HGC356/2018
ID intern unic:  375088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 356
din  18.04.2018
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 398
    În temeiul prevederilor art.1 din Legea nr.109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.244-251, art.391), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 356. Chişinău, 18 aprilie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 356 din 17 aprilie 2018

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.960 din 7 noiembrie 2017 „Pentru punerea în aplicare a Legii nr.109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.390-395, art.1068) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Prin derogare de la prevederile punctelor 2 și 3, pe o perioadă de pînă la data de 18 iulie 2018, prezenta hotărîre se aplică agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova neînregistrați la Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibițiilor și altor restricții, cu condiția rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale.”;
    2) la punctul 3, cuvintele „export sau reexport” se substituie cu cuvintele „export, reexport, import, reimport, tranzit”;
    3) se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Serviciul Vamal de comun acord cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în limitele competenței acesteia, vor stabili categoriile de mărfuri care nu pot fi introduse/scoase prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan.”;
    4) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Încasarea taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova și care traversează frontiera de stat prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan se va efectua la posturile vamale interne de control la trecerea acestor mijloace de transport prin postul vamal intern de control. ”;
    5) la punctul 5, după cuvîntul „reexport” se introduce textul „ , reimport, import”, iar în final se completează cu cuvintele „și conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 „Cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.116-118, art.1050), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „Camera Înregistrării de Stat” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, iar cuvîntul „interne” se exclude;
    2) la punctul 4, cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.815 din 2 august 2005 „Cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activității de comerț exterior a agenților economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.104-106, art.859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția Servicii Publice”;
    2) pe tot parcursul textului, cuvintele „Camera Înregistrării de Stat”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;
    3) la punctul 6 litera b), textul „taxa de acciz și pentru mărfurile atribuite, conform Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, la grupele 1-24” se substituie cu textul „acciza și pentru alte categorii de mărfuri clasificate, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor al Republicii Moldova”;
    4) la punctul 11, cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.476 din 17 aprilie 2002 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.57-58, art.564), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    la punctul 2, cuvintele „Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    la punctul 3 din hotărîre, textul „ , Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se exclude;
    3) în Regulament:
    se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins:
    „101. Produsele petroliere destinate agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistrați la Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care traversează frontiera de stat prin punctul de trecere (pe cale ferată) Cuciurgan și punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan vor fi exonerate de obligativitatea prelevării probelor de produse petroliere de către Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”.”;
    la punctul 12, textul „autorizat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cu avizul Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele „autorizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    4) în anexa la hotărîre, textul „și Otaci–Moghiliov–Podolski” se substituie cu textul „ , Otaci–Moghiliov–Podolski și Pervomaisk–Cuciurgan”.