LPC32/2018
ID intern unic:  375030
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 32
din  16.03.2018
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 249
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164–167, art. 812), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane;”.
    2. Articolul 2:
    la punctul 1), după cuvintele „trafic de ființe umane” se introduce textul „(trafic de persoane adulte sau trafic de copii)”;
    punctul 2) se abrogă;
    la punctul 3):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) exploatarea sexuală comercială sau necomercială;”
    la litera d), cuvintele „pentru transplant ori prelevarea” se substituie cu cuvintele „ori la prelevarea”;
    textul „Consimțămîntul victimei traficului de ființe umane la exploatări intenționate, consemnate în punctul 3), nu este relevant atunci cînd se aplică orice mijloc de constrîngere din cele specificate la pct. 1);” se exclude;
    articolul se completează cu punctele 31) și 32) cu următorul cuprins:
    „31) exploatare sexuală comercială – folosirea persoanei prin constrîngere în prostituţie sau în industria pornografică în schimbul mijloacelor financiare sau al altor beneficii patrimoniale;
    32) exploatare sexuală necomercială – folosirea persoanei prin constrîngere, fără un interes material, exprimîndu-se în căsătorie (inclusiv poligamică) sau concubinaj;”
    la punctul 7), textul „ , inclusiv de libertatea de mişcare, reţinerea ca ostatic” se exclude;
    punctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică constatată ca fiind supusă acţiunilor de trafic indicate la pct. 1);”
    articolul se completează cu punctul 111) cu următorul cuprins:
    „111) prezumată victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică care prezintă anumite semne că ar putea fi victimă a traficului de fiinţe umane, dar nu a fost oficial recunoscută în calitate de victimă sau parte vătămată ori refuză să colaboreze cu autorităţile competente pentru a fi identificată;”
    punctul 12) va avea următorul cuprins:
    „12) traficant de fiinţe umane – persoană care săvîrşeşte acţiunile indicate la pct. 1);”
    punctul 13) va avea următorul cuprins:
    „13) identificare a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane – proces de stabilire și verificare a identității prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane;”.
    3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Principiile de prevenire şi combatere a
                        traficului  de fiinţe umane
    Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane se realizează în baza următoarelor principii:
    a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;
    b) respectarea interesului superior al copilului;
    c) confidenţialitatea informaţiei cu privire la viaţa privată a victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane;
    d) legalitatea;
    e) accesul liber la justiţie;
    f) nediscriminarea;
    g) abordarea multidisciplinară şi intersectorială;
    h) accesul necondiţionat la protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de fiinţe umane;
    i) abordarea egală a tuturor formelor şi tipurilor de trafic naţional sau transnaţional de fiinţe umane, legat sau nu de crima organizată;
    j) cooperarea internațională.”
    4. Articolul 5 se abrogă.
    5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Planul naţional de prevenire şi combatere
                         a traficului de fiinţe umane
    (1) În vederea stabilirii modalităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi de protecţie a victimelor acestuia, Guvernul aprobă Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (în continuare – Plan naţional).
    (2) Planul naţional conţine descrierea problemelor existente, stabileşte obiectivele generale şi specifice, activităţile ce necesită a fi realizate în perioada planificată, cheltuielile estimate, termenele de realizare, indicatorii de progres cantitativi şi calitativi.
    (3) Responsabil de elaborarea Planului naţional, în baza propunerilor înaintate de către autorităţile administrației publice centrale și locale, de către organizaţiile necomerciale şi organizaţiile internaţionale, este Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane.”
    6. La articolul 8:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Componenţa şi regulamentul Comitetului naţional se aprobă de Guvern.”
    la alineatul (4):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) coordonează elaborarea politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;”
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) coordonează implementarea politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;”
    literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „c) colectează şi analizează informaţii privind datele statistice referitoare la traficul de fiinţe umane la nivel naţional, privind eforturile şi progresele statului în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
    d) elaborează propuneri referitoare la amendarea cadrului normativ în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi al protecţiei victimelor traficului de ființe umane;”
    la litera e), cuvintele „organizează campanii” se substituie cu cuvintele „coordonează organizarea campaniilor”;
    la litera f), textul „şi la îndeplinirea acţiunilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane” se exclude;
    la litera g), cuvîntul „periodic” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului are dreptul să participe la şedinţele Comitetului naţional.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Reprezentanţii organizaţiilor necomerciale, precum şi cei ai organizaţiilor internaţionale care au reprezentanţe în Republica Moldova şi care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de ființe umane pot participa la şedinţele Comitetului naţional cu drept de vot consultativ, fiind incluşi în componenţa acestuia şi a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.”
    alineatul (8) se abrogă.
