HGC411/2018
ID intern unic:  375375
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 411
din  08.05.2018
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 150-155     art Nr : 460
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                    Chiril Gaburici

    Nr. 411. Chişinău, 8 mai  2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.411 din 8 mai 2018

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.10-14, art.72) se abrogă.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 25 ianuarie 2013 „Privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.22-25, art.117), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al Regulamentului,  cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctele 16 și 17 din Regulament se abrogă.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.130 din 21 februarie 2014 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Mașini industriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.49-52, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) hotărîrea se completează cu punctele 21 și 22 cu următorul cuprins:
    „21. Punctele 29, 291, 311 și 312 din Reglementarea tehnică „Mașini industriale” vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
    22. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană:
    1) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca de conformitate SM în situația în care evaluarea conformității mașinilor destinate pieței naționale se efectuează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute, prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolele VII-VIII din Reglementarea tehnică „Mașini industriale. Se interzice, în condițiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe același echipament a mărcii SM şi a marcajului CE;
    2) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul CE se aplică în egală măsură şi mărcii SM;
    3) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaște organismele care efectuează evaluarea conformității mașinilor și cvasimașinilor destinate pieței naționale în concordanță cu procedurile prevăzute în Reglementarea tehnică „Mașini industriale”. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității;
    4) cerințele cu privire la organismele de evaluare a conformității notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformității recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfășurarea procedurilor de evaluare a conformității, organismele de evaluare a conformității recunoscute care efectuează evaluarea conformității mașinilor industriale și cvasimașinilor vor întocmi certificate de examinare de tip;
    5) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia.”;
    3) în tot textul Reglementării tehnice și al anexelor:
    cuvîntul „recunoscut”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „notificat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „recunoaștere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „notificare”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    4) în Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 2 litera k), textul „Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 5 martie 2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune” se substituie cu textul „Hotărîrea Guvernului nr. 745 din 26 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziției pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul anumitor limite de tensiune”;
    b) la punctul 4, textul „Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)” se exclude;
    c) punctele 15 și 16 vor avea următorul cuprins:
    „15. Mașini fabricate în conformitate cu un standard armonizat, ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptat ca standard moldovenesc, se consideră conforme cerințelor esențiale de sănătate și securitate adresate de un astfel de standard armonizat.
    16. Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate referitoare la mașini, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii, se actualizează periodic și publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”;
    d) punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității recunoscute pentru a efectua evaluarea conformității pentru cerințele prevăzute la pct. 21-22, împreună cu procedurile specifice de evaluare a conformității și categoriile de mașini pentru care au fost recunoscute aceste organisme.”;
    f) se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins:
    „291. Ministerul Economiei și Infrastructurii se asigură că organismele notificate sînt monitorizate în mod regulat de către organismul național de acreditare, pentru a verifica dacă acestea mențin competențele pentru care a fost emis certificatul de acreditare.”;
    g) se completează cu punctele 311 și 312 cu următorul cuprins:
    „311. În cazul în care un organism notificat consideră că anumite cerințe relevante din prezenta Reglementare tehnică nu au fost respectate sau nu mai sînt respectate de producător ori că nu ar fi trebuit eliberat un certificat de examinare de tip sau aprobat un sistem de asigurare a calității, acesta va întreprinde măsuri în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) și (6) din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    312. Ministerul Economiei și Infrastructurii retrage notificarea în cazul în care se constată că organismul:
    1) nu mai îndeplinește criteriile stabilite în anexa nr.10 la prezenta Reglementare tehnică;
    2) nu își îndeplinește responsabilitățile.
    Ministerul Economiei și Infrastructurii informează imediat Comisia Europeană cu privire la acestea.”;
    h) se completează cu punctele 361 și 362  cu următorul cuprins:
    „361. Se consideră neconform:
    1) aplicarea marcajului CE în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică pe produse care nu cad sub incidența prezentei Reglementări tehnice;
    2) absența marcajului CE și/sau absența declarației de conformitate pentru mașină;
    3) aplicarea pe mașină a unui marcaj diferit de marcajul CE, acțiune interzisă în conformitate cu pct. 36.
