LPC59/2018
ID intern unic:  375046
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 59
din  29.03.2018
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 265
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 541), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după noţiunea „servicii sociale” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „pachet minim de servicii sociale – un set de servicii sociale specializate stabilit de către Guvern;”.
    2. Articolul 26 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Serviciile sociale din pachetul minim de servicii sociale se finanțează în limita mijloacelor Fondului de susținere a populației, în modul stabilit de către Guvern.”
    Art. II. – La articolul 22 alineatul (1) din Legea asistenţei sociale nr. 547/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, textul „de la bugetele unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu textul „de la bugetele locale”, iar textul „fondurile republican şi locale de susţinere socială a populaţiei” se substituie cu textul „Fondul de susținere a populației”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Andrian CANDU

    Nr. 59. Chișinău, 29 martie 2018.