LPC7/2018
ID intern unic:  375261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 7
din  05.04.2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 149/2006
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148     art Nr : 275
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 597), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la noţiunea „permis de pescuit”, textul „pescuitul comercial, sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuitul comercial, sportiv, amator şi de agrement”;
    noţiunea „pescuit” va avea următorul cuprins:
    „pescuit – capturare a peştelui şi altor organisme acvatice în scop comercial, sportiv, amator, de agrement, ameliorativ, ştiinţific şi de control, pe bază de certificat de atribuire a cotei anuale de pescuit comercial, permis de pescuit comercial, permis de pescuit sportiv, amator și de agrement, autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific și de control, în locurile, perioadele şi cu uneltele prevăzute de lege;”
    noțiunea „pescuit de control” se exclude;
    noțiunea „pescuit în scop științific” va avea următorul cuprins:
    „pescuit în scop științific și de control – capturare a hidrobionţilor în scopul evaluării stării resurselor biologice acvatice, precum și pentru controlul (determinarea) componenței cantitative şi calitative a populațiilor în scopul reglementării pescuitului sau determinării stării sanitar-epidemiologice;”
    după noţiunea „pescuit în scop ştiinţific și de control” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „pescuit reversibil în scop ştiinţific – metodă protectivă de capturare a hidrobionţilor care să permită captura repetată a peştilor fără afectarea semnificativă a ratei de supravieţuire a acestora, asigurînd cercetări îndelungate asupra comunităţilor piscicole;”
    noţiunea „pescuit sportiv şi de amator” va avea următorul cuprins:
    „pescuit sportiv, amator şi de agrement – capturare a peştelui pentru consum personal, în scop recreativ, sportiv şi turistic;”.
    2. La articolul 9, litera f) se abrogă.
    3. La articolul 11 alineatul (1), textul „și a permisului de pescuit sportiv şi de amator” se substituie cu textul „ , permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement și autorizaţiilor de pescuit în scop ştiinţific și de control”.
    4. Articolul 12:
    la alineatul (3), cuvîntul „taxei” se substituie cu cuvîntul „plății”;
    la alineatul (6), cuvîntul „taxa” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „plata”;
    la alineatul (8), cuvîntul „Taxa” se substituie cu cuvîntul „Plata”.
    5. La articolul 13:
    în denumire, textul „pescuit sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuit sportiv, amator şi de agrement”;
    la alineatul (1), textul „pescuit sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuit sportiv, amator şi de agrement”, iar cuvintele „a taxei” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Plata pentru eliberarea permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement este în mărime de 300 de lei pentru un an şi de 30 de lei pentru o zi, iar în cazul pensionarilor – de 150 de lei pentru un an şi de 15 lei pentru o zi. Dacă mărimea pensiei este mai mică decît mărimea stabilită a coşului minim de consum, plata pentru permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement este în mărime de 30 de lei pentru un an şi de 2 lei pentru o zi.”
    la alineatele (3) și (4), textul „pescuit sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuit sportiv, amator şi de agrement”.
    6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Pescuitul în scop ştiinţific și de control
    (1) Pescuitul în scop ştiinţific şi de control se efectuează în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie, în orice loc, în conformitate cu programele/planurile coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi în baza autorizaţiilor speciale eliberate de autoritatea emitentă.
    (2) Pentru obţinerea autorizaţiilor de pescuit în scop ştiinţific și de control, instituţiile care efectuează cercetări ştiinţifice depun la autoritatea emitentă următoarele documente:
    a) cererea în care se indică datele de identificare ale instituţiei de cercetare: adresa juridică, datele de contact;
    b) extrasul din planul de cercetare ştiinţifică, care să cuprindă lista cercetătorilor ştiinţifici responsabili, cu indicarea temelor de cercetare aprobate, a termenelor şi a domeniilor definite, lista personalului care va efectua pescuitul, precum și a uneltelor şi a metodelor folosite la pescuit;
    c) datele privind numărul de exemplare pe specii de organisme acvatice vii solicitate pentru pescuit, cu argumentarea necesității acestui număr.
    (3) Autorizaţiile de pescuit în scop ştiinţific și de control se eliberează pentru un an calendaristic.
    (4) Autoritatea emitentă suspendă autorizațiile de pescuit în scop științific și de control în cazul în care titularul nu a respectat prevederile legislației în vigoare și condițiile speciale prevăzute în autorizație.”
