HGC378/2018
ID intern unic:  375170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 378
din  25.04.2018
la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 420
    În temeiul art. 9 din Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1)  Regulamentul cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, conform anexei nr.1;
    2) modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    2. Cheltuielile pentru plata indemnizației zilnice pentru copii se vor efectua în limitele mijloacelor financiare aprobate în transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al doilea.
    3. Acordarea indemnizației zilnice pentru copii se va efectua începînd cu 1 ianuarie 2018.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 8 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.915).
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                        Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 378. Chişinău, 25 aprilie 2018.


Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr. 378
din 25 aprili 2018


REGULAMENT
cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    1. Prevederile Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii (în continuare – Regulament) se aplică pentru:

    1) Serviciul social „Asistența parentală profesionistă” (în continuare – Asistența parentală profesionistă);

    2) Serviciul social „Casa de copii de tip familial” (în continuare – Casa de copii de tip familial);

    3) Serviciul de tutelă/curatelă (în continuare – tutelă/curatelă);

    4) Serviciul social „Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc” (în continuare – Casa comunitară);

    5) Serviciul social „Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți” (în continuare – Centru de plasament). 

    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:

    1) indemnizaţie zilnică pentru copil – sumă fixă de bani acordată zilnic unui copil pentru gestionare individuală (în continuare –indemnizație zilnică);

    2) beneficiar de indemnizaţie zilnică – copil care deține statut de copil rămastemporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, în conformitate cu Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, plasat în serviciile menționate la pct. 1, care este încadrat într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani;

    3) persoana-cheie a copilului – persoană responsabilă de planificarea şi acordarea indemnizaţiei zilnice, după cum urmează:

    a) asistentul parental profesionist din cadrul Asistenței parentale profesioniste;

    b) părintele educator din cadrul Casei de copii de tip familial;

    c) tutorele/curatorul din cadrul tutelei/curatelei;

    d) pedagogul social din cadrul Casei comunitare desemnat de către directorul acesteia;

    e) specialistul din cadrul Centrului de plasament desemnat de către directorul acestuia.

    3. Indemnizaţia zilnică se acordă în baza următoarelor principii:

    1) respectarea interesului superior al copilului;

    2) nondiscriminarea;

    3) asigurarea dreptului la informare;

    4) asigurarea oportunităţilor egale. 

Capitolul II
STABILIREA ŞI
PLATA INDEMNIZAŢIEI ZILNICE

    4. Indemnizaţia zilnică se acordă copiilor în fiecare zi, pe parcursul perioadei de plasament al acestora în serviciile enumerate la pct. 1.

    5. În ziua de naştere a copilului și în zilele de sărbătoare:

    1) Anul Nou (1 ianuarie),

    2) Naşterea lui Iisus Hristos (25 decembrie sau 7 ianuarie),

    3) Ziua de Paşti,

    4) Ziua ocrotirii copilului (1 iunie),indemnizațiile zilnice se stabilesc și se plătesc în cuantum majorat.

    6. Cuantumul indemnizaţiilor zilnice se stabileşte în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament.

    7. În cazul în care copilul nu este de religie creștină, persoana-cheie informează copilul despre posibilitatea primirii indemnizațiilor prevăzute la pct.5 sbct. 2) și 3) în orice altă zi și, în funcție de doleanțele copilului, asigură includerea sumei necesare în decontul de avans.

    8. Cuantumul indemnizaţiilor zilnice prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament se indexează anual la 1 aprilie, începînd cu anul 2019.

    9. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de către Guvern. Dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în creștere.

    10. Cheltuielile anuale pentru plata indemnizaţiei zilnice copiilor se estimează pornind de la numărul copiilor plasaţi în fiecare dintre serviciile enumerate la pct. 1 și cuantumul indemnizaţiilor zilnice prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

    11. Prestatorul serviciului eliberează lunar în avans, sub semnătură, mijloacele financiare necesare achitării indemnizaţiei zilnice copiilor, în numerar, persoanei-cheie a copilului –în cazul  serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 1), 2) și 3), sau directorului –în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 4) și 5), conform listei nominale a copiilor.

    12. În cazul plasamentului copilului în serviciile enumerate la pct. 1 pe parcursul lunii de gestiune, indemnizația zilnică se achită copilului respectiv începînd cu următoarea lună, iar pentru zilele în care copilul s-a aflat în plasament în luna precedentă, indemnizația zilnică neachitată se achită concomitent cu prima indemnizație zilnică.

    13. Persoana-cheie a copilului,în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 1), 2) și 3), sau directorul, în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 4) și 5),întocmeşte lunar și prezintă, sub semnătură, decontul de avans, cu anexarea raportului lunar privind alocarea indemnizațiilor zilnice, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.

    14. Mijloacele financiare alocate persoanei-cheie a copilului,în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 1), 2) și 3), sau directorului,în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 4) și 5), care nu au fost eliberate copiilor din motivul ieșirii copilului din plasament, al transferului copilului în alt serviciu, al decesului copiluluise deduc din decontul de avans și se returnează prestatorului de serviciu.

