LPM29/2018
ID intern unic:  375268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  05.04.2018
privind delimitarea proprietăţii publice
Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148     art Nr : 279
    MODIFICAT
   
LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare
    (1) Scopul prezentei legi este consolidarea cadrului legal în vederea delimitării proprietăţii publice, asigurării dreptului de proprietate şi a folosirii eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, inclusiv a unității teritoriale autonome Găgăuzia (denumite în continuare unități administrativ-teritoriale).
    (2) Prezenta lege reglementează regimul juridic aplicabil proprietăţii publice, competenţele Guvernului și ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în procesul delimitării bunurilor proprietate publică.
    (3) Prezenta lege se aplică raporturilor dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în procesul delimitării în funcție de apartenenţă a bunurilor imobile proprietate publică şi nu afectează dreptul de proprietate dobîndit în baza actelor prevăzute la art. 28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate – autorităţile ce administrează bunurile proprietate publică de stat din diferite domenii, inclusiv din domeniile sănătăţii, culturii, educaţiei, obiectivele şi terenurile din fondul apelor sau din fondul forestier, terenurile aferente căilor de comunicaţii terestre, precum și alte terenuri ce ar putea fi afectate prin deciziile adoptate privind delimitarea bunurilor imobile proprietate publică;
    bunuri ale domeniului public – bunurile care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sînt de uz sau de interes public şi care aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale;
    bunuri ale domeniului privat – bunurile care nu fac parte din domeniul public, dar care aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale;
    bun de interes local – bunul proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale din domeniul public, care serveşte cauzei de utilitate publică locală;
    bun de interes naţional – bunul proprietate publică a statului din domeniul public, care serveşte cauzei de utilitate publică naţională;
    administrarea bunurilor – totalitatea atribuţiilor exercitate de autoritatea publică centrală sau locală, împuternicită să dirijeze activitatea entităţilor din subordine, realizînd nemijlocit dreptul de dispoziţie asupra bunurilor acestora;
    gestiunea bunurilor – totalitatea atribuţiilor exercitate de o entitate privind posesiunea și folosinţa bunurilor reflectate în contabilitatea acesteia;
    entitate – persoană juridică de drept public sau privat;
    delimitarea proprietăţii publice – proces de delimitare a bunurilor proprietate publică în funcție de apartenenţă şi pe domenii;
    delimitare în funcție de apartenenţă – procedură prin care se stabileşte proprietarul bunului proprietate publică, care poate fi statul sau unitatea administrativ-teritorială;
    delimitare pe domenii – procedură prin care se stabileşte domeniul public sau privat al bunurilor proprietate publică, ţinînd cont de prevederile legislaţiei, de interesul public, de natura și destinaţia bunurilor;
    inventariere – procedură de verificare şi documentare a existenţei bunurilor ce aparţin cu drept de proprietate şi/sau se află în gestiunea unei entităţi la data efectuării acesteia;
    act translativ de proprietate – act juridic prin care se transmite efectiv proprietatea de la o persoană la alta sau prin care se strămută un drept dintr-un patrimoniu în altul.
    Articolul 3. Principiile de bază ale procesului de delimitare a proprietăţii
                        publice
    Delimitarea proprietăţii publice se efectuează după următoarele principii:
    a) legalitate, transparenţă şi integritate;
    b) prioritatea interesului public;
    c) corelarea intereselor publice ale statului cu ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) determinarea apartenenţei şi a componenţei bunurilor.
    Articolul 4. Bunurile proprietate publică
    (1) Proprietatea publică se constituie din totalitatea bunurilor domeniului public şi domeniului privat ce aparţin cu drept de proprietate statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra acestora aparţinînd Guvernului sau autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale/autorității deliberative a administrației publice a unității teritoriale autonome Găgăuzia.
    (2) Din domeniul public fac parte bunurile de interes naţional şi local determinate prin lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public.
    (3) Bunurile care sînt în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu fac parte din domeniul public aparţin domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale.
    Articolul 5. Regimul juridic al bunurilor domeniului public
    (1) Bunurile domeniului public formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale și sînt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, circuitul civil al acestora fiind limitat în condiţiile legii.
    (2) Bunurile domeniului public:
    a) nu pot fi înstrăinate sau depuse în capitalul social al unor persoane juridice;
    b) nu pot fi supuse urmăririi silite;
    c) nu pot fi incluse în masa debitoare în cazul insolvabilităţii/falimentului persoanei juridice;
    d) nu pot fi obiectul unei garanţii reale;
    e) nu pot fi dobîndite de persoane fizice sau juridice prin uzucapiune.
