HGC324/2018
ID intern unic:  375056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 324
din  17.04.2018
cu privire la instituirea Consiliului național pentru problemele
 veteranilor de război și aprobarea Regulamentului de activitate
a acestuia
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 366
    În scopul asigurării eficiente a protecţiei sociale a veteranilor de război, stabilite în Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Consiliul național pentru problemele veteranilor de război.
    2. Se aprobă:
    1) Componenţa nominală a Consiliului național pentru problemele veteranilor de război, conform anexei nr.1;
    2) Regulamentul de activitate a Consiliului național pentru problemele veteranilor de război, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcție a membrilor Consiliului național pentru problemele veteranilor de război, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    4. Se abrogă:
    alineatul trei al punctului 1 și anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006 „Cu privire la instituirea unor consilii și comisii și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.139), cu modificările ulterioare;
    alineatul trei și anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 7 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate a consiliilor și a comisiei instituite prin Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.95-97, art.701), cu modificările și completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                                Eugeniu Sturza

    Nr. 324. Chişinău, 17 aprilie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.324 din 17 aprilie 2018

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru problemele veteranilor de război
JIZDAN Alexandru

ministru al afacerilor interne, preşedinte

al Consiliului

PALII Lilia

secretar general al Guvernului, vicepreşedinte

al Consiliului

CUTIE Igor

şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale,

comandant al Armatei Naţionale, vicepreşedinte

al Consiliului

şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare

a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne,

secretar al Consiliului

COSTIN Iulia

secretar general de stat al Ministerului Economiei

şi Infrastructurii

CHICU Ion

secretar general de stat al Ministerului Finanţelor

MUNTEANU Anatolie

secretar general de stat al Ministerului Justiţiei

CARP Simion

secretar general de stat al Ministerului Afacerilor

Interne

BURDUJA Radu

secretar general de stat al Ministerului Apărării

ŞAROV Igor

secretar general de stat al Ministerului Educaţiei,

Culturii şi Cercetării

GÎLCĂ Boris

secretar general de stat al Ministerului Sănătăţii,

Muncii şi Protecţiei Sociale

GRECU Laura

preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

PARFENTIEV Dmitrii

director general al Companiei Naţionale de

Asigurări în Medicină

DOGARU Raisa

director al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea

Forţei de Muncă

SPĂTARU Călin

reprezentant al Serviciului de Informaţii şi Securitate

RUSU Viorel

reprezentant al Congresului Autorităților Locale din

Moldova

GÎRBU Oleg

şef al Secției securitate şi integritate, Cancelaria

de Stat

COROPCEAN Ion

consilier principal de stat al Prim-ministrului

GVIDIANI Alin

şef al Secţiei analiză şi planificare a Biroului politici

de reintegrare, Cancelaria de Stat

ARMAȘ Alexei

preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din

Republica Moldova

COSOVAN Ghenadie

preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Credinţă Patriei”

ALERGUŞ Victor

preşedinte al Uniunii Veteranilor „Sfîntul Gheorghe Biruitorul”

BALAN Mihai

preşedinte al Asociaţiei Obşteşti

„Uniunea Naţională a Veteranilor Războiului

pentru Independenţa Republicii Moldova”

CARAMAN Anatolie

preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Războiului

din 1992 „Tiras-Tighina”

COCIUG Anatolie

preşedinte al Asociaţiei Obşteşti

„Federaţia Veteranilor şi Rezerviştilor Structurilor

de Forţă din Republica Moldova”

PUIU Vasile

preşedinte al Asociaţiei Veteranilor „PRO FULGER”

a Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”

MOCAN Mihail

preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniuneaveteranilor războiului din Afganistan a Republicii Moldova”

CHETRUŞ Ulian

preşedinte al Asociaţiei veteranilor războiului pentru independenţă a Serviciului de Informaţii și Securitate

al Republicii Moldova

GAICIUC Victor

președinte al Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 324 din 17 aprilie 2018