    7. La articolul 16:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Pescuitul sportiv, amator şi de agrement”;
    la alineatul (1), textul „Pescuitul sportiv şi de amator” se substituie cu textul „Pescuitul sportiv, amator şi de agrement”, iar textul „pescuit sportiv şi de amator” – cu textul „pescuit sportiv, amator şi de agrement”;
    la alineatul (3), textul „Pescuitul sportiv şi de amator” se substituie cu textul „Pescuitul sportiv, amator şi de agrement”, iar după cuvîntul „ambarcaţiuni” se introduc cuvintele „înmatriculate conform legislaţiei”;
    la alineatul (4), în partea introductivă, textul „Pescuitul sportiv şi de amator” se substituie cu textul „Pescuitul sportiv, amator şi de agrement”;
    la alineatul (7), textul „pescuitul sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuitul sportiv, amator şi de agrement”;
    la alineatul (8), textul „Pescuitul sportiv şi de amator” se substituie cu textul „Pescuitul sportiv, amator şi de agrement”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Deţinătorii sau administratorii indicaţi la alin. (8) sînt obligaţi să afişeze pe panouri vizibile, amplasate la intrarea pe teritoriul unde se practică pescuitul sportiv, amator şi de agrement, informaţii despre perioada, condiţiile, plata pentru pescuit şi datele de contact ale persoanei/persoanelor responsabile, copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare.”
    8. La articolul 19:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Restricţii privind pescuitul speciilor incluse
                           în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi
                           pescuitul reproducătorilor în obiectivele
                           acvatice piscicole naturale”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru repopularea, selecţia, aclimatizarea, răspîndirea, regenerarea şi ameliorarea resurselor biologice acvatice, pentru efectuarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice, folosirea animalelor în scopuri culturale (expoziţii zoologice, acvarii etc.), precum şi în cazurile de îmbolnăvire în masă a acestora (epizootii), se permite pescuitul speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova în baza unei autorizaţii speciale, eliberată de către autoritatea emitentă, în conformitate cu argumentările ştiinţifice înaintate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, alte instituţii ştiinţifice de profil, coordonate cu Consiliul ihtiologic.”
    articolul se completează cu alineatele (3)–(8) cu următorul cuprins:
    „(3) Organismele acvatice vii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, pescuite în conformitate cu alin. (2), vor fi luate în evidenţă în instituţiile care efectuează asemenea pescuit şi se vor înregistra într-un registru special al Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
    (4) Pescuitul reproducătorilor în obiectivele acvatice piscicole naturale în scopul creării fondului genetic de peşti în condiţii dirijate, necesar activităţilor de reproducere artificială a peştilor în scopul restabilirii populaţiilor naturale, se face în baza unei autorizaţii speciale, eliberată de către autoritatea emitentă pentru un an calendaristic.
    (5) Pentru obţinerea autorizaţiei pentru pescuitul reproducătorilor, solicitanţii depun la autoritatea emitentă următoarele documente:
    a) cererea în care se indică datele de identificare ale instituţiei: adresa juridică, datele de contact;
    b) extrasul din planul de activitate, care să prevadă locul şi condiţiile de păstrare a reproducătorilor, cantitatea sau numărul de exemplare de puiet sau de alevini cu care anual se vor popula obiectivele acvatice piscicole naturale, precum și lista responsabililor şi a personalului care va efectua pescuitul, a uneltelor şi a metodelor folosite la pescuit;
    c) datele privind numărul de exemplare pe specii de organisme acvatice vii solicitate pentru pescuit, cu argumentarea necesității acestui număr.
    (6) Autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor din obiectivele acvatice piscicole naturale se eliberează gratuit.
    (7) Autoritatea emitentă:
    a) suspendă autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor în cazul apariţiei epizootiilor în obiectivele acvatice piscicole naturale în care a fost solicitat pescuitul reproducătorilor;
    b) retrage autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor în cazul în care:
    – titularul autorizaţiei a încălcat prevederile legislaţiei de protecţie a resurselor biologice acvatice şi/sau condiţiile specificate în autorizaţie;
    – titularul autorizaţiei a pescuit numărul necesar de reproducători.
    (8) Pescuitul speciilor de peşti incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi pescuitul reproducătorilor din bazinele acvatice piscicole naturale se efectuează numai în prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului.”