    (3) Asupra bunurilor domeniului public se poate constitui servitutea numai în cazurile în care această grevare este compatibilă cu uzul sau cu interesul public.
    (4) Bunurile domeniului public:
    a) pot fi administrate/gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de autorităţile/instituţiile bugetare, de autorităţile/instituţiile publice cu autogestiune, de întreprinderile de stat/municipale, iar în cazurile prevăzute expres de lege – de societăţile comerciale;
    b) pot fi transmise în administrare, gestiune, concesiune, comodat sau locaţiune/arendă în condiţiile Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice sau ale altor legi speciale.
    (5) Transmiterea în administrare/gestiune a bunurilor domeniului public se efectuează prin hotărîre de Guvern sau printr-o decizie a consiliului local/a Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.
    (6) Contabilitatea bunurilor domeniului public se ţine separat, conform prevederilor Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017.
    (7) Actele juridice civile și administrative încheiate cu încălcarea prevederilor prezentului articol sînt lovite de nulitate absolută.
    Articolul 6. Regimul juridic al bunurilor domeniului privat
    (1) Bunurile domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale sînt alienabile, sesizabile și prescriptibile și pot fi obiectul oricărui act juridic civil conform procedurilor stabilite, cu excepţia unor categorii de bunuri al căror circuit civil este limitat în mod expres prin lege.
    (2) Nu se permite transmiterea cu titlu gratuit către persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat a bunurilor domeniului privat al statului și al unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri:
    a) se înstrăinează cu titlu gratuit persoanelor fizice pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale prin hotărîrea Guvernului, în cazul bunurilor proprietate publică a statului, sau prin decizia autorității deliberative a administrației publice locale, în cazul bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale;
    b) reprezintă terenuri ce se atribuie persoanelor fizice pentru construcţia de case individuale în condiţiile prevăzute de lege;
    c) reprezintă bunuri destinate creării parcurilor industriale, conform prevederilor Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale;
    d) sînt în folosinţa comună a membrilor condominiului.
    (3) Bunurile domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi:
    a) înstrăinate/privatizate, depuse în calitate de aport în capitalul social al societăţilor comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legislație;
    b) urmărite de creditori pentru datoriile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) obiectul unei garanţii reale.
Capitolul II
BUNURILE PROPRIETATE PUBLICĂ
    Articolul 7. Bunurile imobile proprietate publică a statului
    Proprietatea statului se constituie din totalitatea bunurilor imobile proprietate publică care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, se aflau în administrarea/ gestiunea ori folosinţa autorităţilor administrației publice centrale, a instituţiilor bugetare/publice cu autogestiune ale statului, a întreprinderilor de stat, a societăţilor comerciale cu capital integral de stat, precum și din bunurile atribuite acestora sau dobîndite ulterior prin acte translative de proprietate, cu excepţia celor înstrăinate.
    Articolul 8. Bunurile imobile proprietate publică a unităţilor
                        administrativ-teritoriale
    Proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se constituie din totalitatea bunurilor imobile proprietate publică, amplasate pe teritoriul administrativ al acestora, care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, se aflau în administrarea/gestiunea sau în folosinţa autorităţilor administrației publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor bugetare/publice cu autogestiune subordonate acestora, a întreprinderilor municipale, precum și din bunurile dobîndite ulterior de acestea prin acte translative de proprietate, cu excepţia celor înstrăinate şi a celor stabilite la art. 7.
    Articolul 9. Bunurile domeniului public al statului
    (1) De domeniul public al statului țin bunurile proprietate publică specificate în prezenta lege și în alte acte legislative, precum şi alte bunuri de uz sau de interes public naţional.
