HGM437/2018
ID intern unic:  375423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 437
din  15.05.2018
cu privire la organizarea și funcționarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor
Publicat : 16.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 472     Data intrarii in vigoare : 16.05.2018
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    HG644 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.704    În temeiul art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (6) din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art. 124), art. 7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), precum și al art. 11 alin. (1) lit. q1) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 3;
    4) Lista instituțiilor penitenciare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 4;
    5) Lista subdiviziunilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 5.
    2. Se stabilește efectivul-limită al sistemului administrației penitenciare în număr de 2951 de unități, din care:
    1) efectivul-limită al Administrației Naționale a Penitenciarelor în număr de 200 de unități;
    2) efectivul-limită al instituțiilor penitenciare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în număr de 2610 unități;
    3) efectivul-limită al subdiviziunilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor în număr de 141 de unități.
    [Pct.2 modificat prin HG644 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.704]   
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 6.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 16 mai 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                       Victoria Iftodi
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 437. Chişinău, 15 mai 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.437
din 15 mai 2018

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Administrației Naționale a Penitenciarelor (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază şi drepturile acesteia, precum şi modalitatea de organizare a activităţii.
    2. Administrația Națională a Penitenciarelor (în continuare – Administraţie) este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Justiţiei, cu forma de organizare juridică – agenție, care exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.
    3. Administrația este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, conturi trezoreriale și simbolică proprie, aprobată prin ordin al ministrului justiției, precum și alte atribute specifice autorității publice, stabilite în legislație.
    4. Activitatea Administrației se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării secretului de stat şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată.
    5. Patrimoniul Administrației şi al instituțiilor subordonate acesteia face parte din domeniul public al statului şi este gestionat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale altor acte normative.
    6. Finanţarea Administraţiei se asigură de la bugetul de stat, în limitele alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală şi din alte surse neinterzise de lege. Administrația este responsabilă pentru asumarea, evidența și raportarea modului de implementare a angajamentelor în scopurile și limitele alocațiilor bugetare aprobate.
    7. Sediul Administrației se află în municipiul Chişinău.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCȚIILE DE BAZĂ ȘI DREPTURILE ADMINISTRAȚIEI
    8. Misiunea Administrației constă în implementarea politicii statului în domeniile de activitate prevăzute la pct. 9, în modul stabilit şi în limitele prevăzute de cadrul normativ.
    9. Administrația realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) punerea în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață;
    2) asigurarea detenției persoanelor faţă de care a fost aplicată măsura arestului preventiv;
    3) punerea în executare a sancțiunilor arestului contravențional;
    4) escortarea deţinuţilor și/sau transferarea condamnaţilor în/din străinătate conform competenţelor stabilite de legislaţie.
    10. Funcțiile de bază ale Administrației sînt:
    1) participarea la elaborarea şi asigurarea implementării politicii statului în domeniul punerii în executare şi controlului executării pedepselor penale cu închisoarea şi detenţiunea pe viaţă, a măsurii preventive sub formă de arest preventiv şi a sancţiunii arestului contravenţional;
    2) exercitarea conducerii generale şi a controlului asupra respectării legalităţii în sistemul administrației penitenciare;
    3) coordonarea, verificarea şi efectuarea, la necesitate, a activității de supraveghere, pază şi escortare a condamnaților, preveniților și a contravenienților;
    4) asigurarea ordinii de drept și a legalității în instituţiile penitenciare, a securității persoanelor private de libertate, inclusiv în timpul escortării lor, a personalului sistemului administraţiei penitenciare şi a vizitatorilor;
