OMFC72/2018
ID intern unic:  375385
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 72
din  27.03.2018
cu privire la modificarea și completarea
unor ordine ale ministrului finanțelor
Publicat : 11.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 150-155     art Nr : 633
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1316 din 25 aprilie 2018
Ministru ___________Victoria IFTODI


    Întru executarea prevederilor articolului 698 alineatul (2) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Ordinul ministrului finanțelor nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2010, nr.210, art.743), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) Din formularul tipizat „Act de achiziție a mărfurilor” acronimul „L.Ș.” se exclude;
    2) La Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor:
    a) la punctul 3, sintagma „inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    b) la punctul 5 subpunctul 22), textul „ , cu aplicarea ștampilei” se exclude.
    2. Ordinul ministrului finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.9-18, art.37) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Titlul ordinului se completează în final cu textul „și a Indicațiilor metodice privind particularitățile ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfășoară activități independente.”.
    2) Se completează cu punctele 31 și 32 cu următorul cuprins:
    „31. Se aprobă Indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței  vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, conform anexei nr.6.
    32. Se aprobă Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente, conform anexei nr.7 și Instrucțiunea de completare a acestuia, conform anexei nr.8.”.
    3) Anexa nr.2 se completează cu subpunctele 9) și 10) cu următorul cuprins:
    „9) Înștiințare de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț, însoțită obligatoriu de copia notificării.
    10) Documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale și de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul inițierii activității independente.”.
    3. În denumirea și în textul Ordinului ministrului finanțelor nr.69 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-16) și a Modului de completare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.133, art.833), textul „NER-16” se substituie cu textul „NER-17”.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                        Octavian ARMAȘU

    Nr. 72. Chişinău, 27 martie 2018.


    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8