    (2) De domeniul public al statului țin:
    a) bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcămînt, de interes public naţional, precum şi spaţiile subterane ale acestuia, inclusiv terenurile amplasate în perimetrul zăcămîntului;
    b) corpuri de apă de suprafaţă, situate pe teritoriul a 2 sau mai multe raioane ori pe teritoriul unui singur raion şi destinate protecţiei sistemului energetic, necesităţilor domeniului transporturilor şi altor servicii de stat, terenurile corpurilor de apă de frontieră, terenurile fondului apelor proprietate publică a statului, inclusiv terenurile fîşiilor riverane de protecţie a apelor şi zonelor sanitare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, sistemele de irigare şi desecare şi alte construcţii hidrotehnice proprietate publică a statului;
    c) pădurile, amenajamentele silvice care fac parte din fondul silvic proprietate publică a statului, terenurile fondului silvic proprietate publică a statului, inclusiv terenurile destinate împăduririi, cantoanele şi alte construcţii proprietate publică a statului amplasate pe terenurile fondului silvic de stat;
    d) parcurile naţionale, rezervaţiile naturale şi monumentele naturii, rezervaţiile istorico-culturale, parcurile memoriale, monumentele arheologice şi arhitecturale etc., terenurile destinate ocrotirii naturii, inclusiv ariile naturale protejate de stat, terenurile de valoare istorico-culturală şi terenurile destinate activităţii recreative, care sînt de interes public naţional;
    e) drumurile naţionale, inclusiv părţile componente ale acestora: poduri, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, construcţii de apărare şi consolidare, alte dotări pentru siguranţa circulaţiei rutiere, precum și alte obiective de infrastructură tehnico-edilitară și terenurile aferente acestora, care nu aparțin unităților administrativ-teritoriale sau persoanelor juridice de drept privat;
    f) infrastructura căilor ferate şi terenurile ocupate de aceasta, precum și alte obiective de infrastructură tehnico-edilitară și terenurile aferente acestora, care nu aparțin unităților administrativ-teritoriale sau persoanelor juridice de drept privat;
    g) clădirile, edificiile porturilor fluviale, cheiurile şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi de navigaţie civilă;
    h) pistele de decolare și de aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare, pentru parcarea aeronavelor, alte obiective ale infrastructurii aeroportuare şi terenurile pe care acestea sînt amplasate;
    i) liniile de transport electric de tensiune înaltă (de la 35 kV şi mai mare) şi terenurile pe care sînt amplasaţi pilonii acestor linii, substaţiile electrice, bunurile ce asigură securitatea energetică a statului şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, precum și alte obiective de infrastructură tehnico-edilitară și terenurile aferente acestora, care nu aparțin unităților administrativ-teritoriale sau persoanelor juridice de drept privat;
    j) conductele naţionale şi internaţionale de transport al gazelor, terenurile zonelor de protecţie pentru porţiunile de conducte aeriene şi terenurile pe care sînt amplasate obiectivele de suprafaţă ale acestora (punctele de conexiune, platformele de robinete, punctele catodice etc.), precum și alte obiective de infrastructură tehnico-edilitară și terenurile aferente acestora, cu excepția celor care aparțin unităților administrativ-teritoriale sau persoanelor juridice de drept privat, sau întreprinderilor de stat incluse în lista bunurilor proprietate publică de stat supuse privatizării, precum și cu excepția bunurilor domeniului public al statului care vor fi construite ulterior intrării în vigoare a prezentei legi de către persoanele juridice de drept privat din sursele acestora sau din alte surse decît cele alocate din bugetul de stat;
    k) clădirile, inclusiv încăperile izolate şi terenurile proprietate publică de stat în/pe care îşi desfăşoară activitatea Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, Guvernul, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice autonome şi serviciile desconcentrate ale acestora, instituţiile bugetare/publice cu autogestiune subordonate acestora, instanţele judecătoreşti, organele procuraturii şi alte organe de drept;
    l) bunurile imobile ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, inclusiv clădirile, edificiile şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, alte bunuri ce asigură capacitatea de apărare, securitatea statului și ordinea publică;
    [Art.9 al.(2), lit.l) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    m) clădirile, inclusiv încăperile izolate, şi terenurile proprietate publică de stat în/pe care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice din sfera ştiinţei şi inovării, instituţiile publice de învăţămînt, inclusiv căminele studenţeşti ale acestora;
    n) clădirile, inclusiv încăperile izolate, şi terenurile proprietate publică de stat în/pe care îşi desfăşoară activitatea instituţiile medico-sanitare publice republicane, terenurile staţiunilor balneare şi ale obiectivelor sportive de interes public naţional;
    o) clădirile şi terenurile proprietate publică de stat în/pe care îşi desfăşoară activitatea teatrele, bibliotecile naţionale, muzeele, inclusiv colecţiile de artă ale acestora, declarate de interes public naţional;
    p) monumentele de for public cu statut naţional de protecţie şi terenurile aferente ale acestora;
    q) oenotecile care fac parte din patrimoniul cultural naţional;
    r) clădirile, inclusiv încăperile izolate, şi terenurile proprietate publică de stat în/pe care îşi desfăşoară activitatea entităţile care efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a bunurilor, precum și alte entităţi care îndeplinesc în exclusivitate funcţii ale statului;
    s) locuinţele de serviciu, precum şi locuinţele sociale aflate în proprietatea publică a statului.