    5) asigurarea evaluării inițiale și a repartizării condamnaților în instituțiile penitenciare conform criteriilor stabilite de lege;
    6) organizarea şi coordonarea aplicării regimului progresiv de executare a pedepselor cu închisoarea şi detențiunea pe viaţă;
    7) organizarea executării legilor și a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova în problemele de amnistie sau graţiere;
    8) organizarea, în comun cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, a învățămîntului în instituțiile penitenciare în baza standardelor educaţionale de stat și în conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova;
    9) organizarea activității de pregătire pentru eliberarea din detenţie în scopul reintegrării sociale ulterioare a persoanelor eliberate din locurile de detenţie;
    10) crearea condiţiilor necesare în instituţiile penitenciare pentru activitatea organelor de urmărire penală, procuraturii, instanțelor de judecată, avocaţilor, notarilor și a mediatorilor;
    11) crearea condițiilor materiale și de trai în instituțiile penitenciare pentru detenția persoanelor, conform prevederilor ce reglementează cerințele de amenajare a spațiilor de detenție în corespundere cu regimul de deținere și tipul instituției penitenciare;
    12) conlucrarea cu organele competente în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor;
    13) organizarea, conducerea şi desfăşurarea, inclusiv în colaborare cu alte organe de drept, a activității speciale de investigații, a căutării şi reţinerii deţinuţilor evadaţi şi a angajaților sistemului care au părăsit fără permisiune postul cu arma de foc;
    14) asigurarea, prin serviciile specializate, a exercitării funcţiilor organelor de constatare în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale;
    15) organizarea, conducerea şi desfășurarea măsurilor pentru lichidarea situaţiilor excepţionale din instituţiile penitenciare (acte de nesupunere în masă, dezordini, luare de ostatici, evadări, incendii, calamități naturale);
    16) organizarea şi efectuarea controlului asupra modului de acordare a asistenţei medicale persoanelor aflate în locurile de detenţie, supravegherea efectuării sistematice a controlului medical al deţinuţilor, inclusiv al celor aflaţi la tratament forţat de alcoolism cronic, narcomanie şi toxicomanie, şi organizarea realizării măsurilor curativ-profilactice, îndreptate spre menţinerea sănătăţii deţinuţilor;
    17) asigurarea conducerii, organizării şi controlului activităţii instituțiilor subordonate în scopul realizării sarcinilor, atribuțiilor şi drepturilor ce le revin;
    18) asigurarea coordonării activităţii economice, financiare şi logistice a sistemului administrației penitenciare;
    19) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului Administrației şi, după caz, a instituţiilor subordonate;
    20) exercitarea altor funcţii specifice prevăzute de actele normative.
    11. Administrația este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să participe la elaborarea programelor de stat în vederea organizării executării pedepselor cu închisoarea şi detenţiunea pe viaţă, a măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului contravenţional;
    2) să generalizeze practica aplicării legislaţiei în problemele ce ţin de domeniile prevăzute în pct. 9 privind organizarea și funcționarea instituțiilor din cadrul sistemului administraţiei penitenciare;
    3) să aprobe pentru utilizare de către instituțiile penitenciare a reglementărilor și recomandărilor metodologice pentru organizarea activității potrivit domeniilor prevăzute în pct. 9;
    4) să întocmească avize cu privire la proiectele de acte normative elaborate de către alte autorităţi publice, conexe domeniului său de activitate;
    5) să participe la elaborarea modificărilor şi completărilor legislaţiei execuțional-penale, precum și la elaborarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi referitoare la domeniul execuțional-penal, contravenţional şi/sau activitatea sistemului administraţiei penitenciare, inclusiv care vizează statutul, protecţia socială şi juridică a personalului sistemului;
    6) să aprobe, în limitele competenţei, acte normative departamentale ce ţin de activitatea funcţională şi organizatorică a sistemului administrației penitenciare, precum şi de punerea în executare a pedepselor cu închisoarea şi detenţiunea pe viaţă, a măsurii arestului preventiv și/sau sancţiunii arestului contravenţional;
    7) să înainteze propuneri ministrului justiţiei privind suspendarea activităţii instituţiilor penitenciare, crearea şi lichidarea sectoarelor distincte de detenţie, precum şi să asigure verificarea respectării dispoziţiilor privind instituirea sectoarelor corespunzătoare diferitor tipuri de penitenciare create în cadrul instituțiilor penitenciare în scopul deţinerii separate a deţinuţilor, conform criteriilor stabilite de lege;
    8) să organizeze şi să monitorizeze activitatea educativă, de resocializare, asistență socială şi psihologică cu deţinuţii;
