HCNPFC18/3/2018
ID intern unic:  375327
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 18/3
din  13.04.2018
cu privire la modificarea unor acte normative
Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148     art Nr : 597
ÎNREGISTRAT:
Ministerul justiţiei al
Republicii Moldova
nr. 1312 din 21 aprilie 2018
Ministru_______ Victoria IFTODI


    În temeiul art.8 alin.(1) și art. 46 alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), Legii nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.17/8 din 30 aprilie 2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.581 din 8 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art.381), se modifică după cum urmează:
    1) Punctele 11, 12 și 14 se abrogă.
    2) La punctul 43, cuvintele „care deține licența de categoria B sau C și asociației centrale” se exclud.
    3) La punctul 45, cuvintele „ , care deține licența de categoria B sau C” se exclud.
    2. Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.16/3 din 27 martie 2015, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.1040 din 22 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.105-109, art.699), se modifică după cum urmează:
    1) Pe tot parcursul textului cuvintele „FRI și/sau” se exclud.
    2) La punctul 5, subpunctul 2) se exclude.
    3) La punctul 7, textul „Toţi participanţii la FL pot efectua investiţii în FRI în scopul conformării prevederilor pct.12 din Normele de prudenţă financiară şi pot beneficia de împrumuturi din acesta doar dacă au efectuat investiţii în FRI şi/sau FEL.” se exclude.
    4) La punctul 8:
    a) cuvintele „pct.12 și” se exclud;
    b) cuvintele „doar dacă au efectuat investiții în FEL și/sau FRI” se exclud.
    5) La punctul 9:
    a) subpunctul 2), cuvintele „FRI și” se exclud;
    b) subpunctul 3), cuvântul „ , FRI” se exclude;
    c) subpunctul 4), cuvintele „FRI și” se exclud;
    d) subpunctul 5) se exclude.
    6) La punctul 12, cuvintele „şi în următoarea zi lucrătoare prezintă la Comisia Naţională informaţia conform Anexei nr.1 pe suport de hârtie şi în format electronic” se exclud.
    7) La punctul 17, cuvintele „la FRI și/sau FEL” se exclud.
    8) La punctul 22, cuvintele „doar dacă este participant la FRI și/sau FEL” se exclud.
    9) Punctul 24 se abrogă.
    10) Punctul 25 va avea următorul cuprins: 
    „25. Împrumuturile acordate unei asociaţii din FEL nu pot depăşi 10% din valoarea soldului FEL înregistrat la data acordării.”
    11) La punctul 26:
    a) cuvintele „subpct. 2)” se exclud;
    b) cuvântul „cumulativ” se exclude.
    12) La punctul 29, cuvintele „libere de gaj” se exclud.
    13) La punctul 31, textul „În aceeaşi zi, Asociaţia centrală informează Comisia Naţională despre faptul retragerii investiţiilor din FL conform Anexei nr.2 în format electronic, iar lunar – pe suport de hârtie.” se exclude.
    14) La punctul 32, cuvântul „FRI,” se exclude.
    15) Punctul 33 va avea următorul cuprins:
    „33. Asociaţia centrală prezintă Comisiei Naționale informația conform anexelor pe suport de hârtie şi în format electronic, până la data de 20 ce urmează după perioada de gestiune:
    a) lunar Anexa nr.1;
    b) trimestrial Anexele nr.2 și nr.3.”.
    16) La punctul 34, cifra „5” se substituie cu cifra „3”.
    17) La punctul 36 subpunctul 8), cuvintele „ , depus în calitate de gaj în scopul rambursării împrumutului din FRI şi/sau FEL” se exclud.
    18) Anexele la Regulamentul privind fondul de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut se exclud și se substituie cu următoarele anexe:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, asociația centrală va rambursa asociațiilor de economii și împrumut investițiile efectuate în fondul rezervei instituționale la expirarea termenului de scadență a contractelor respective.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                              Valeriu CHIȚAN

    Nr. 18/3. Chişinău, 13 aprilie 2018.