    Articolul 10. Bunurile domeniului privat al statului
    (1) De domeniul privat al statului ține totalitatea bunurilor care nu fac parte din domeniul public şi care nu aparţin cu drept de proprietate unităţilor administrativ-teritoriale, persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
    (2) De domeniul privat al statului țin următoarele categorii de bunuri:
    a) bunurile imobile ale întreprinderilor de stat, bunurile imobile proprietate publică de stat transmise societăţilor comerciale cu drept de gestiune economică, alte bunuri imobile proprietate publică de stat, precum şi cele dobîndite de stat prin acte translative de proprietate;
    b) terenurile aferente clădirilor şi altor construcţii ce aparţin întreprinderilor de stat sau societăţilor comerciale cu capital integral de stat, alte terenuri proprietate publică de stat, precum şi terenurile dobîndite de stat prin acte translative de proprietate.
    Articolul 11. Bunurile domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale
    (1) De domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale țin bunurile proprietate publică specificate în prezenta lege şi în alte acte legislative, precum şi alte bunuri de uz sau de interes public local.
    (2) De domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi țin:
    a) zăcămintele de substanțe minerale utile de largă răspîndire de importanță locală, inclusiv terenurile amplasate în perimetrul zăcămintelor;
    b) corpuri de apă de suprafaţă şi terenurile aferente acestora, terenurile fondului apelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv terenurile fîşiilor riverane de protecţie a apelor, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, sistemele de irigare şi desecare, terenurile aferente, alte construcţii hidrotehnice proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b);
    c) terenurile cu destinaţie forestieră amplasate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, dacă acestea nu sînt proprietate a statului sau proprietate privată, fîşiile forestiere de protecţie şi terenurile aferente acestora, terenurile expuse riscului de alunecări, terenurile destinate împăduririi, măsurilor antierozionale și coridoarelor ecologice, precum şi alte terenuri destinate protecţiei mediului;
    d) pieţele, parcurile, scuarurile, grădinile publice, ariile naturale și alte spaţii verzi, pieţele comerciale, tîrgurile, zonele de agrement, obiectivele sportive ale administrației publice locale şi terenurile aferente acestora;
    e) drumurile locale şi comunale, străzile, inclusiv părţile componente ale acestora, alte dotări pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi suprafeţele de teren ocupate de acestea, inclusiv zonele de protecţie şi plantaţiile rutiere;
    f) clădirile în care îşi desfăşoară activitatea autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, precum şi instituţiile publice de interes local, inclusiv clădirile în care sînt amplasate instituțiile de învățămînt, teatrele, casele de cultură, bibliotecile, muzeele, instituţiile medico-sanitare publice şi alte instituţii similare și terenurile aferente acestora;
    g) monumentele de for public cu statut local de protecție şi terenurile aferente acestora;
    h) terenurile aferente obiectivelor de cult, cimitirelor, gunoiştilor, depozitelor de deşeuri, fîneţelor, păşunilor, terenurile destinate conform planurilor urbanistice generale și planurilor de amenajare a teritoriului satisfacerii necesităților unităților administrativ-teritoriale, terenurile ocupate de rîpi, ravene, nisipuri, stînci şi alte terenuri degradate; 
    i) obiectivele de infrastructură tehnico-edilitară în conformitate cu legislația în vigoare;
    j) bunurile care asigură prestarea stabilă a unor servicii publice locale;
    k) locuinţele de serviciu, precum şi locuinţele sociale aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) De domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv al unității teritoriale autonome Găgăuzia țin:
    a) clădirile şi terenurile în/pe care îşi desfăşoară activitatea autorităţile administrației publice raionale, inclusiv ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi instituţiile publice raionale, inclusiv teatrele, bibliotecile, muzeele, instituţiile medico-sanitare publice şi alte instituţii similare;
    b) drumurile locale, inclusiv părţile componente ale acestora, alte dotări pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi suprafeţele de teren ocupate de acestea, inclusiv zonele de protecţie şi plantaţiile rutiere, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e) şi art. 11 alin. (2) lit. e);
    c) obiectivele de infrastructură tehnico-edilitară în conformitate cu legislația în vigoare;
    d) locuinţele de serviciu, precum şi locuinţele sociale aflate în proprietatea publică a raionului, inclusiv a unității teritoriale autonome Găgăuzia.