    9) să contribuie la sporirea nivelului de instruire generală şi profesională a deţinuţilor;
    10) să elaboreze și să aprobe oferta-cadru a activităților și programelor de resocializare disponibilă la nivel de sistem, prin includerea tuturor tipurilor de activități în domeniile de asistență educativă, psihologică și asistență socială desfășurate în cadrul instituțiilor penitenciare;
    11) să colaboreze cu organele de probaţiune şi cu organizaţiile necomerciale în vederea resocializării deţinuţilor;
    12) să încheie acorduri la nivel departamental şi convenţii cu administrațiile sistemului execuțional-penal din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi în domeniul său de activitate, conform prevederilor legislaţiei;
    13) să asigure contractarea lucrărilor de proiectare, expertiză, construcţie, supraveghere tehnică, darea în exploatare a construcţiilor, instalaţiilor tehnico-genistice de pază, supraveghere şi control, precum și să verifice întreţinerea, funcţionarea, exploatarea şi profilaxia acestora;
    14) să organizeze şi să efectueze controlul asupra modului de acordare a asistenţei medicale funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, să asigure contractarea serviciilor de asistenţă medicală a acestora, precum şi să asigure şi/sau să supravegheze efectuarea sistematică a controlului medical al personalului;
    15) să asigure evaluarea medicală și psihologică la selectarea personalului cu statut special al sistemului administrației penitenciare, evaluarea medicală și psihologică periodică, precum şi asistenţa psihologică;
    16) să asigure, în comun cu autorităţile abilitate, organizarea condiţiilor sanitaro-igienice pentru persoanele deţinute, precum și să organizeze și să efectueze controlul condiţiilor sanitaro-igienice de întreţinere, alimentaţie şi asigurare materială a deţinuţilor;
    17) să asigure interacţiunea cu instituţiile Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în vederea perfecţionării sistemului de asistență medicală în instituţiile penitenciare;
    18) să asigure implementarea şi realizarea programelor de management al resurselor umane, să organizeze instruirea (pregătirea) profesională iniţială şi continuă a personalului cu statut special al sistemului administrației penitenciare, precum şi perfecţionarea resurselor umane;
    19) să asigure controlul asupra modului de exercitare a politicii de personal de către instituțiile subordonate, selectarea şi verificarea candidaţilor la angajarea în serviciu;
    20) să ţină evidenţa personalului sistemului administrației penitenciare, să întocmească şi să ţină dosarele personale ale corpului de ofiţeri din cadrul sistemului administrației penitenciare şi ale personalului care activează în cadrul Administrației;
    21) să asigure securitatea şi disciplina internă, precum şi punerea în executare a măsurilor de stimulare şi sancţiunilor disciplinare aplicate personalului;
    22) să asigure integritatea morală a personalului, constatarea cazurilor de încălcare a interdicţiilor şi restricţiilor de aflare în serviciu, combaterea în cadrul sistemului administrației penitenciare a actelor de corupție și a actelor conexe actelor de corupție, prevenirea și combaterea torturii, altor forme de tratament inuman ori degradant față de persoanele aflate în instituţiile penitenciare și a violenței între deținuți;
    23) să organizeze activităţi de inspecţie a muncii pentru sistemul administrației penitenciare;
    24) să asigure respectarea regimului secret în cadrul Administrației și instituțiilor subordonate;
    25) să asigure protecţia juridică şi socială a personalului sistemului administrației penitenciare şi a membrilor lor de familie în conformitate cu legislaţia;
    26) să coordoneze activitatea instituțiilor subordonate în vederea antrenării deținuților în muncă, educării lor spirituale şi cultural-estetice, precum şi realizarea măsurilor pentru adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție și să elaboreze recomandări privind modul de antrenare a deținuților în muncă la persoanele fizice sau persoanele juridice cu orice tip de proprietate;
    27) să prognozeze, să planifice şi să efectueze analiza economică a activităţii bugetare a subdiviziunilor sistemului administraţiei penitenciare;
    28) să administreze şi să gestioneze mijloacele financiare şi bunurile transmise sistemului administrației penitenciare;
    29) să elaboreze, să aprobe, să asigure implementarea și raportarea strategiilor sectoriale de cheltuieli;
    30) să prezinte propuneri pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu şi a proiectului legii bugetului de stat;
    31) să asigure repartizarea, să aprobe limitele de alocații bugetare anuale şi indicatorii de performanţă pentru instituţiile din subordine şi să monitorizeze performanțele financiare şi nefinanciare ale acestora;
    32) să asigure gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public;
    33) să aprobe/autorizeze casarea mijloacelor (fondurilor) fixe și a bunurilor uzate în cadrul sistemului administrației penitenciare;
