HGC436/2018
ID intern unic:  375422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 436
din  15.05.2018
cu privire la modificarea și completarea 
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 471
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856), cu modificările şi completările ulterioare, cifrele „17757” se substituie cu cifrele „17759”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 724), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1, punctul 7 se completează cu litera j2) cu următorul cuprins:
    „j2) asigură promovarea și monitorizarea implementării politicii statului în domeniul modernizării serviciilor publice”;
    2) în anexa nr. 2:
    poziția 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Direcția coordonare politici și priorități”;
    se completează cu poziția 61 cu următorul cuprins:
    „61. Direcția relații internaționale”;
    poziția 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Direcția juridică și supravegherea controalelor de stat”;
    poziția 16 se exclude.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 795), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „93” se substituie cu cifrele „95”;
    2) la punctul 6 din anexa nr. 1, subpunctul 7) se completează în final cu textul „ , evidenţa vehiculelor şi conducătorilor de vehicule”;
    3) la anexele nr. 2 și nr. 3, cuvintele „Serviciul politici în domeniul evidenţei populaţiei şi cetăţeniei” se substituie cu textul „Direcția politici în domeniul cetățeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor și conducătorilor de vehicule”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „90” se substituie cu cifrele „92”;
    2) punctul 6 din anexa nr.1 se completează cu subpunctele 11)-15) cu următorul cuprins:
    „11) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    12) organizaţii necomerciale;
    13) actele de stare civilă;
    14) expertiză judiciară;
    15) anticorupție și integritate”.
    5. Ministerul Finanţelor, în baza propunerilor Ministerului Afacerilor Interne și, respectiv, Ministerului Justiției, va prevedea redistribuirea cheltuielilor de personal între programele de cheltuieli aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne și, respectiv, Ministerul Justiției la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                              Alexandru Jizdan
    Ministrul justiţiei                                                              Victoria Iftodi
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 436. Chişinău, 15 mai 2018.