    9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Cotele de pescuit comercial
    Pentru conservarea resurselor biologice acvatice şi asigurarea restabilirii lor, autoritatea emitentă, la propunerea Consiliului ihtiologic, aprobă cotele de pescuit comercial, care se determină anual pentru fiecare obiectiv (sector) acvatic piscicol natural în parte, în baza cercetărilor științifice și observațiilor ihtiologice efectuate de către instituțiile științifice de profil.”
    10. La articolul 21:
    litera c) se completează în final cu textul „în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial”;
    litera d) se completează în final cu textul „şi să prezinte lunar Inspectoratului pentru Protecția Mediului dările de seamă privind captura piscicolă și documentația de evidență a capturii”;
    litera e) se abrogă.
    11. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Controlul ihtiopatologic şi înregistrarea cazurilor de îmbolnăvire a hidrobionţilor se efectuează de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, instituţiile științifice care efectuează cercetări în domeniul ihtiopatologiei şi de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, cu participarea obligatorie a administratorilor obiectivelor acvatice piscicole sau a deţinătorilor de cote de pescuit comercial.”
    12. La articolul 29, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „şi a documentelor de provenienţă”.   
    13. La articolul 30 alineatul (5), cuvintele „plata taxei” se substituie cu cuvintele „achitarea plății”.
    14. Articolul 33:
    la alineatul (1):
    litera c) se completează în final cu cuvintele „de pescuit comercial”;
    la litera g), după cuvîntul „calculează” se introduce textul „ , în baza metodologiei de calcul elaborate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului,”;
    alineatul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) organizează sesiuni de lucru şi schimb de experienţă, la nivel naţional şi internaţional, în domeniul protecţiei şi conservării resurselor biologice acvatice din bazinele acvatice piscicole naturale.”
    alineatul (2) se completează cu literele g)–j) cu următorul cuprins:
    „g) să înainteze persoanelor fizice şi juridice cerințe de respectare a normelor ecologice în vigoare;
    h) să solicite şi să controleze permisele de pescuit comercial, sportiv, amator și de agrement ale persoanelor fizice şi juridice;
    i) să folosească, în scop de serviciu, mijloacele de comunicaţie electronice ce aparţin întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cetăţenilor, cu acordul acestora;
    j) să antreneze inspectori piscicoli voluntari în activităţile de control.”
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Personalul cu funcţii de inspectare şi control al Inspectoratului pentru Protecția Mediului va dispune de legitimaţie de serviciu și va purta uniformă şi echipament de serviciu cu însemne distinctive.
    (5) Navele şi ambarcaţiunile Inspectoratului pentru Protecția Mediului se identifică prin fanionul special şi sigla de pe borduri.”
    15. Articolul 34 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Pentru eficientizarea controlului obştesc asupra modului în care persoanele fizice şi juridice respectă legislaţia privind protecţia şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice, Inspectoratul pentru Protecția Mediului poate antrena inspectori piscicoli voluntari în conformitate cu legislaţia cu privire la voluntariat. Regulamentul cu privire la activitatea inspectorului de mediu voluntar se aprobă de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.”
    16. Articolul 37:
    la alineatul (1), cuvintele „sau prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale” se substituie cu cuvintele „şi cu avizul autorităţii administraţiei publice locale”;
    la alineatul (4) litera a), cuvîntul „cercetare” se substituie cu cuvîntul „control”.
    17. Articolul 38 alineatul (1):
    la litera j), sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului” se substituie cu sintagma „autorității emitente”;
    la litera l), textul „de 2/3” se substituie cu textul „de 1/2”;
    litera o) va avea următorul cuprins:
    „o) tragerea năvoadelor, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi de control;”
    la litera v), textul „pescuitul comercial, sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuitul comercial, sportiv, amator şi de agrement”;
    alineatul se completează cu litera v1) cu următorul cuprins:
    „v1) pescuitul la trenă (trolling), cu folosirea mijloacelor speciale de localizare a organismelor acvatice, de pe mijloace de transport acvatic;”
    la litera x), după cuvintele „de provenienţă a mărfii” se introduc cuvintele „şi certificat sanitar-veterinar”;
    la litera y), textul „pescuitul sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuitul sportiv, amator şi de agrement”;
    litera z) va avea următorul cuprins:
    „z) vînătoarea subacvatică.”