    34) să repartizeze limitele de alocaţii bugetare conform clasificaţiei bugetare;
    35) să efectueze cheltuieli în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare;
    36) să organizeze și să desfășoare, în conformitate cu legislația, achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări pentru activitățile proprii;
    37) să organizeze şi să efectueze concursul pentru selectarea comercianților care vor desfășura activitatea de comerț în scopul aprovizionării deținuților cu bunuri admise în instituțiile penitenciare, precum și ai celor care vor presta servicii de alimentație pentru angajați;
    38) să aprobe şi să ţină evidenţa contractelor de locaţiune şi comodat încheiate de către subdiviziunile sistemului administraţiei penitenciare;
    39) să asigure susţinerea activităţilor specifice prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    40) să desfășoare auditul intern al tuturor entităților sistemului administrației penitenciare;
    41) să încheie, să modifice şi să rezilieze contracte conform legislației, precum şi să exercite reprezentarea intereselor sistemului administrației penitenciare în instanţele judecătoreşti;
    42) să asigure instituțiile subordonate Administrației cu resurse tehnico-materiale, precum şi să exercite controlul asupra exploatării corecte a acestora;
    43) să întreprindă măsuri pentru eficientizarea lucrului sistemelor tehnico-genistice, transportului şi comunicațiilor;
    44) să asigure funcţionarea sistemului de monitorizare continuă cu mijloace tehnice de pază, supraveghere şi control;
    45) să determine necesitatea de investiţii, de personal (în limita numărului de personal aprobat), de dotare cu mijloace tehnice de pază, supraveghere şi control, mijloace logistice (inclusiv transport şi tehnică specială), armament, muniţii, pentru realizarea sarcinilor stabilite prin lege, prevenirea şi contracararea faptelor ilicite, precum şi documentarea şi/sau investigarea acestora;
    46) să primească, să examineze, să generalizeze şi, după caz, să prezinte Ministerului Justiției şi/sau altor autorități competente dările de seamă ale instituțiilor subordonate Administrației;
    47) să acorde, în limitele competenţei, asistenţă organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor fizice şi juridice;
    48) să acorde sau să primească asistenţă tehnică în domeniile sale de activitate şi să deruleze proiecte şi activităţi de cooperare cu administrațiile sistemului execuțional-penal din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi;
    49) să exercite conducerea metodică a organizării lucrărilor de secretariat şi arhivă, precum şi să asigure examinarea corectă a petiţiilor;
    50) să exercite conducerea generală şi controlul asupra respectării legalităţii în sistemul administrației penitenciare;
    51) să elaboreze studii, analize şi sondaje privind organizarea activităţilor proprii;
    52) să organizeze executarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale, instituţionale, departamentale şi să efectueze controlul asupra realizării acestora;
    53) să coordoneze şi/sau să inițieze proceduri de recuperare a prejudiciului cauzat sistemului administrației penitenciare;
    54) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    55) să creeze şi să administreze sistemul informațional de date privind evidenţa persoanelor deţinute;
    56) să culeagă, să verifice, să prelucreze şi să arhiveze, în condiţiile legii, date şi informaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;
    57) să solicite şi să primească din partea autorităţilor publice și a persoanelor fizice şi juridice informaţii în cazurile şi în limitele prevăzute de legislaţie;
    58) să utilizeze, în interes de serviciu, în conformitate cu legislaţia, mijloacele de informare în masă pentru transmiterea informaţiei;
    59) să organizeze şi să efectueze operaţiuni speciale în instituțiile penitenciare, precum şi să desfăşoare activităţi informaţional-analitice, măsuri profilactice pentru asigurarea regimului în penitenciare;
    60) să primească în proprietate sau în posesie şi în folosinţă, în modul şi în cazurile stabilite de lege, de la persoanele fizice şi/sau juridice, bunuri mobile şi imobile şi/sau mijloace financiare;
    61) să creeze şi să menţină propria pagină web, cu afişarea informaţiei ce ţine de activitatea sa;
    62) să beneficieze, în condiţiile legii, de acces la resursele informaţionale ale altor autorităţi publice şi/sau deţinători privaţi de baze de date cu caracter personal;
    63) să solicite accesul şi să obţină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
    64) să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente instalate pe unităţile de transport conform normelor stabilite;
    65) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ADMINISTRAȚIEI
    12. Conducerea Administrației este exercitată de către director. Directorul este numit și eliberat din funcție de ministrul justiției, în condițiile legii.