    362. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței stabilește că marcajul nu este conform cu dispozițiile relevante ale prezentei Reglementări tehnice, producătorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să conformeze produsul  condițiilor impuse de prezenta Reglementare tehnică.”;
    5) la punctul 5 din anexa nr. 1, cuvîntul „parte”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „secțiune”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    6) în anexa nr. 8:
    cuvîntul „/recunoscut” se exclude;
    punctul 4 subpunctul 2), cuvîntul „recunoscut” se exclude;
    la punctul 19, textul „de 10 ani de la introducerea pe piață a mașinii” se substituie cu textul „de 15 ani de la data emiterii certificatului”;
    se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip/certificatului de examinare de tip:
    1) producătorul mașinii are răspunderea continuă de a verifica dacă mașina în cauză se conformează cerințelor prezentei Reglementări tehnice;
    2) producătorul va solicita organismului de evaluare a conformității notificat revizia valabilității certificatului de examinare CE de tip/certificatului de examinare de tip;
    3) organismul de evaluare a conformității notificat va reînnoi certificatul în cazul în care constată că mașina este conformă cerințelor prezentei Reglementări tehnice;
    4) în cazul în care nu se reînnoiește valabilitatea certificatului de examinare CE de tip/certificatului de examinare de tip, producătorul va înceta plasarea pe piață a mașinii în cauză.”;
    k) la punctele 23 și 25 din anexa nr. 9, textul „10 ani” se substituie cu textul „15 ani”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 12 iunie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.150-159, art.411), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvîntul, „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 3, cuvîntul „semnării” se substituie cu cuvintele „intrării în vigoare a legii de ratificare a”;
    b) la punctul 4:
    cuvintele „semnarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană” se substituie cu textul „data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”;
    subpunctul 4), se completează în final cu propoziția: „Procedura de notificare se efectuează ca urmare procedurii de recunoaștere specificată în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    la subpunctul 5), prima propoziție se completează în final cu textul „ , care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia”;
    3) în Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 3, textul „și în Hotărîrea Guvernului nr.49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)” se exclude;
    b) la punctul 4, cuvintele „ar trebui” se substituie cu cuvîntul „trebuie”;
    c) la capitolul IV, secțiunea a 3-a se completează cu punctul 811 cu următorul cuprins:
    „811. În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și aprobate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu ulterioara publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se consideră că organismul de evaluare a conformității este în conformitate cu cerințele prevăzute la pct. 82-96 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.”;
    d) la pct. 97, cifrele „97-101” se substituie cu cifrele „81-96”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 16 iunie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.471), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor:
    cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „darea în folosință”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „punerea în funcțiune”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 3, cuvîntul „semnării” se substituie cu cuvintele „intrării în vigoare a legii de ratificare a”;
    b) la punctul 5:
    cuvintele „semnarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană” se substituie cu cuvintele „data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”;
    subpunctul 4) se completează în final cu propoziția: „Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificată în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității.”;
    la subpunctul 5), prima propoziție se completează în final cu textul „ , care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia;
    3) în Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 5, textul „Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 4 februarie 2008” se substituie cu textul „Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29 octombrie 2015”;
    b) la punctul 13, textul „Legea privind supravegherea pieței” se substituie cu textul „Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare”;
    c) la punctul 20, textul „Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică și în Hotărîrea Guvernului nr.49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)” se exclude;
    d) punctul 62 va avea următorul cuprins:
    „62. Mijloacele de măsurare care sînt conforme cu prevederile standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ori cu părți ale acestora sînt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare  vizate de acele standarde sau părți ale acestora.”;
    e) se completează cu un punct nou 621 cu următorul cuprins:
    „621. Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate, prevăzute la pct. 62, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin al Ministrului Economiei și Infrastructurii, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”;
    f) la punctul 98 subpunctul 7), cuvintele „și de monitorizare a organismelor recunoscute” se substituie cu cuvintele „ , precum și de monitorizare a acestora”;
    g) punctul 119 va avea următorul cuprins:
    „119. Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfășura activități de evaluare a conformității pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul A2 şi la modulul C2 din Anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.”;
    h) punctul 140 va avea următorul cuprins:
    „140.  Centrul național de acreditare „MOLDAC” se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.”;
    i) în tot textul anexelor, cuvîntul „adecvarea” se substituie cu cuvintele „Capacitatea de a corespunde cerințelor”;
    j) în anexa nr. 3:
    la poziția doi coloana doi din tabelul „Definiții”, cuvîntul „apometrul” se substituie cu cuvîntul „contor de apă”;
    la punctul 1 subpunctul 1), cifra „10” se substituite cu cifra „40”;
    k) la punctul 10, după cuvîntul „contorul”, la orice caz gramatical,  se introduc cuvintele „de apă”, iar cuvîntul „previzibil” se substituie cu cuvîntul „prognozabil”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 744 din 22 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu care transportă persoane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.837), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 3, cuvîntul „semnării” se substituie cu cuvintele „intrării în vigoare a legii de ratificare a”;
    b) la punctul 4:
    cuvintele „semnarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană” se substituie cu „data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”;
    subpunctul 4) se completează în final cu propoziția: „Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificată în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    la subpunctul 5), prima propoziție se completează în final cu textul „ , care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia”;
    3) în Reglementarea tehnică:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 3, textul „Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică și Hotărîrea Guvernului nr.49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)” se exclude;
    c) la punctul 14, cuvîntul „naționale” se exclude;
    d) la punctul 25, cuvintele „autoritatea de reglementare” se substituie cu textul „Ministerul Economiei și Infrastructurii (în continuare – autoritatea de reglementare)”;
    e) la punctul 31, cuvîntul „/recunoscute” se exclude;
    f) punctele 50-52 vor avea următorul cuprins:
    „50. Autoritatea de reglementare notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității acreditate și recunoscute pentru efectuarea procedurilor de evaluare a conformității conform pct. 20-33 din prezenta Reglementare tehnică.