    7. Articolul 9:
    la alineatul (1), textul „În municipiul Chișinău, astfel de comisii se creează și în sectoare.” se exclude;
    la alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu textul „ , elaborează şi realizează planuri locale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane”;
alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) examinează rapoartele semestriale privind activitatea desfăşurată de către echipele multidisciplinare teritoriale în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, a protecției şi asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane.”
    la alineatul (3), cuvintele „de combatere a” se substituie cu cuvintele „pentru combaterea”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane prezintă periodic Comitetului național rapoarte de activitate, dar nu mai rar decît o dată pe an, pînă la 15 ianuarie.”
    8. Articolul 10:
    la alineatul (1):
    punctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:
    „3) Agenția Servicii Publice acordă suport şi asistenţă în întocmirea și eliberarea actelor de identitate pentru victimele traficului de fiinţe umane, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care victima se află în afara ţării, asistenţa în întocmirea și eliberarea actelor de identitate este acordată prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    4) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale:
    а) organizează repatrierea copiilor și adulților victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi, în colaborare cu alte autorități publice abilitate în acest domeniu și cu organizațiile necomerciale și organizațiile internaționale;
    b) coordonează şi monitorizează activitatea Sistemului naţional de referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane;
    с) elaborează acte normative privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale;
    d) prin intermediul Inspectoratului de Stat al Muncii, contribuie la identificarea cazurilor de trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă;
    e) în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, desfășoară activități de informare privind piața muncii, de ghidare în carieră, precum și implementează măsuri active de ocupare a forței de muncă;
    f) dezvoltă cooperarea internaţională, negociază şi încheie acorduri şi semnează protocoale de cooperare internaţională în domeniul acordării asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, în limitele competenţelor sale instituţionale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) elaborează programe de acordare a asistenţei medicale, inclusiv psihiatrice, stabileşte instituţiile medicale care vor acorda astfel de asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane;”
    punctul 41) se abrogă;
    la punctul 5), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    punctul 8) se abrogă;
    la punctul 9), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    punctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) Biroul relaţii cu diaspora:
    a) participă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
    b) asigură instruirea membrilor diasporei în domeniul prevenirii și combaterii traficului de fiinţe umane;
    c) colaborează cu membrii diasporei în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
    d) asigură informarea membrilor diasporei cu privire la actele normative naţionale în domeniu.”
    la alineatul (2), cuvintele „organizează sistematic campanii” se substituie cu cuvintele „participă la organizarea campaniilor”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Autorităţile administraţiei publice locale planifică anual resurse financiare pentru susţinerea serviciilor de protecţie şi asistenţă a victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane.”
    9. La articolul 11:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile subordonate acestuia:
    a) depistează şi combat infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi cele conexe acestora;
    b) gestionează şi analizează date privind traficul de fiinţe umane;
    c) identifică victimele traficului de fiinţe umane, le acordă protecţia necesară şi/sau le referă serviciilor de protecţie şi asistenţă socială;
    d) întreprind măsuri de prevenire a traficului de fiinţe umane.”
    la alineatul (5), sintagma „Procuratura Generală” se substituie cu cuvîntul „Procuratura”, iar după cuvintele „În cadrul Procuraturii Generale” se introduc cuvintele „și al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale”;
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „Componenţa nominală a consiliului coordonator, precum şi modul de desfăşurare a activităţii acestuia se aprobă de către Procurorul General.”
    la alineatul (8), textul „10 ianuarie” se substituie cu textul „15 ianuarie”, iar textul „20 ianuarie” – cu textul „15 februarie”.
