LPC71/2018
ID intern unic:  375438
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 71
din  26.04.2018
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 306
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Denumirea capitolului III se completează în final cu textul „ , A CONDUCERII SERVICIULUI PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR”.
    2. Articolul 6 se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și din cadrul Comisiei Electorale Centrale beneficiază de salariu lunar prevăzut în anexa nr. 3, de spor pentru eficienţă în activitate în mărime de 1,5 din salariul lunar prevăzut în anexa nr. 3 şi de sporul prevăzut la alin. (3) din prezentul articol.”
    3. La anexa nr. 3, după compartimentul „Centrul Naţional Anticorupţie” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Director
10500
Director adjunct
9500
    Art. II. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările și completările ulterioare, după poziția „Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului” se introduce poziția „Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.
    Art. III. – Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4) litera b), după cuvintele „prevenirii şi combaterii corupţiei” se introduce textul „ , prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului”.
    2. Legea se completează cu articolele 84 şi 85 cu următorul cuprins:
    „Articolul 84. Condiţii specifice de salarizare pentru angajaţii
                           Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării
                           Banilor
    (1) Pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mărime de pînă la 1,5 salarii de funcţie. Modul şi condiţiile de plată a sporului lunar se aprobă de către directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    (2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor beneficiază de alte plăţi de stimulare conform art. 71 şi de premiu anual în conformitate cu art. 10.
    Articolul 85Sporul pentru eficienţă în activitatea
                          Comisiei Electorale Centrale
    Funcţionarii publici din cadrul Comisiei Electorale Centrale pot beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de pînă la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Comisiei Electorale Centrale.”
    3. La anexa nr. 2, după compartimentul „Centrul Naţional Anticorupţie” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
B08
Șef direcție
18
B10
Șef secție
17
 
B12
Șef serviciu
16
 
C10
Consultant principal
15
C11
Consultant superior
10
C12
Consultant
8
C16
Contabil-șef
16
C20
Specialist principal
8

C21
Specialist superior
6

C22
Specialist
3


Inspector principal
14

Inspector superior
13

Inspector
12

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Andrian CANDU

    Nr. 71. Chișinău, 26 aprilie 2018.