    (4) De domeniul public al municipiilor Chişinău şi Bălţi țin bunurile specificate la alin. (2), amplasate nemijlocit pe teritoriul oraşului în care îşi are reşedinţa municipiul, precum şi bunurile specificate la alin. (3).
    Articolul 12. Bunurile domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale
    (1) De domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ține totalitatea bunurilor aflate pe teritoriul acestora, care nu fac parte din domeniul public şi care nu aparţin cu drept de proprietate statului, persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
    (2) De domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi țin următoarele categorii de bunuri:
    a) bunurile imobile ale întreprinderilor municipale fondate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, alte bunuri imobile aflate în proprietatea acestora, precum şi terenurile aferente lor, dobîndite prin acte translative de proprietate;
    b) terenurile dobîndite prin acte translative de proprietate, aferente obiectivelor privatizate sau private, inclusiv cele aferente construcţiilor nefinalizate;
    c) terenurile aferente clădirilor şi altor construcţii atribuite în proprietate privată de autorităţile administraţiei publice locale şi dobîndite în contul cotelor valorice;
    d) loturile întovărăşirilor pomicole;
    e) terenurile fondului de rezervă;
    f) alte bunuri dobîndite de unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi prin acte translative de proprietate.
    (3) De domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv al unității teritoriale autonome Găgăuzia țin bunurile imobile ale întreprinderilor municipale fondate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea/ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, alte bunuri distincte aflate în proprietatea acestora, precum şi terenurile aferente acestora.
    (4) De domeniul privat al municipiilor Chişinău şi Bălţi țin bunurile specificate la alin. (2), amplasate nemijlocit pe teritoriul oraşului în care îşi are reşedinţa municipiul, precum şi bunurile specificate la alin. (3).
Capitolul III
ADMINISTRAREA PROCESULUI DE DELIMITARE
A PROPRIETĂŢII PUBLICE
    Articolul 13. Competenţele Guvernului în procesul delimitării
    În procesul delimitării proprietăţii publice, Guvernul:
    a) exercită funcţia de proprietar al bunurilor proprietate publică a statului;
    b) promovează politica unitară a statului în domeniul delimitării proprietăţii publice;
    c) aprobă şi înaintează Parlamentului documente de politici şi proiecte de legi în domeniul delimitării proprietăţii publice;
    d) aprobă actele normative necesare implementării prezentei legi;
    e) aprobă Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică;
    f) adoptă hotărîri pentru aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a statului, delimitate în funcție de apartenenţă şi pe domenii;
    g) adoptă hotărîri privind trecerea bunurilor proprietate publică a statului din domeniul public în domeniul privat al statului și din domeniul privat al statului în cel public.
    Articolul 14. Competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale
    În procesul delimitării proprietăţii publice, autorităţile administraţiei publice centrale asigură:
    a) realizarea politicii statului în domeniul delimitării proprietăţii publice;
    b) procesul de delimitare a proprietăţii publice de stat din administrarea/ gestiunea sa, inclusiv inventarierea acesteia;
    c) întocmirea listelor de bunuri imobile proprietate publică a statului din administrarea/gestiunea sa şi coordonarea acestora cu autorităţile executive ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sînt amplasate;
    d) întocmirea listelor de bunuri imobile proprietate publică de stat propuse spre a fi trecute în domeniul public sau în cel privat al statului;
    e) prezentarea listelor generalizate, prevăzute la lit. c) şi d), spre a fi aprobate de către Guvern;
    f) înregistrarea bunurilor proprietate publică a statului, inclusiv prin intermediul instituţiilor publice din subordine şi al întreprinderilor de stat în care exercită funcţia de fondator.
    Articolul 15. Competenţele organului abilitat cu funcții de promovare
                          şi implementare a politicii de stat în domeniul relaţiilor
                          funciare şi organizării teritoriului
    În procesul delimitării terenurilor proprietate publică, organul abilitat cu funcții de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului:
    a) asigură realizarea politicii statului în domeniul delimitării terenurilor proprietate publică;
    b) elaborează şi înaintează Guvernului spre aprobare Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică;
    c) asigură implementarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică;
    d) coordonează şi asigură procesul de delimitare a terenurilor proprietate publică de stat şi a unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) asigură, prin intermediul întreprinderilor de stat și al celor private care dispun de ingineri cadastrali certificați, executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, în baza Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, aprobat de Guvern;
    f) elaborează şi înaintează Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în scopul implementării prezentei legi.
