HGC425/2018
ID intern unic:  375463
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 425
din  15.05.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 478
    În temeiul art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 703), cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art. 810), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 152-158, art. 651) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărîri se vor efectua prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul întîi, bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special și bugetele municipale Bălți și Chișinău, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.”;
    2) se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Anual, în procesul de planificare bugetară, Biroul Relații Interetnice va prezenta Ministerului Finanțelor propuneri privind numărul mediatorilor comunitari pe autorități publice locale și suma mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea exercitării activității acestora.”

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                 Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                             Octavian Armaşu
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                             Monica Babuc

    Nr. 425. Chişinău, 15 mai 2018.