , actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”.
    2. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Articolul 51. Reglementarea şi supravegherea activităţii
                            participanţilor la operaţiunile de leasing
                            financiar în calitate de locatori
    Activitatea participanţilor la operaţiunile de leasing financiar în calitate de locatori, desfășurată de către organizațiile de creditare nebancare, este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în conformitate cu actele normative.”
    Art. III. – La articolul 7 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, textul „și asociațiile de economii și împrumut” se substituie cu textul „ , asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancară”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2018.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Andrian  CANDU

    Nr. 35. Chișinău, 16 martie 2018.