    Articolul 16. Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale
    (1) În procesul delimitării proprietăţii publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale/autoritatea deliberativă a administrației publice a unității teritoriale autonome Găgăuzia asigură:
    a) realizarea politicii statului privind delimitarea bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale în funcție de apartenenţă şi pe domenii;
    b) procesul de delimitare a bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, inclusiv inventarierea acestora;
    c) întocmirea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale și coordonarea acestora cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi sau al doilea și cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, iar în lipsa acestora, cu Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată Guvernului;
    d) întocmirea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, propuse spre a fi trecute în domeniul public sau în domeniul privat;
    e) aprobarea documentelor necesare pentru delimitare şi adoptarea deciziilor de aprobare a listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale privind delimitarea în funcție de apartenenţă şi pe domenii;
    f) adoptarea deciziilor privind trecerea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale dintr-un domeniu al proprietății publice în altul sau în proprietatea statului ori în proprietatea unei alte unități administrativ-teritoriale;
    g) înregistrarea, în modul stabilit, a bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale.
    (2) Consiliile locale/Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia pot aproba programe de delimitare a bunurilor, inclusiv a terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, cu finanţarea acestora din bugetele locale sau din surse extrabugetare.
Capitolul IV
DELIMITAREA BUNURILOR IMOBILE
PROPRIETATE PUBLICĂ
    Articolul 17. Bunurile imobile proprietate publică supuse delimitării
    (1) Se supun delimitării în funcție de apartenenţă bunurile imobile proprietate publică:
    a) neînregistrate în registrul bunurilor imobile sau drepturile patrimoniale asupra cărora nu au fost înscrise;
    b) înregistrate în registrul bunurilor imobile în alte temeiuri decît cele rezultate din art. 28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.
    (2) Se supun delimitării pe domenii toate bunurile imobile proprietate publică.
    Articolul 18. Etapele procesului de delimitare a bunurilor imobile
                         proprietate publică
    Procesul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică include următoarele etape:
    a) inventarierea;
    b) delimitarea în funcție de apartenenţă;
    c) delimitarea pe domenii;
    d) înregistrarea bunurilor imobile în funcție de apartenenţă şi pe domenii în registrul bunurilor imobile.
    Articolul 19. Inventarierea bunurilor imobile proprietate publică
    (1) Inventarierea bunurilor imobile proprietate publică constituie prima etapă a delimitării bunurilor în funcție de apartenenţă şi pe domenii. Inventarierea bunurilor imobile se efectuează, prin decizia autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale corespunzătoare, de către comisiile de inventariere instituite de persoanele juridice în gestiunea cărora se află bunurile respective.
    (2) Inventarierea include următoarele etape:
    a) instituirea comisiei de inventariere;
    b) determinarea existenţei bunurilor proprietate publică şi identificarea lor;
    c) întocmirea actelor de inventariere.
    Articolul 20. Delimitarea bunurilor imobile proprietate publică în funcție
                         de apartenenţă şi pe domenii
    (1) Delimitarea în funcție de apartenenţă a bunurilor imobile proprietate publică, cu excepţia terenurilor, se realizează prin coordonarea reciprocă a listelor de bunuri imobile proprietate publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, întocmite în baza actelor de inventariere.
    (2) Delimitarea bunurilor imobile proprietate publică în funcție de apartenenţă include:
    a) identificarea bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) întocmirea listelor de bunuri imobile proprietate publică a statului şi a listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, însoţite de schemele de amplasare a bunurilor imobile perfectate în baza informațiilor și a materialelor existente (cadastrale, cartografice, ortofotoplanuri);
    c) coordonarea listelor de bunuri imobile și a schemelor de amplasare a acestora între autorităţile administraţiei publice centrale și autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea/ale unității teritoriale autonome Găgăuzia pe al căror teritoriu administrativ sînt amplasate bunurile respective;
    d) aprobarea de către Guvern sau de către autorităţile deliberative ale administrației publice locale/autoritatea deliberativă a administrației publice a unității teritoriale autonome Găgăuzia a listelor de bunuri imobile menționate la  lit. b) și c).
    (3) Delimitarea bunurilor imobile proprietate publică pe domenii se realizează pentru fiecare bun în parte, pe calea identificării domeniului public sau privat al statului/al unităţii administrativ-teritoriale, ţinînd cont de categoriile bunurilor trecute prin lege în domeniul public, de interesul public, de natura şi destinaţia bunurilor.
