HGM460/2018
ID intern unic:  375579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 460
din  21.05.2018
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 511     Data intrarii in vigoare : 25.08.2018
    MODIFICAT
    EMO235 din 29.06.18, M235-244/29.06.18 pag.99


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 141-144, art.779), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) denumirea  va avea următorul cuprins „Pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, importul şi plasarea pe piață a cărnii - materie primă”;
    2) clauza de emitere va avea următorul cuprins:
    „În temeiul art.24 alin.(1) din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:”;
    3) la punctul 1, textul „Reglementarea tehnică „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” se substituie cu textul „Cerințele privind producerea, importul şi plasarea pe piață a cărnii - materie primă”;
    4) în Reglementarea tehnică:
    a) denumirea va avea următorul cuprins:
    „Cerințele privind producerea, importul şi plasarea pe piață a cărnii - materie primă”;
    b) la punctul 1:
    textul „Reglementarea tehnică „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţe” se substituie cu textul „Cerințele privind producerea, importul şi plasarea pe piață a cărnii -  materie primă (în continuare – Cerințe) stabilesc criterii”;
    cuvîntul „comercializarea” se substituie cu cuvintele „plasarea pe piață a”;
    se completează cu următorul alineat:
    „Prezentele Cerințe transpun Regulamentul (UE) nr. 101/2013 al Comisiei din 4 februarie 2013 privind utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de suprafață a carcaselor de bovine, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 34, 5.2.2013, p. 1-3.”;
    c) la punctul 2, cuvintele „prezenta Reglementare tehnică” se substituie cu cuvintele „prezentele Cerințe”;
    d) la punctul 3:
    cuvintele „prezentei Reglementări tehnice” se substituie cu cuvintele „prezentelor Cerințe”;
    la subpunctul 1), textul „părţile comestibile din corpul animalelor abatorizate, care includ sau pot include ţesuturile musculare, osoase, conjunctive şi adipoase” se substituie cu textul „toate părţile proprii consumului uman provenite de la animalele domestice din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, solipede domestice şi iepuri, precum şi de la păsări”;
    la subpunctul 2), textul „proces de conservare, altul decît refrigerarea, congelarea sau congelarea rapidă” se substituie cu textul „alt tratament decît cel prin frig pentru a se asigura conservarea acesteia”;
    subpunctul 3) avea următorul cuprins: 
    „3) carne refrigerată – carne supusă tratamentului prin frig, temperatura căreia în profunzimea muşchilor este cuprinsă între 0°C şi 4°C,  supafaţa cărnii are o peliculă uşor uscată, care s-a depozitat la o temperatură de pînă la 3°C pentru organele comestibile şi 7°C pentru altă carne”;
    la subpunctul 4), textul „(-18° -30° C), care asigură congelarea profundă şi păstrarea îndelungată” se substituie cu textul „temperatura căreia în profunzimea muşchilor nu depăşeşte minus 12°C”;
    la subpunctul 5), textul „ , care poate fi prelucrat şi cu şorici” se substituie cu textul „şi păsării care pot fi prelucrate şi cu şorici şi piele”;
    la subpunctul 6), cuvîntul „mameloane” se substituie cu cuvîntul „uger”;
    la subpunctul 8), sintagma „materie primă” se substituie cu cuvintele „carne-materie primă”, cuvîntul „producerii” se substituie cu cuvîntul „fabricării”, iar cuvîntul „comercializării” se substituie cu cuvintele „plasării pe piață”;
    la subpunctul 9), cuvintele „porţiune tranşată” se substituie cu sintagma „tranşă de carne”, iar sintagma „prezenta Reglementare tehnică” se substituie cu cuvintele „prezentele Cerințe”;
    la subpunctul 10), cuvintele „întreprindere de procesare a cărnii”  se substituie cu cuvintele „întreprindere de producere şi prelucrare a cărnii”, iar cuvintele „fabricării produselor (preparatelor) din carne” se substituie cu cuvintele „tranşarea şi ambalarea cărnii”;
    subpunctul 11) se exclude;
    la subpunctele 12) și 13), cuvîntul „comercializării” se substituie cu cuvintele „plasării pe piață”;
    e) se completează cu subpunctele 14)–18) cu următorul cuprins:
    „14) carne răcită – carne obţinută nemijlocit după sacrificarea animalelor, temperatura căreia în profunzimea muşchilor nu depăşeşte 12°C, supafaţa cărnii are o peliculă uşor uscată;
    15) carne semicongelată – carne supusă tratamentului frigorific pînă la atingerea temperaturii în profunzimea muşchilor la adîncimea de 1 cm cuprinsă între –3°C şi –5°C, iar în profunzimea muşchilor la adîncimea de 6 cm este cuprinsă între 0°C şi minus 2°C, la păstrare temperatura pe tot volumul trebuie să fie în limitele –2°C şi –3°C;
    16) carne congelată rapid – carne supusă conservării prin folosirea tratamentului frigorific (–25°C - –40°C) temperatura căreia în profunzimea muşchilor nu depăşeşte –18°C, care asigură congelarea profundă şi păstrarea îndelungată;
    17) carne decongelată – carne dezgheţată pînă la temperatura în profunzimea muşchilor cuprinsă între –1°C şi 1°C;
    18) crescător de animale – persoană fizică sau juridică specializată în creşterea şi îngrăşarea animalelor de fermă destinate sacrificării la carne.”;
    f) la punctul 4:
    textul „Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe obligatorii de calitate şi siguranţă alimentară, cărora trebuie să se conformeze carnea speciilor de animale de fermă” se substituie cu textul „Prezentele Cerințe stabilesc criterii menționate la punctul 1 pentru produsele”;
    tabelul 1 va avea următorul cuprins:
„Poziţia tarifară, conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor a Republicii Moldova
Denumirea produselor
0201
Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată
0202
Carne de animale din specia bovine, congelată
0203
Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată
0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0205 00
Carne de cal, de măgar sau de catîr, proaspătă, refrigerată sau congelată
0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catîri, proaspete, refrigerate sau congelate