REGULAMENT
de activitate a Consiliului naţional
pentru problemele veteranilor de război 
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Consiliul naţional pentru problemele veteranilor de război (în continuare – Consiliu) este un organ colegial consultativ, instituit în scopul coordonării politicii de stat, programelor, planurilor şi acţiunilor de protecţie socială a veteranilor de război, precum şi al asigurării pentru această categorie de populaţie a posibilităţilor egale de realizare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale.
    2. În executarea atribuţiilor sale, Consiliul se conduce de prevederile actelor normative naţionale şi ale acordurilor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    3. În componenţa Consiliului, în calitate de membri, intră reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti a căror sferă de activitate cuprinde problemele veteranilor de război.
    4. Consiliul reprezintă Republica Moldova, în modul stabilit, în relaţiile cu organismele internaţionale al căror obiect de activitate include protecţia socială a veteranilor de război.
II. SARCINILE CONSILIULUI
    5. Sarcinile de bază ale Consiliului sînt următoarele:
    1) participarea, în limitele competenţelor, la procesul de elaborare şi realizare a reformelor în sfera socială;
    2) coordonarea politicii naţionale privind protecţia socială a veteranilor de război;
    3) determinarea şi participarea la implementarea celor mai eficiente modalităţi de asistenţă socială a veteranilor de război;
    4) participarea la elaborarea şi realizarea programelor de stat privind protecţia socială a veteranilor de război;
    5) participarea, în limitele competenţelor, în comun cu organele de resort, la elaborarea proiectelor de acte normative privind protecţia socială a veteranilor de război.
III. ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE CONSILIULUI
    6. În vederea realizării sarcinilor sale, Consiliul are următoarele atribuţii şi competenţe:
    1) participă la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a veteranilor de război;
    2) monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi a altor organe legal instituite în domeniul protecţiei sociale a veteranilor de război;
    3) participă la elaborarea programelor, strategiilor şi proiectelor de acte normative privind protecţia socială a veteranilor de război;
    4) iniţiază investigaţii, studii, analize pentru elaborarea politicii Guvernului şi formularea rapoartelor naţionale în domeniul protecţiei sociale a veteranilor de război;
    5) asigură promovarea priorităţilor protecţiei sociale a veteranilor de război şi educarea populaţiei în spiritul respectării drepturilor lor;
    6) realizează, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii ale societăţii civile, programe comune în domeniul promovării intereselor veteranilor de război;
    7) participă la şedinţele autorităţilor administraţiei publice în cadrul cărora se discută problemele veteranilor de război.
    7. Pentru realizarea sarcinilor atribuite Consiliului, prin decizia acestuia, pot fi create grupuri de lucru sectoriale sau locale, conduse de coordonatori.
    8. Grupul de lucru se instituie din reprezentanţi ai domeniului respectiv din cadrul autorităţilor care activează membrii Consiliului, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti a căror sferă de activitate cuprinde problemele vizate.
    9. Grupul de lucru va înainta Consiliului propuneri, care se vor examina și se vor aproba în cadrul ședinței acestuia.
    10. Consiliul poate crea și alte structuri interne pentru facilitatea activității sale, după caz.
IV. ACTIVITATEA CONSILIULUI
    11. Conducerea Consiliului este asigurată de către președintele acestuia, care, de regulă, este un ministru.
    12. În cazul lipsei preşedintelui Consiliului, atribuțiile acestuia sînt delegate vicepreședintelui.
    13. În funcție de subiectul propus pentru dezbateri, la ședințele Consiliului și ale grupurilor de lucru pot participa, în calitate de invitați, fără drept de vot, reprezentanți ai autorităților publice centrale, organizațiilor obşteşti, mediilor academice şi ai partenerilor de dezvoltare.
    14. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    1) asigură îndeplinirea sarcinilor Consiliului;
    2) distribuie funcţiile membrilor Consiliului;
    3) convoacă şi conduce şedinţele acestuia;
    4) semnează procesele-verbale şi alte documente referitoare la activitatea Consiliului;
    5) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice şi cu alte organizaţii.
    15. Consiliul se convoacă în ședințe ordinare, iar în caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    16. Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Consiliului.
    17. Deciziile se adoptă în cadrul ședinței Consiliului cu votul majorității membrilor Consiliului.
    18. Activitatea curentă a Consiliului este asigurată de către secretar.
    19. Copiile proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului se transmit membrilor acestuia în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea acestora de către președinte.
    20. Deciziile Consiliului au caracterul unor recomandări şi urmează a fi examinate de către ministere, alte autorităţi administrative centrale, instituţii. Autorităţile respective informează Consiliul privind procesul şi rezultatele examinării.
    21. Consiliul, la solicitare, informează anual Guvernul despre activitatea sa.