    (4) Delimitarea bunurilor imobile proprietate publică pe domenii include:
    a) întocmirea listelor bunurilor imobile proprietate publică de stat ce se propun a fi trecute în domeniul public şi a listei de bunuri imobile ce se propun a fi trecute în domeniul privat al statului;
    b) întocmirea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale ce se propun a fi trecute în domeniul public şi a listei de bunuri imobile ce se propun a fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) aprobarea listelor de bunuri imobile trecute în domeniul public sau privat al statului/al unităţii administrativ-teritoriale de către Guvern sau de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale/autoritatea deliberativă a administrației publice a unității teritoriale autonome Găgăuzia.
    (5) Modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică în funcție de apartenenţă şi pe domenii se stabileşte de Guvern.
    (6) Divergenţele apărute în procesul delimitării bunurilor imobile se soluţionează pe cale amiabilă. Dacă părţile nu ajung la un consens, litigiile se examinează în instanţa de judecată competentă.
    Articolul 21. Delimitarea terenurilor proprietate publică în funcție
                         de apartenenţă şi pe domenii
    (1) Delimitarea terenurilor proprietate publică în funcție de apartenenţă se realizează pe calea coordonării listelor de terenuri proprietate publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, întocmite ca urmare a inventarierii, a elaborării proiectelor de formare, a stabilirii hotarelor şi suprafeţei terenurilor respective.
    (2) Delimitarea terenurilor proprietate publică în funcție de apartenenţă include:
    a) întocmirea, în baza actelor de inventariere, de către autorităţile administrației publice centrale/alte autorităţi ale statului şi de către autorităţile executive ale administraţiei publice locale/autoritatea executivă a administrației publice a unității teritoriale autonome Găgăuzia a listelor de terenuri pe care aceste autorități le deţin în administrare, în folosinţă, în gestiune şi prezentarea listelor organului abilitat cu funcții de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului pentru sistematizare, precum şi crearea bazei de date;
    b) formarea, de către organul abilitat cu funcții de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, a comisiei de lucru privind delimitarea terenurilor proprietate publică;
    c) identificarea terenurilor proprietate publică incluse în listele menţionate la lit. a), întocmirea procesului-verbal al şedinţei comisiei de lucru privind delimitarea terenurilor proprietate publică, elaborarea planurilor de contur al terenurilor proprietate publică, a planurilor geometrice şi coordonarea acestora cu autorităţile administrației publice centrale de specialitate și cu autoritățile administrației publice locale.
    (3) Executarea lucrărilor de delimitare, a lucrărilor de identificare, inclusiv de elaborare a planurilor de contur al terenurilor proprietate publică a statului şi al terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a planurilor geometrice, precum și coordonarea acestora cu autorităţile administrației publice centrale de specialitate sînt asigurate, după caz, prin intermediul întreprinderilor de stat/municipale și celor private care dispun de ingineri cadastrali certificați, de către:
    a) organul abilitat cu funcții de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul relațiilor funciare şi organizării teritoriului, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale, pentru delimitarea în mod masiv, în cadrul Programului de stat de delimitare a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, din contul surselor alocate din bugetul public naţional sau obținute din alte surse legale;
    b) organul abilitat cu funcții de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul relațiilor funciare şi organizării teritoriului, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, pentru delimitarea în mod selectiv, pentru un teren, și/sau pentru delimitarea în mod masiv, în afara Programul de stat de delimitare a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate a statului, la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate în cadrul unor zone/unităţi administrativ-teritoriale pentru terenurile administrate, din contul surselor planificate în bugetul acestora sau obținute din alte surse legale;
    c) unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, pentru delimitarea în mod selectiv, pentru un teren, și/sau pentru delimitarea în mod masiv, în afara Programului de stat de delimitare a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, la iniţiativa autorităţilor administrației publice locale pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă, din contul surselor planificate în bugetul acesteia sau obținute din alte surse legale.
    (4) Identificarea terenurilor şi stabilirea hotarelor acestora se efectuează în baza informaţiilor cadastrale existente sau în teren, în cazul în care liniile de hotar nu pot fi clar definite, ținîndu-se cont de datele cadastrului funciar anual.
    (5) Lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică pot fi efectuate:
    a) în mod masiv, în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, inclusiv pe teritoriul unității teritoriale autonome Găgăuzia, din mijloacele financiare alocate din bugetul public naţional sau obținute din alte surse legale;
    b) în mod masiv, în afara Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, la iniţiativa autorităţilor administrației publice locale, pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale pentru realizarea scopurilor acesteia, din mijloacele financiare planificate în bugetul acesteia sau obținute din alte surse legale;
    c) în mod masiv, în afara Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, la iniţiativa autorităţilor administrației publice centrale, în cadrul unor zone/unităţi administrativ-teritoriale, cu terenurile administrate, din mijloacele financiare planificate în bugetul acestora sau obținute din alte surse legale;
    d) în mod selectiv, la cererea autorităţilor administrației publice locale sau centrale, pentru un teren, din mijloacele financiare ale acestor autorități.
