LPC39/2018
ID intern unic:  374897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 39
din  16.03.2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017
cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 228
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441–450, art. 750) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (1), textul „entităților mijlocii, mari și de interes public” se substituie cu textul „entităților mijlocii, a entităților mari sau a entităților de interes public”.
    2. La articolul 19:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , și a prevederilor art.11 alin. (1) în partea care se referă la categoriile de entități supuse auditului obligatoriu al situațiilor financiare, care se vor aplica odată cu intrarea în vigoare a Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pînă la punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (1):
     a) situațiile financiare pentru anul 2017 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat care depășesc, pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente, limitele a două dintre următoarele criterii:
    – capitalul social – 500000 de lei;
    – totalul veniturilor – 10000000 de lei;
    – numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 100;
    b) situațiile financiare pentru anul 2018 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat/municipale care, la 31 decembrie 2017, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:
    – totalul activelor – 63600000 de lei;
    – veniturile din vînzări – 127200000 de lei;
    – numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 50.”
    Art. II. – Guvernul și autoritățile administrației publice locale vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea efectuării, de către întreprinderile de stat și întreprinderile municipale, a auditului obligatoriu al situațiilor financiare în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian  CANDU

    Nr. 39. Chișinău, 16 martie 2018.