HGC376/2018
ID intern unic:  375168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 376
din  25.04.2018
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură
şi silvicultură
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 418
    În temeiul art. 29 lit. b) din Legea nr. 119 din 22 iunie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art.510), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1307 din 12 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1446), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în denumirea şi textul capitolului XII, textul „Îngrășămînt CE” se substituie cu textul „Fertilizant CE”;
    2) se completează cu punctul 741 cu următorul cuprins:
    „741. Introducerea şi circulaţia pe piaţă a fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea „Fertilizant CE” sînt permise fără efectuarea cercetării–testării–experimentării de stat şi fără înregistrarea în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Pentru fertilizanții menționați, cercetarea–testarea–experimentarea de stat şi înregistrarea în Registrul de stat nu sînt obligatorii pentru introducerea și circulația pe piață a acestora şi se fac doar la cererea solicitantului.”

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                    Liviu Volconovici
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                  Tudor Ulianovschi
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 376. Chişinău, 25 aprilie 2018.