    51. Autoritatea de reglementare trebuie să respecte prevederile anexei nr. 8 pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității. Organismele de evaluare a conformității îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în standardele armonizate.
    52. Autoritatea de reglementare inițiază retragerea notificării în conformitate cu prevederile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și imediat după realizarea retragerii informează Comisia Europeană.”;
    g) pe tot parcursul textului anexei nr. 5, acronimul „CE” se exclude, cu excepția sintagmei „marcajul CE”;
    h) la subpunctul 6) din anexa nr. 6, acronimul „CE” se exclude;
    i) pe tot parcursul textului anexei nr. 7, acronimul „CE” se exclude.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 745 din 26 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.838), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 7, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    3) în Reglementarea tehnică:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 3, textul „ , terminologia din Hotărîrea Guvernului nr.49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)” se exclude;
    c) la punctul 3, noțiunea „marcaj CE” se exclude;
    d) punctul 48 va avea următorul cuprins:
    „48. Marcajul CE se aplică conform principiilor generale prevăzute de Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 cu privire la activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.”;
    e) la punctul 49, textul „ , în conformitate cu prevederile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității” se exclud;
    f) se completează cu punctul 501 cu următorul cuprins:
    „501. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și ia măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.”;
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310, art.901), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) punctele 3 și 4 vor avea următorul cuprins:
    „3. Punctele 60-61, 96-98, 100-101 și 115-118 vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii privind ratificarea Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.”;
     „4. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană:
    1) se admite punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a echipamentelor cu marca de conformitate SM (în continuare – marca SM), aplicată conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca SM în situația în care evaluarea conformității echipamentelor destinate pieței naționale se efectuează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute, prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi echipament a mărcii SM şi a marcajului CE;
    3) prevederile prezentei hotărîri referitoarele la marcajul CE se aplică suplimentar mărcii SM;
    4) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaște organismele care efectuează evaluarea conformității compatibilității electromagnetice a echipamentelor destinate pieței naționale în concordanță cu procedurile prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificată în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității;
    5) Cerințele cu privire la organismele de evaluare a conformității notificate se aplică și organismelor de evaluare a conformității recunoscute,  care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfășurarea procedurilor de evaluare a conformității, organismele de evaluare a conformității recunoscute care efectuează evaluarea conformității compatibilității electromagnetice a echipamentelor vor întocmi certificate de examinare de tip;
    6) lista ce cuprinde organismele recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia”;
    b) punctele 5-8 se abrogă;
    3) Reglementarea tehnică se completează cu punctul 601 cu următorul cuprins:
    „601. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității recunoscute pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.”
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 29 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310, art.902), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 2 subpunctul 1), cuvîntul „semnării” se substituie cu cuvîntul „intrării în vigoare a legii de ratificare a”;
    b) la punctul 3, cuvîntul „semnarea” se substituie cu cuvintele „data intrării în vigoare a legii de ratificare a”;
    la punctul 3:
    subpunctul 3) se completează în final cu propoziția „Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificată în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității.”;
    la subpunctul 4), prima propoziție se completează în final cu textul„ , care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    subpunctul 5) se abrogă;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 8 din 20 ianuarie 2016 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.20-24, art.20), cu modificările ulterioare, se modifică și să completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) punctul 3 se abrogă;
    b) la punctul 4:
    cuvintele „semnarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană” se substituie cu cuvintele „data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”;
    subpunctul 4) se completează în final cu propoziția „Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității.”;
    la subpunctul 5), prima propoziție se completează în final cu textul „ , care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute și numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia”;
    c) la punctul 7, cuvintele „Ministerului Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Reglementarea tehnică:
    a) în tot textul, cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 12, textul „și Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)” se exclude;
    c) în tot textul anexelor nr. II și IV, acronimul „CE” se exclude.
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 1329 din 13 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoși” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.1417), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) la punctele 2 și 3, cuvîntul „semnării” se substituie cu cuvintele „intrării în vigoare a legii de ratificare a”;
    b) la punctul 3:
    la subpunctul 6), prima propoziție se completează în final cu textul „ , care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    subpunctele 7) și 8) vor avea următorul cuprins:
    „7) Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității;
    8) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia.”
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 1333 din 14 decembrie 2016 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.1419) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 3, după cuvintele „intrării în vigoare a” se introduc cuvintele „Legii de ratificare a”;
    b) la punctul 4:
    cuvintele „Pînă la data intrării în vigoare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale ori pînă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană” se substituie cu cuvintele „Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”;
    la subpunctul 4), prima propoziție se completează în final cu textul „ , care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia”;
    с) punctul 5 se completează în final cu propoziția: „Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității.”;
    3) în Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 7, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    b) se completează cu punctul 591 cu următorul cuprins:
    „591. Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice și este supus obligațiilor ce îi revin producătorului în temeiul punctelor 25-37 atunci cînd introduce pe piață un echipament sub presiune sau un ansamblu sub denumirea sau marca sa ori modifică un echipament sub presiune sau un ansamblu deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei Reglementări tehnice.”