HGC284/2018
ID intern unic:  374993
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 284
din  04.04.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr.730 din 8 septembrie 2014
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 349
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.730 din 8 septembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Programului naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 270-274, art. 779), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    în denumirea hotărîrii, textul „planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Programului naţional” se substituie cu cuvintele „planurilor de acţiuni privind implementarea acestuia”;
    la punctul 1, după alineatul doi se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, conform anexei nr.21”;
    punctul 2 se abrogă;
    2) la anexa nr.1, punctul 31 se completează cu subpunctele 9) și 10) cu următorul cuprins:
    „9) asigurarea fortificării cu fier şi acid folic a cantităţi de făină de grîu importată sau produsă la întreprinderile de morărit autohtone şi destinată utilizării la întreprinderile de panificație care vor asigura cu produse de panificație fortificate instituțiile publice de învățămînt general și medico-sanitare, precum și rețeaua de magazine.
    10) asigurarea utilizării pîinii şi a produselor de panificaţie fortificate cu fier şi acid folic în toate instituţiile publice de învăţămînt general și medico-sanitare, precum şi a făinii de grîu fortificată cu fier şi acid folic în cel puţin 80% dintre instituţiile publice de învățămînt general și medico-sanitare.”;
    3) se completează cu anexa nr.21 cu următorul cuprins:

    anexa nr.21

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                 Svetlana Cebotari
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                           Liviu Volconovici
    Ministrul finanţelor                                             Octavian Armaşu

    Nr. 284. Chişinău, 4 aprilie 2018.