OMFC89/2018
ID intern unic:  375311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 89
din  06.04.2018
privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea
financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148     art Nr : 590     Data intrarii in vigoare : 06.04.2018
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1. Se introduc subconturi de nivelul II în următoarea redacție:

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

142235

Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune

P
822510

Creanțe privind mijloacele Fondului ecologic național

 
822610

Datorii față de Fondul ecologic național

 
    2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    2.1. La punctul 3.1.55,
    2.1.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14223 „Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate”, după subcontul de nivelul II 142234 se introduce subcontul de nivelul II 142235 cu următoarea denumire:
    „Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune.”.
    2.1.2. După descrierea subcontului de nivelul II 142234 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 142235 cu următorul conținut:
    „La subcontul de nivelul II 142235 „Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune” se reflectă încasările din achitarea datoriilor de către contribuabili, stabilite prin acte executorii, altele decât cele emise de Serviciul Fiscal de Stat.”.
    2.2. În punctul 3.8.26, după contul 8224 „Restanțe și datorii extrabilanțiere” se introduc conturi noi cu următoarele denumiri:
    „8225 Creanțe ale instituțiilor bugetare
    8226 Datoriile instituțiilor bugetare. ”.
    2.3. După punctul 3.8.31 se introduc puncte noi 3.8.311 și 3.8.312 cu următorul conţinut:
    „3.8.311. Contul 8225 „Creanțe ale instituțiilor bugetare” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    82251 „Creanțe privind mijloacele Fondului ecologic național”.
    Subcontul de nivelul 82251 „Creanțe privind mijloacele Fondului ecologic național” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    822510 „Creanțe privind mijloacele Fondului ecologic național”.
    La subcontul de nivelul II 822510 „Creanțe privind mijloacele Fondului ecologic național” se ţine evidenţa creanţelor Fondului ecologic național privind mijloacele băneşti tranferate către beneficiarii proiectelor investiționale.
    3.8.312. Contul 8226 „Datoriile instituțiilor bugetare” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    82261 „Datorii față de Fondul ecologic național”.
    Subcontul de nivelul 82261 „Datorii față de Fondul ecologic național” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    822610 „Datorii față de Fondul ecologic național”.
    La subcontul de nivelul II 822610 „Datorii față de Fondul ecologic național” se ţine evidenţa datoriilor instituțiilor bugetare – beneficiari ai proiectelor investiționale față de Fondul ecologic național pentru mijloacele financiare primite şi nevalorificate.”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                         Octavian ARMAȘU

    Nr. 89. Chişinău, 6 aprilie 2018.