LPC49/2018
ID intern unic:  375042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 49
din  23.03.2018
privind completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr. 122/2003
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 261     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 93 alineatul (3), după cuvintele „organul de urmărire penală” se introduce textul „ , de organul de constatare”.
    2. La articolul 262, alineatul (1) se completează cu punctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) proces-verbal cu privire la constatarea infracţiunii, întocmit de organele de constatare prevăzute la art. 273 alin. (1) din prezentul cod;”.
    3. Articolul 273:
    alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) Serviciul Fiscal de Stat – pentru infracțiunile prevăzute la art. 241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal;”
    la alineatul (2), după cuvintele „proceselor-verbale” se introduce textul „ , în condiţiile prevăzute de art. 260–261 din prezentul cod,”, iar în final se completează cu propoziţia: „Actele de constatare întocmite de aceste organe constituie mijloace de probă.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
     „(6) Procesul-verbal cu privire la constatarea infracţiunii constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală conform art. 262 din prezentul cod şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2018.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 49. Chișinău, 23 martie 2018.