LPC36/2018
ID intern unic:  375032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 36
din  16.03.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 251
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, textul „bibliotecilor Academiei de Științe,” se substituie cu cuvîntul „bibliotecii”.
    2. La articolul 28, sintagma „Academia de Științe” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. II. – La articolul 32 alineatul (2) litera z) din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „prim-vicepreședintelui” se substituie cu cuvîntul „preşedintelui”.
    Art. III. – Articolul 30 din Legea zootehniei nr. 412/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 347), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Art. 30. – Cercetările ştiinţifice în domeniul zootehniei şi producerii nutreţurilor se efectuează în conformitate cu Programul național în domeniile cercetării și inovării.”
    Art. IV. – Legea nr. 105/2005 cu privire la grădinile botanice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 104–106, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (3), sintagma „Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    2. La articolul 8, textul „În scopul acumulării mijloacelor financiare speciale pentru întreţinerea şi dezvoltarea grădinilor botanice, în limitele zonelor expoziţionale, auxiliare şi de protecţie a grădinilor botanice, cu acordul Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu textul „În scopul acumulării veniturilor pentru întreţinerea şi dezvoltarea grădinilor botanice proprietate publică, în limitele zonelor expoziţionale, auxiliare şi de protecţie a grădinilor botanice, cu acordul fondatorului”.
    3. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Finanţarea programelor de cercetări ştiinţifice ale grădinilor botanice se face prin concurs public anunțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.”
    Art. V. – La articolul 16 alineatul (1) din Legea nr. 325/2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21–24, art. 95), cu completările ulterioare, textele „(Institutul de Botanică, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie şi Geografie)” și „Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice de pe lîngă” se exclud.
    Art. VI. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 compartimentul II punctul 2, cuvintele „Cercetători științifici” se substituie cu textul „Conducerea Academiei de Științe a Moldovei, aparatul administrativ al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, cercetători științifici”.
    2. La anexa nr. 3, compartimentul „Academia de Științe a Moldovei” se exclude.
    3. La anexa nr. 10, compartimentul „Personalul de conducere al Academiei de Științe a Moldovei” va avea următorul cuprins:
Conducerea Academiei de Științe a Moldovei
Președinte
25
Vicepreședinte
24

Secretar științific general

23
Secretar ştiinţific
19–21
Adjunct al conducătorului secţiei de ştiinţe
23
    Art. VII. – La articolul 15 din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 597), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. VIII. – Legea nr. 138/2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 476) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (1), cuvintele „prin Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu cuvintele „prin hotărîre de Guvern”;
    la alineatul (4), textul „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (denumit în continuare Consiliu Suprem)” se substituie cu textul „Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (denumită în continuare Agenție)”.
    2. La articolul 6 alineatul (1), textul „au certificatul înregistrării de stat a proiectului de inovare şi transfer tehnologic, eliberat de Consiliul Suprem în conformitate cu art. 59–61 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova” se substituie cu textul „implementează proiecte în domeniile inovării și transferului tehnologic, selectate spre finanțare de către Agenție”.
    3. La articolul 8 alineatul (3), sintagma „Consiliul Suprem” se substituie cu cuvîntul „Agenția”.
    4. La articolul 9 alineatul (3) și articolul 10, sintagma „Consiliul Suprem” se substituie cu cuvîntul „Agenție”.
    5. La articolul 13:
    denumirea articolului și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Atribuţiile Agenției
    (1) Agenția are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare;
    b) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic şi Regulamentul privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al incubatorului de inovare;
    c) aprobă proiecte de inovare şi transfer tehnologic care urmează a fi realizate de rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice sau de rezidenţii incubatoarelor de inovare;
    d) selectează pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și conform planului de acțiuni aprobat de Guvern, proiectele prezentate la concurs, în urma evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, potrivit metodologiei de finanțare a proiectelor aprobate de Guvern;
    e) monitorizează şi evaluează activităţile parcurilor ştiinţifico-tehnologice, ale incubatoarelor de inovare, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea de politici şi strategii de inovare şi de transfer tehnologic;
    f) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu experţi independenţi, cu organizaţii internaţionale din domeniul inovării pentru sprijinirea activităţilor şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare.”
    la alineatul (2), textul „Consiliul Suprem, inclusiv la propunerea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (denumită în continuare Agenție),” se substituie cu cuvîntul „Agenția”.
    6. Articolul 14 se abrogă.
    Art. IX. – Legea regnului vegetal nr. 239/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40–41, art. 114), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 noțiunea „autoritate științifică CITES”, textul „ale Academiei de științe a Moldovei” se exclude.
    2. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    Art. X. – În anexa nr. 1 la Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Aparatul Academiei de Științe a Moldovei” se exclude.
    Art. XI. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se exclude.
    Art. XII. – Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235–240, art. 738), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (7), cuvintele „elaborează şi pune în aplicare” se substituie cu cuvîntul „propune”.
    2. La articolul 39, textul „prin Ministerul Culturii, Academia de Ştiinţe a Moldovei, alte instituţii de profil” se exclude.
    Art. XIII. – La poziţia B25 din capitolul II secţiunea a II-a punctul 1 din anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările şi completările ulterioare, coloana a doua se completează din alineat cu textul:
    „Președinte/vicepreședinte/secretar general al Consiliului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”.
    Art. XIV. – La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 82–84, art. 270), textul „Academia de Ştiinţe a Moldovei,”
se exclude.
    Art. XV. – În anexa nr. 2 la Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul „Autorităţile publice subordonate ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale” se completează după cum urmează:
    la poziția B25, coloana a doua se completează cu textul „ ; președinte al Consiliului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”;
    după poziția B25 se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:
B25

Secretar general al Consiliului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

16      Art. XVI. – La punctul 13 din anexa la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional” se substituie cu sintagma „Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”.
    Art. XVII. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 46 alineatul (1), textul „organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi” se exclude.
    2. La articolul 47 alineatul (1), textul „de către organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi” se exclude.
    Art. XVIII. – La articolul 19 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 651), alineatul (2) se modifică după cum urmează:
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Susținerea activității de cercetare-dezvoltare desfășurată de întreprinderile mici și mijlocii se realizează prin:”;
    la litera c), cuvintele „la bugetul propriu” se substituie cu cuvintele „pentru finanțarea domeniilor cercetării și inovării”.
    Art. XIX. – La articolul 10 alineatul (1) litera f) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „şi cu alte” se substituie cu textul „ , cu”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 36. Chișinău, 16 martie 2018.