    10. Articolul 14 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Ministerul Economiei şi Infrastructurii le asigură specialiştilor din domeniul transportului aerian şi terestru naţional instruirea privind prevenirea traficului de fiinţe umane.”
    11. Denumirea capitolului III va avea următorul cuprins:
„Capitolul III
PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA VICTIMELOR ȘI A
PREZUMATELOR VICTIME ALE TRAFICULUI DE
FIINŢE UMANE”.

    12. Articolele 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Elementele Sistemului naţional de referire
                           pentru protecţia  şi asistenţa victimelor
                           și a prezumatelor victime ale traficului
                           de fiinţe umane
    Sistemul naţional de referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (în continuare – Sistemul național de referire) are la bază următoarele elemente:
    a) unitatea naţională de coordonare a Sistemului naţional de referire;
    b) echipele multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire;
    c) standardizarea procedurilor de cooperare interinstituţională în cadrul Sistemului naţional de referire.
    Articolul 16. Identificarea victimelor și a prezumatelor
                         victime ale traficului  de fiinţe umane
    (1) Identificarea victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane se realizează de către autorităţile/instituțiile publice competente, care au motive rezonabile să creadă că persoana este victimă sau prezumată victimă a traficului de ființe umane.
    (2) Identificarea victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane se realizează în scopul acordării protecţiei şi asistenţei necesare.
    (3) Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane se realizează în cadrul sau în afara procesului penal.”
    13. Articolul 17:
    la alineatul (1), cuvintele „sînt instituţii specializate care oferă” se substituie cu cuvintele „sînt instituţiile care prestează servicii sociale, oferind”;
    la alineatul (2):
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) autorităţile administraţiei publice centrale, la propunerea sau cu informarea Comitetului naţional;
    b) autorităţile administraţiei publice locale, la propunerea sau cu informarea comisiei teritoriale specificate la art. 9;”
    la litera d), cuvintele „şi organizațiile neguvernamentale” se substituie cu cuvintele „în comun cu organizațiile necomerciale”;
    la alineatul (4), în partea introductivă, după textul „Durata cazării prevăzute la alin. (3)” se introduce textul „și (5)”;
    la alineatul (7), cuvintele „de la bugetele comune ale” se substituie cu cuvintele „din bugetul”.
    14. Articolul 18:
    la alineatul (3), cuvintele „să audieze” se substituie cu cuvintele „să beneficieze de”;
    alineatul (4) se abrogă.
    15. Articolul 19:
    la alineatul (2), cuvîntul „concomitent” se exclude, iar în final se completează cu textul „ , ca urmare a efectuării analizei riscurilor”;
    la alineatul (5), textul „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se substituie cu cuvîntul „Guvern”.
    16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Protecţia şi asistenţa victimelor și a
                           prezumatelor victime  ale traficului de
                           fiinţe umane
    (1) Victimelor traficului de fiinţe umane li se acordă asistenţă pentru reabilitare prin oferirea serviciilor medicale, psihologice, juridice, educaţionale şi sociale.
    (2) Prezumata victimă a traficului de fiinţe umane se consideră vulnerabilă și are dreptul la protecţie şi asistenţă din partea autorităţilor administrației publice competente.
    (3) Persoanele identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane sînt asigurate cu asistenţă medicală în instituţiile medico-sanitare în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
    (4) Victimelor traficului de ființe umane li se acordă o perioadă de reflecţie de 30 de zile. În această perioadă este interzisă punerea în executare a oricărui ordin de expulzare a acestor persoane.
    (5) Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimelor de a face declaraţii şi de a participa la procesul de urmărire a traficanţilor, nici de domiciliul sau reşedinţa temporară a victimei.
    (6) Autorităţile administraţiei publice competente sînt obligate să informeze victimele și prezumatele victime ale traficului de fiinţe umane despre drepturile lor, despre autorităţile, organizaţiile şi instituţiile cu funcţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie și asistență a victimelor traficului.
    (7) Victimelor și prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane li se acordă protecţie şi asistenţă din partea echipelor multidisciplinare teritoriale, a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi autorităţilor administraţiei publice, în limitele competenţelor acestora şi în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative.”