    (6) În cazul în care terenurile proprietate publică a statului se mărginesc cu terenurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, autorităţile corespunzătoare se consultă reciproc în vederea stabilirii hotarelor terenurilor în cauză.
    (7) În cazul în care terenurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi se mărginesc cu terenurile proprietate publică a altei unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, inclusiv a unității teritoriale autonome Găgăuzia, autorităţile corespunzătoare se consultă reciproc în vederea stabilirii hotarelor terenurilor în cauză.
    (8) În cazul în care, în urma examinării complexe a datelor din cadastrul funciar, a bazei de date grafice a cadastrului, a registrului bunurilor imobile, a materialelor cartografice și a ortofotoplanurilor, la delimitarea terenurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale identificate, utilizate potrivit destinaţiei: drumuri, păduri, fîşii forestiere de protecţie, corpuri de apă de suprafață etc., sînt depistate erori, acestea vor fi corectate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (9) Delimitarea terenurilor proprietate publică pe domenii se realizează în conformitate cu art. 20 alin. (3) şi (4).
    (10) Modul de delimitare a terenurilor proprietate publică în funcție de apartenenţă şi pe domenii se stabileşte de către Guvern.
    (11) Divergenţele apărute în procesul delimitării terenurilor se soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu ajung la un consens, litigiile se examinează în instanţa de judecată competentă.
    Articolul 22. Înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică
    (1) Procesul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică se finalizează odată cu înregistrarea dreptului de proprietate asupra acestora şi a domeniului respectiv în registrul bunurilor imobile.
    (2) Drept temei pentru înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică şi a dreptului de proprietate asupra acestora în registrul bunurilor imobile servesc:
    a) hotărîrea de Guvern, prin care au fost aprobate listele de bunuri imobile proprietate publică a statului, coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri/ale unității teritoriale autonome Găgăuzia pe al căror teritoriu administrativ sînt amplasate aceste bunuri;
    b) decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, prin care au fost aprobate listele de bunuri imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea/ale unității teritoriale autonome Găgăuzia şi cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale sau, în lipsa lor, cu Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată Guvernului;
    c) decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale/hotărîrea Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, prin care au fost aprobate listele de bunuri imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea/a unității teritoriale autonome Găgăuzia, coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi și cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale sau, în lipsa lor, cu Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată Guvernului.
    (3) În cazul în care într-o clădire există încăperi izolate proprietate publică a statului, încăperi izolate proprietate publică a unității administrativ-teritoriale și încăperi izolate proprietate privată, la cererea titularilor dreptului de administrare se va calcula cota-parte din spațiile de folosință comună, aferente fiecărei încăperi izolate, și întreaga clădire se va împărți în încăperi izolate, cu efectuarea înscrierilor acestora în registrul bunurilor imobile. Cota-parte din spațiile de folosință comună din clădire se înscrie în baza datelor din raportul tehnic al lucrării cadastrale.
    (4) Drept temei pentru înregistrarea domeniului bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile servește hotărîrea de Guvern și decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale/hotărîrea Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia privind aprobarea listelor de bunuri imobile trecute în domeniul public sau în domeniul privat.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 23. Dispoziţii finale și tranzitorii
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce în concordanţă legislaţia în vigoare cu prezenta lege;
    b) va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege;
    c) va aproba actele normative necesare executării prevederilor prezentei legi;
    d) va aproba Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică pentru anii 2018–2022 şi va asigura realizarea acestuia în limitele mijloacelor bugetare alocate în acest scop sau din alte surse legale.
    (2) Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, pînă în data de 31 decembrie 2022, vor asigura, conform competenţei, efectuarea lucrărilor de inventariere, delimitare, formare, aprobare şi înregistrare a bunurilor imobile.
    (3) Bunurile imobile, inclusiv terenurile înregistrate în registrul bunurilor imobile în folosul Republicii Moldova sau al unității teritorial-administrative, în lipsa documentelor care confirmă dreptul de proprietate, se supun delimitării în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 91/2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 316), cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 29. Chișinău, 5 aprilie 2018.