    13. Directorul are următoarele atribuții:
    1) asigură executarea actelor legislative, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a ordonanţelor, hotărîrilor, dispoziţiilor Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor ministrului justiției în domeniile ce ţin de competenţa Administrației;
    2) asigură realizarea domeniilor de activitate, a funcţiilor și drepturilor ce revin Administrației prevăzute la pct. 9-11, precum și în alte acte normative;
    3) aprobă programele și planurile de activitate ale Administrației, precum și rapoartele privind realizarea acestora;
    4) organizează sistemul de management financiar și control intern, precum şi funcţia de audit intern;
    5) stabileşte modul de interacțiune între subdiviziunile structurale ale Administrației şi instituțiile subordonate;
    6) aprobă statele de personal şi schemele de încadrare ale Administrației, instituțiilor și subdiviziunilor subordonate, cu respectarea efectivului-limită aprobat de către Guvern;
    7) angajează, eliberează şi soluţionează problemele ce ţin de managementul de personal în cadrul sistemului administrației penitenciare în conformitate cu legislația;
    8) stabileşte competenţa directorilor adjuncţi ai Administrației, aprobă obligaţiile funcţionale ale acestora, stabileşte atribuţiile şefilor instituțiilor subordonate și subdiviziunilor structurale, precum şi repartizează sarcinile în scopul realizării funcțiilor Administrației;
    9) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor structurale ale Administrației şi ale instituțiilor subordonate;
    10) stabileşte priorităţile de finanţare şi utilizare a mijloacelor financiare şi a resurselor tehnico-materiale, aprobă planurile de finanţare şi devizele de cheltuieli pentru subdiviziunile sistemului administraţiei penitenciare;
    11) îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare;
    12) coordonează crearea, în cadrul instituțiilor subordonate, a locurilor de muncă pentru antrenarea deţinuţilor în lucrările de deservire gospodărească, finanţate în limitele mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, în cuantum de cel mult 10% din plafonul de detenţie al instituţiei în cauză;
    13) anulează ordine, dispoziţii şi alte acte emise în cadrul sistemului administrației penitenciare care contravin actelor normative în vigoare sau care au devenit perimate;
    14) soluţionează problemele activităţii organizatorice, economico-financiare şi ale asigurării materiale şi sociale;
    15) dispune exercitarea serviciului în regim de alarmă, precum şi suplinirea unor subdiviziuni cu personal şi tehnică specială;
    16) dispune desfăşurarea operaţiunilor de regim şi căutare a persoanelor evadate sau a celor care se eschivează de la executarea pedepsei cu închisoarea;
    17) aprobă, în limitele competenţei, reglementări privind modul de punere în aplicare a legislației execuțional-penale;
    18) aprobă normele de dotare a Administrației şi a entităților subordonate acesteia cu mijloace tehnice de supraveghere şi control, mijloace de transmisiuni, mijloace de transport şi tehnică specială, carburanţi şi lubrifianţi, armament, muniţii, mijloace speciale şi inventar;
    19) încheie contracte pentru asigurarea activităţii sistemului administrației penitenciare;
    20) aprobă documentaţia tehnică, inclusiv de proiectare, rapoarte de expertiză privind examinarea documentaţiei de proiectare şi deviz, devize centralizate şi devize privind reparaţiile capitale, precum şi actele de recepţie finală a lucrărilor de construcţii contractate;
    21) acordă, conform competenţei, grade speciale şi categorii de calificare, retrogradează şi restabileşte în grad special funcționarii publici cu statut special al sistemului administrației penitenciare;
    22) încadrează în sistemul administrației penitenciare, transferă, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu, deleagă, detașează, revocă din funcție, precum și dispune reîncadrarea în funcție, în condiţiile legii, a funcționarilor publici cu statut special ai sistemului administrației penitenciare;
    23) dispune, în condițiile legii, punerea la dispoziție a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare;
    24) dispune efectuarea anchetelor de serviciu, stabileşte şi deleagă competenţele în domeniul respectiv subdiviziunii structurale specializate;