Capitolul III
ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI ZILNICE ŞI SUPORTUL
OFERIT COPIILOR ÎN PROCESUL DE GESTIONARE A 
ACESTEIA

    15. Persoana-cheie a copilului are următoarele obligații:

    1) să participe la planificarea în bugetul anual al Serviciului a mijloacelor financiare pentru achitarea indemnizaţiei zilnice copiilor din plasament;

    2) să asigure recepționarea și păstrarea în siguranță a mijloacelor financiare pentru achitarea indemnizaţiei zilnice copiilor din plasament de la prestatorul de serviciu;

    3) sa ţină Registrul de evidenţă a indemnizaţiilor zilnice acordate conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;

    4) să asigure informarea copiilor despre scopul acordării indemnizaţiei zilnice;

    5) să planifice activităţişi să ofere asistenţă copiilor în procesul de gestionare a banilor proprii/indemnizaţiei zilnice;

    6) să elibereze copiilor indemnizaţia zilnică în fiecare zi pentru ziua următoare, iar în zilele de sărbători şi de odihnă suma eliberată va constitui valoarea sumei indemnizaţiei zilnice pentru toate zilele ce urmează pînă la următoarea zi lucrătoare;

    7) să elibereze copilului indemnizaţia zilnică în avans în cazul în care acesta urmează tratament staţionar în spital/recuperare sanatorială sau pleacă în vacanţă în tabără de odihnă, la rude/prieteni sau își face studiile în altă localitate;

    8) să formeze copiilor deprinderi privind managementul banilor: planificarea cheltuielilor, acumularea și utilizarea banilor proprii; 

    9) să ofere suport şi instruire copiilor cu privire la mărfurile şi produsele necesare şi utile, precum şi cu privire la mărfurile şi produsele dăunătoare;

    10) să ofere consultații copiilorprivind gestionarea corectă a banilor proprii;

    11) să monitorizeze procesul de utilizare a banilor proprii de către copil.

    16. În cazul absenței persoanei-cheie a copilului pe o perioadă mai mare de trei zile, obligațiile acesteia sînt exercitate de către:

    1) soțul/altă persoană matură din cadrul familiei, după coordonarea în prealabil cu managerul serviciului, în cazul serviciilorenumerate la pct. 1 subpct. 1), 2) și 3);

    2) pedagogul social de gardă, în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 4) și 5).

Capitolul IV
MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA

    17. Managerii, în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 1), 2) și 3), sau directorul, în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 4) și 5), monitorizează suportul acordat copiilor în gestionarea indemnizaţiei zilnice de către persoana-cheie a copilului.

    18. Prestatorii serviciilor enumerate la pct. 1 monitorizează activitatea acestora cu privire la planificarea, acordarea şi suportul oferit copiilor în procesul de gestionare a indemnizaţiei zilnice.

    19.Persoana-cheie a copilului,în cazul serviciilor enumerate la pct. 1 subpct. 1), 2) și 3), sau directorul, în cazul serviciilor enumerate la subpct. 4) și 5), prezintă, sub semnătură, prestatorului de serviciu Raportul anual privind alocarea indemnizațiilor zilnice, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.

    20. La completarea Raportului lunar/anual privind alocarea indemnizațiilor zilnice, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, informaţiile privind indemnizațiile zilnice acordate copiilor se preiau din Registrul de evidenţă a indemnizaţiilor zilnice acordate pentru fiecare copil, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, iar soldul la sfîrșitul perioadei constituie suma în bani a indemnizațiilor zilnice neacordate pe parcursul perioadei de gestiune, din motivul ieșirii copilului din plasament, al transferului copilului în alt serviciu, al decesului copilului.

Capitolul V
CONTROLUL ŞI RĂSPUNDEREA

    21. Mijloacele financiare alocate pentru indemnizaţiile zilnice ale copiilor pot fi utilizate de către prestator numai pentru a asigura plata indemnizațiilor respective.

    22. Se interzice:

    1) reținerea sau neacordarea indemnizației zilnice ca măsură de disciplinare a copilului;

    2) obligarea sau influențarea copilului de a utiliza indemnizația zilnică sau de a utiliza indemnizația zilnică pentru cheltuieli casnice, de întreținere, plăți comunale sau alte cheltuieli necesare pentru creșterea și îngrijirea copilului.

    23. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele responsabile de stabilirea, plata și acordarea indemnizației zilnice poartă răspundere disciplinară, contravenţionalăşi penală, conform legislaţiei.

    24. Controlul privind utilizarea mijloacelor financiare publice se efectuează de către organele abilitate, conform legislaţiei.


    anexa nr.1


    anexa nr.2


    anexa nr.3


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 378
din 25 aprilie 2018


MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1733 din 31 decembrie 2002 „Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art. 1884), cu modificările și completările ulterioare, se completează în final cu următoarea poziţie:

„5.

