OMFC75/2018
ID intern unic:  375006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 75
din  28.03.2018
cu privire la modificarea și completarea unor ordine
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 493
ORDON:
    1. În Ordinul ministrului finanțelor nr. 49 din 1 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din autorităţile/instituţiile bugetare” se operează următoarele modificări:
    1.1 Anexa nr. 1 se va expune în redacția:

    anexa nr.1

    1.2 În Anexa nr. 2, compartimentul I. Modul de prezentare și prelucrare, se expune în redacția:
”I. Modul de prezentare și prelucrare
    1.1 Raportul operativ lunar FD-050 privind statele şi efectivul de personal din autorităţile / instituţiile bugetare se întocmeşte de către instituțiile bugetare (ORG2) pînă la data de 5 a lunii următoare perioadei de gestiune în modulul colectării rapoartelor (non)financiare din cadrul Sistemului Informațional de Management Financiar, urmînd următorii pași:
    1)Se accesează adresa electronică https://fmis.mf.gov.md/SSOfmis.
    2) Se alege perioada de raportare (luna, anul).
    3) Se selectează funcția (F1F3), programul (P1P2) și activitatea (P3) prin intermediul listelor derulante respective.
    4) După salvarea raportului, acesta se semnează numai de către persoana cu dreptul de prima semnătură. Persoanele responsabile de îndeplinirea rapoartelor (contabili, economiști, serviciu personal etc.) nu aplică semnătura.
    5) Din moment ce forma FD-050 obține statutul Semnat, poate fi efectuată expedierea documentului.
    1.2 Autoritatea publică (ORG1) verifică complexitatea și corectitudinea  rapoartelor transmise de către instituțiile bugetare, după care le aprobă.
    1.3 După aprobarea rapoartelor, sistemul afișează forma generalizatoare la nivel de autoritate publică (ORG1),  funcție (F1F3), program (P1P2) și activitate (P3). Forma generalizatoare se formează în cazul prezentării rapoartelor de către toate instituțiile din subordine.
    1.4 Autoritatea publică (ORG1) semnează și transmite raportul generalizat nu mai tîrziu de data de 7 a lunii următoare perioadei de gestiune.
    1.5 După transmiterea cu succes a raportului, el este vizibil spre verificare de către Ministerul Finanțelor.
    1.6 În cazul depistării greșelilor în rapoartele transmise, acestea sînt respinse pentru rectificarea ulterioară a greșelilor, cu indicarea comentariilor corespunzătoare.”
    1.3  În compartimentul II. Modul de întocmire:
    1) pe parcursul textului compartimentului, referințele la codurile rîndurilor 10, 11, 20, 21, 30 și 40 se modifică prin codurile 1, 1.1, 2, 2.1, 3, și 4 respectiv;
    2) punctul 2.1 se expune în redacția:
    „2.1 Raportul se întocmește lunar, separat pe fiecare instituție bugetară, grupă principală, grupă, subgrupă, program, subprogram, activitate”;
    3) punctele 2.2 – 2.4 se exclud;
    4) din punctul 2.8 se exclude textul „22”;
    5) în punctul 2.10.4 sintagma „în ultima lună a perioadei de raportare” se substituie prin textul în ultima zi din perioada de raportare”.
    2.  În Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, Forma FD-050 se va expune în redacția:

    Forma FD-050

    MINISTRUL FINANȚELOR                                       Octavian ARMAȘU

    Nr. 75. Chişinău, 28 martie 2018.