    18. Articolul 40:
    alineatul (1):
    la litera a), cifrele „500” se substituie cu cifrele „100”;
    la litera b), textul „1 km” se substituie cu textul „500 m”, iar textul „5 km” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „500 m”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanţă de 1 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval;”
    la litera j), cifrele „380” se substituie cu cifrele „362”;
    la alineatul (2) punctul 1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „timp de cel puțin 60 de zile consecutive, în perioada de la 1 aprilie pînă la 15 iulie, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale:”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) în fluviul Nistru în sectoarele de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la satul Palanca (km 28) şi în braţul Turunciuc. În perioada prohibiţiei anuale a pescuitului, autoritatea emitentă, în funcţie de componența cantitativă şi calitativă a populației migratoare de scrumbie, poate permite pescuitul acesteia pe o anumită perioadă. Această perioadă se determină de către autoritatea emitentă în colaborare cu autorităţile responsabile din Ucraina;”
    punctul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) în lacul Cahul;”
    la alineatul (4), literele b) şi c) se abrogă.
    19. Anexa nr. 1:
    punctul 1:
    la poziția „Avat”, cuvintele „Aspius aspius” se substituie cu cuvintele „Leuciscus aspius”;
    poziţia „Caracudă” se exclude;
    la poziția „Caras argintiu”, cuvîntul „auratus” se exclude;
    la poziția „Clean”, cuvintele „Leuciscus cephalus” se substituie cu cuvintele „Squalius cephalus”;
    la poziția „Cosac cu bot ascuţit”, cuvintele „Abramis ballerus” se substituie cu cuvintele „Ballerus ballerus”;
    la poziția „Cosac cu bot turtit”, cuvintele „Abramis sapa” se substituie cu cuvintele „Ballerus sapa”;
    la poziţia „Crap”, cifrele „32” se substituie cu cifrele „35”;
    poziţia „Lin” se exclude;
    la poziţia „Morunaş”, cifrele „26” se substituie cu
    cifrele „25”;
    la poziţia „Novac”, cuvintele „Aristichthys nobilis” se substituie cu cuvintele „Hypophthalmichthys nobilis”, iar cifrele „30” se substituie cu cifrele „40”;
    după poziţia „Novac” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Obleț (Alburnus alburnus)   – 12”;
    poziţia „Rezeafcă de Dunăre” va avea următorul cuprins:
    „Rizeafcă (Alosa tanaica)    – 15”;
    poziţia „Sabiţă” se exclude;
    la poziţia „Scobar”, cifrele „24” se substituie cu cifrele „25”;
    la poziţia „Scrumbie de Dunăre”, cuvintele „Alosa pontica” se substituie cu cuvintele „Alosa immaculata”;
    la poziţia „Sînger”, cifrele „30” se substituie cu cifrele „40”;
    la poziţia „Şalău”, cuvintele „Stizostedion lucioperca” se substituie cu cuvintele „Sander lucioperca”, iar cifrele „38” se substituie cu cifrele „40”;
    la poziția „Tarancă”, cuvintele „Rutilus rutilus heckeli” se substituie cu cuvintele „Rutilus heckelii”;
    poziția „Rac de rîu” va avea următorul cuprins:
    „Rac (Astacus sp.)   – 10”;
    la punctul 5, textul „pescuitul comercial, sportiv şi de amator” se substituie cu textul „pescuitul comercial, sportiv, amator şi de agrement”;
    la punctul 12, litera a) se abrogă;
    anexa se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Titularul certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial poate folosi cel mult 5 unelte de pescuit. Uneltele de pescuit folosite pentru pescuitul comercial se sigilează de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Pentru ave şi plase, sigiliile se aplică la ambele capete.”
    punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Pentru pescuitul scrumbiei în fluviul Nistru, autoritatea emitentă stabileşte, prin ordin, perioada, metodele şi uneltele permise pentru pescuit.”
    la punctul 17:
    în partea introductivă, după textul „confecţionarea,” se introduce textul „deţinerea,”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) năvodul cu lungimea dispozitivului de acţionare mai mare cu 1/3 din lungimea aripii respective, avele şi plasele cu lungimea mai mare de 75 m;”
    punctul se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:
    „f) avele şi plasele de pescuit formate din fire polimerice netorsionate;
    g) sonarele pentru pescuit și alte aparate audiovideo de localizare.”
    20. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 7. Chișinău, 5 aprilie 2018.