Indemnizație zilnică pentru copilul care deține statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, care este încadrat într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani

În conformitate cu prevederile stabilite de Guvern”.
    2. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21.Copii aflați sub tutelă/curatelă, care sînt încadraţi într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern.”;
    2) pe tot parcursul Regulamentului, cu excepția punctelor 21, 5, 9 și 10, cuvîntul „indemnizație”, la orice formă gramaticală, se completează cu cuvîntul „lunară”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) în punctul 1, cuvîntul „lunar” se exclude;
    4) în punctul 5, cuvintele „pentru întreţinerea copiilor adoptaţi şi a celor puşi sub tutelă/curatelă” se substituie cu cuvîntul „lunare”;
    5) în punctul 10, textul „ , stabilind dreptul la indemnizația de tutelă/curatelă” se exclude.
    3. Mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 31 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.1, art. 2), cu modificările ulterioare, se completează în final cu următoarea poziţie:

„5.

Indemnizație zilnică pentru copilul care deține statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească,care este încadrat într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani

În conformitate cu prevederile stabilite de Guvern”.

    4. În punctul 24 din Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 52 din 17 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.90), textul „ primar, gimnazial, liceal beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, care reprezintă o sumă fixă de bani acordată copilului zilnic pentru gestionare individuală” se substituie cu textul „ , începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern”.
    5. Standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 3 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.178-184, art.573), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în denumirea standardului 13,  cuvintele „Banii de buzunar” se exclud;
    2) în punctul 38,  cuvintele „ , precum şi cu bani de buzunar” se exclud;
    3) la punctul 39, subpunctul 3) se exclude;
    4) se completează cu standardul 131 cu următorul cuprins:
    „Indemnizațiile zilnice – standardul 131
    391. Copilului i se acordă indemnizaţie zilnică, precum și suport în formarea deprinderilor de gestionare a banilor.
    392. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de indemnizație zilnică în fiecare zi și are deprinderi de gestionare eficientă a banilor.
    393. Indicatorii de realizare:
    1) Indemnizația zilnică se acordă copilului în fiecare zi.
    2) Copilului îi sînt formate deprinderi de gestionare a banilor proprii.”
    6. Anexele nr. 1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17 septembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.282-289, art.815) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în punctul 29 din anexa nr.1, textul „primar, gimnazial sau liceal beneficiază de indemnizaţie zilnică” se substituie cu textul „ , începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern”;
    2) în anexa nr. 2:
    a) în denumirea standardului 13,  cuvintele „Banii de buzunar” se exclud;
    b) în punctul 38,  cuvintele „precum şi cu bani de buzunar” se exclud;
    c) la punctul 39, subpunctul 3) se exclude;
    d) se completează cu standardul 131 cu următorul cuprins:
    „Indemnizațiile zilnice – standardul 131
    391. Copilului i se acordă indemnizaţie zilnică, precum și suport în formarea deprinderilor de gestionare a banilor.
    392. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de indemnizație zilnică în fiecare zi și are deprinderi de gestionare eficientă a banilor.
    393. Indicatorii de realizare:
    1) Indemnizația zilnică se acordă copilului în fiecare zi.
    2) Copilului îi sînt formate deprinderi de gestionare a banilor proprii.”
    7. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 591 din 24 iulie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.277-288, art.708) se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1 se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Copiii încadraţi într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern.”;
    2) anexa nr.2 se completează cu standardul 151 cu următorul cuprins:
    „Indemnizațiile zilnice – standardul 151
    451. Copilului i se acordă indemnizaţie zilnică, precum și suport în formarea deprinderilor de gestionare a banilor.
    452. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de indemnizație zilnică în fiecare zi și are deprinderi de gestionare eficientă a banilor.
    453. Indicatorii de realizare:
    1) Indemnizația zilnică se acordă copilului în fiecare zi.
    2) Copilului îi sînt formate deprinderi de gestionare a banilor proprii.”
    8. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17 ianuarie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” şi a standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, art.57) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în punctul 31 din anexa nr.1, textul „gimnazial sau liceal beneficiază de indemnizaţie zilnică” se substituie cu textul „ , începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern”;
    2) în anexa nr.2:
    a) în denumirea standardului 13, cuvintele „Banii de buzunar” se exclud;
    b) în punctul 38,  cuvintele „precum şi cu bani de buzunar” se exclud;
    c) la punctul 39, subpunctul 3) se exclude;
    d) se completează cu standardul 131 cu următorul cuprins:
    „Indemnizațiile zilnice – standardul 131
    391. Copilului i se acordă indemnizaţie zilnică, precum și suport în formarea deprinderilor de gestionare a banilor.
    392. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de indemnizație zilnică în fiecare zi și are deprinderi de gestionare eficientă a banilor.
    393. Indicatorii de realizare:
    1) Indemnizația zilnică se acordă copilului în fiecare zi.
    2) Copilului îi sînt formate deprinderi de gestionare a banilor proprii.”