    25) aprobă componența comisiei de disciplină din cadrul Administrației, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiției;
    26) acordă, în conformitate cu legislaţia, concedii, ajutoare materiale şi determină cuantumul indemnizaţiei funcționarilor publici cu statut special din cadrul Administrației şi şefilor instituțiilor subordonate;
    27) aplică, conform competenţei, măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară faţă de funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare;
    28) stabilește modul şi programul de activitate al Administrației, precum și instituie, în condiţiile art. 58 alin. (7) din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, programul de muncă nenormat pentru subdiviziunile sistemului administraţiei penitenciare;
    [Pct.13 subpct.29) abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    30) dispune atribuirea locuințelor de serviciu funcționarilor publici cu statut special din cadrul Administrației în conformitate cu legislația;
    31) aprobă reglementări, concepţii, programe şi planuri privind instruirea profesională, lucrul educativ, evaluarea şi asistenţa psihologică a personalului;
    32) este responsabil de asigurarea respectării legislaţiei muncii şi legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum și stabileşte persoanele responsabile de realizarea activităţilor de inspecţie a muncii în cadrul Administrației;
    33) aprobă casarea mijloacelor (fondurilor) fixe și a bunurilor uzate în cadrul entităților sistemului administrației penitenciare în condițiile stabilite de Guvern;
    34) exercită și alte atribuții care îi revin în conformitate cu legislația.
    14. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Administrației emite ordine, dispoziţii şi indicaţii, în condiţiile legii.
    15. Directorul reprezintă Administrația în relaţia cu terţii sau acordă împuterniciri altor angajaţi ai instituţiei de a reprezenta Administrația.
    16. În activitatea sa directorul este asistat de doi adjuncți, numiți în condițiile legii. Domeniile de competență ale directorilor adjuncți sînt stabilite prin ordin al directorului.
    17. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de unul din directorii adjuncţi ai Administrației, desemnat prin ordin al ministrului justiției.
    18. Atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de acţiune ale directorilor adjuncţi se stabilesc prin ordin al directorului Administrației.
    19. Directorul și directorii adjuncți, conducătorii subdiviziunilor structurale, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea Administrației.
    20. Activitatea Administrației se exercită planificat, în baza planului elaborat în conformitate cu documentele de politici în domeniu şi în concordanţă cu atribuţiile stabilite de actele normative.
    21. Corespondenţa Administrației este semnată de director, directorii adjuncți sau de persoane cu funcţii de răspundere împuternicite cu acest drept.
    22. Persoanele împuternicite cu dreptul de semnătură, inclusiv executorii documentelor, poartă răspundere personală conform legislației pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    23. În cadrul Administrației se creează și activează Consiliul consultativ în scopul consultării și examinării chestiunilor organizatorice ale activității sistemului administrației penitenciare, reorganizării, planificării activităţii acestuia, precum și soluționării altor probleme de importanţă majoră.
    24. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale Consiliului consultativ se aprobă de către ministrul justiției, la propunerea directorului Administraţiei.
    25. Deciziile Consiliului consultativ au caracter de recomandare şi devin executorii dacă sînt aprobate prin ordine ale directorului Administrației.
    26. Instituțiile penitenciare și subdiviziunile Administrației indicate în anexele nr. 4 şi nrr. 5 sînt instituții subordonate Administrației, cu statut de persoane juridice de drept public, care asigură implementarea politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate şi/sau exercită funcţii care sînt stabilite în sarcina Administrației.
    27. Instituțiile subordonate și subdiviziunile Administrației au competenţe şi îşi exercită activitatea în conformitate cu atribuţiile stabilite în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora, aprobate de către directorul Administrației.