    17. Articolul 21:
    la alineatul (2), cuvîntul „răspîndirea” se substituie cu cuvîntul „divulgarea”;
    la alineatul (3), cuvîntul „răspîndirea” se substituie cu cuvîntul „divulgarea”, iar cuvintele „de stat” – cu cuvintele „a martorilor şi”.
    18. La articolul 22 alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) acordă protecţie şi asistenţă cetăţenilor Republicii Moldova identificaţi drept victime ale traficului de fiinţe umane, contribuie la repatrierea acestora în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale legislaţiei ţării de reşedinţă, precum şi în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;”
    la litera b), textul „în termene restrînse,” se exclude, iar cuvintele „pierderii sau imposibilităţii ridicării de la traficanţii de fiinţe umane a actelor de identitate” se substituie cu cuvintele „lipsei actelor de identitate”.
    19. Denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins:
„Capitolul IV
REGLEMENTĂRI SPECIALE PRIVIND TRAFICUL
DE COPII”.

    20. Articolul 25:
    la alineatul (2), după cuvîntul „organizaţiilor” se introduce cuvîntul „necomerciale”;
    la alineatul (3), cuvintele „agenţiile sociale” se substituie cu cuvintele „instituţiile de asistenţă socială”.
    21. Articolul 26 se abrogă.
    22. Articolul 28:
    la alineatul (1), cuvîntul „returnării” se substituie cu cuvîntul „repatrierii”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Calitatea procesuală de victimă a traficului de ființe umane nu suspendă procesul de reunificare a familiei ori repatrierea copilului victimă în ţara de origine dacă aceasta este în interesul superior al copilului.”
    la alineatul (3), cuvîntul „returnarea” se substituie cu cuvîntul „repatrierea”, iar cuvîntul „reaşezarea” – cu cuvîntul „transferul”;
    la alineatul (4), cuvîntul „reaşezare” se substituie cu cuvîntul „transfer”;
    la alineatul (5), cuvîntul „returnat” se substituie cu cuvîntul „repatriat”.
    23. Articolul 29:
    la alineatul (1), după cuvintele „asistenţă copiilor victime” se introduc cuvintele „sau prezumate victime”, iar după cuvintele „a crede că ei sînt” – cuvintele „în risc de a fi”;
    la alineatul (2), cuvintele „referit de urgenţă” se substituie cu cuvintele „transmis de urgenţă sub supravegherea”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Comitetul național, autoritățile administrației publice, inclusiv organele de drept, comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, echipele multidisciplinare teritoriale, centrele, organizațiile necomerciale și alte organizații competente, în cazul în care dispun de informații despre un copil victimă sau prezumată victimă a traficului de ființe umane, sînt obligate să informeze imediat autoritatea tutelară teritorială pentru a se asigura protecția drepturilor copilului.”
    la alineatul (4), cuvintele „organele de tutelă și curatelă vor numi” se substituie cu cuvintele „autoritatea tutelară va numi”;
    la alineatul (7), textul „6 luni” se substituie cu textul „12 luni”;
    la alineatul (9), cuvintele „Legii învăţămîntului” se substituie cu cuvintele „legislației din domeniul educației”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Copiii victime ale traficului de fiinţe umane au dreptul la protecţie şi asistenţă pe termen lung, pînă la reabilitarea deplină. Copiii rămași fără ocrotire părintească au dreptul la măsuri de protecție sub forma tutelei și curatelei sau la servicii de plasament, în condiţiile legii.”
    24. Denumirea capitolului V va avea următorul cuprins:
„Capitolul V
RĂSPUNDEREA PENTRU COMITEREA
INFRACŢIUNILOR DE TRAFIC DE FIINŢE
UMANE”.

    25. La articolul 30:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 30. Răspunderea persoanei fizice pentru
                           traficul de fiinţe umane”;
    la alineatul (3), cuvîntul „intenţionată” se exclude.
    26. În textul legii, cuvîntul „neguvernamentale” se substituie cu cuvîntul „necomerciale”.
    Art. II. – Articolul 8 din Legea nr. 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 167–172, art. 534), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) copiii sînt victime ale infracţiunilor.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 32. Chișinău, 16 martie 2018.