    28. În scopul prevenirii şi reprimării infracţiunilor şi a altor fapte ilicite, în subordinea Administrației, activează Detaşamentul cu destinaţie specială „Pantera”, care exercită, prin metode şi procedee specifice, funcțiile de asigurare a ordinii de drept şi siguranței locurilor de detenție; asigură, la necesitate, supravegherea, paza şi/sau escorta deţinuţilor, precum și securitatea deţinuţilor, personalului şi membrilor familiilor lor; intervine profesionist la schimbarea situaţiei operative în cadrul sistemului administrației penitenciare, eliberarea ostaticilor, respingerea atacurilor armate şi/sau în grup, la desfăşurarea acţiunilor de salvare în procesul lichidării consecinţelor unor situaţii excepţionale.
    29. Pregătirea profesională iniţială şi perfecţionarea personalului sistemului administrației penitenciare este asigurată de Centrul de instruire.
    30. Prin ordin al directorului Administrației pot fi înființate comisii şi grupuri de lucru pentru realizarea activităţilor în domeniile de competenţă. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 437
din 15 mai 2018

STRUCTURA
Administrației Naționale a Penitenciarelor
    Conducerea
    Direcția generală detenție
    Direcția siguranță și regim penitenciar
    Direcția reintegrare socială
    Direcția generală evidență și transfer
    Direcția evidență deținuți
    Direcția pază și escortare
    Direcția comenduire
    Direcția generală management instituțional
    Direcția analitică și planificare
    Direcția resurse umane
    Direcția juridică
    Direcția financiară
    Direcția secretariat
    Secția cooperare și programe externe
    Direcția generală logistică și administrare
    Direcția logistică
    Direcția IT și comunicații
    Secția achiziții publice
    Secția activitate economică și organizarea muncii
    Direcția protecție internă
    Direcția medicală
    Direcția inspecție penitenciară
    Serviciul audit intern
    Serviciul mass-media

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 437
din 15 mai 2018

LISTA
instituțiilor penitenciare din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    Penitenciarul nr. 1 – Taraclia, cu sediul în orașul Taraclia;
    Penitenciarul nr. 2 – Lipcani, cu sediul în orașul Lipcani;
    Penitenciarul nr. 3 – Leova, cu sediul în orașul Leova;
    Penitenciarul nr. 4 – Cricova, cu sediul în municipiul Chişinău, orașul Cricova;
    Penitenciarul nr. 5 – Cahul, cu sediul în municipiul Cahul;
    Penitenciarul nr. 6 – Soroca, cu sediul în municipiul Soroca;
    Penitenciarul nr. 7 – Rusca, cu sediul în raionul Hînceşti, satul Rusca;
    Penitenciarul nr. 8 – Bender, cu sediul în municipiul Bender;
    Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, cu sediul în municipiul Chișinău;
    Penitenciarul nr. 10 – Goian, cu sediul în municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian;
    Penitenciarul nr. 11 – Bălţi, cu sediul în municipiul Bălți;
    Penitenciarul nr. 12 – Bender, cu sediul în municipiul Bender;
    Penitenciarul nr. 13 – Chişinău, cu sediul în municipiul Chișinău;
    Penitenciarul nr. 15 – Cricova, cu sediul în municipiul Chişinău, orașul Cricova;
    Penitenciarul nr. 16 – Pruncul, cu sediul în municipiul Chișinău;
    Penitenciarul nr. 17 – Rezina, cu sediul în orașul Rezina;
    Penitenciarul nr. 18 – Brăneşti, cu sediul în raionul Orhei, comuna Ivancea, satul Brănești

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 437
din 15 mai 2018

LISTA
subdiviziunilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor
    Detaşamentul cu destinație specială „Pantera”
    Centrul de instruire

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 437
din 15 mai 2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 14 octombrie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului, textului jurămîntului, Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru colaboratorii sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 74-75, art. 781).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 19 martie 1998 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 36-37, art. 302).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1119 din 14 octombrie 2004 „Privind unele chestiuni ce ţin de activitatea sistemului penitenciar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189, art. 1309).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 21 aprilie 2004 „Cu privire la crearea Centrului pentru aprovizionarea tehnico-materială a sistemului penitenciar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 67-72, art. 544).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 826 din 4 august 2005 „Cu privire la instituțiile penitenciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 894).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 2008 „Cu privire la Departamentul instituțiilor penitenciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art.1338).