0207

Carne şi organe comestibile de păsări de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate”

0208 10
– De iepure domestic sau de iepure de cîmp”;

    [Pct.1 subpct.4), lit.f) modificată prin EMO235 din 29.06.18, M235-244/29.06.18 pag.99]
    g) la punctul 5, înainte de cuvîntul „Producătorii” se substituie cu textul „Crescătorii de animale, producătorii”;
    h) la punctul 6, cuvîntul „dăţii” se substituie cu cuvîntul „datei”;
    i) la punctul 7, cuvintele „prezenta Reglementare tehnică” se substituie cu cuvintele „prezentele Cerințe”;
    j) la punctul 8, cuvintele „materiei prime (carne)” se substituie cu cuvintele „cărnii-materiei prime”, iar textul „creştere al animalelor destinate sacrificării şi produsele obţinute de la acestea” se substituie cu textul „sacrificare a animalelor de fermă şi obţinerea produselor de la acestea”;
    k) la punctul 10, textul „Cerinţele faţă de carnea-materie primă şi” se exclude, iar textul „prevederile prezentei Reglementări tehnice şi Hotărîrii” se substituie cu cuvîntul „Hotărîrea”;
    l) la punctul 11 subpunctul 1), cuvintele „Serviciul sanitar-veterinar” se substituie cu cuvintele „autoritatea sanitar-veterinară competentă”;
    m) la punctul 12, cuvintele „în timpul sacrificării sau uciderii” se substituie cu cuvintele „în momentul uciderii”;
    n) punctele 13 şi 14 se exclud;
    o) la punctul 15:
    cuvintele „sacrificate se clasifică după cum urmează” se substituie cu cuvintele „este definită conform următoarelor criterii”;
    subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) în funcţie de temperatura la depozitare:
    a) carne refrigerată;
    b) carne congelată;
    c) carne congelată rapid.”;
    p) la punctul 16, cuvintele „porţiuni tranşate” se substituie cu cuvintele „tranșe de carne”, cuvintele „comerţului” se substituie cu cuvintele „plasării pe piață”, cuvintele „caracteristicilor organoleptici stabiliţi” se substituie cu cuvintele „caracteristicilor organoleptice stabilite”, iar cuvintele „prezenta Reglementare tehnică” se substituie cu textul „prezentele Cerințe. Caracteristicile organoleptice ale cărnii congelate şi congelate rapid se determină după decongelarea cărnii şi trebuie să corespundă caracteristicilor stabilite pentru carnea refrigerată.”;
    q) punctele 17-41 se abrogă;
    r) la punctul 42:
    la subpunctele 1) și 2) litera b), cuvintele „de autorizare veterinară al unităţii” se substituie cu cuvintele „autorizației sanitar-veterinare de funcționare al unităţii, eliberate conform art.181 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară”;
    la subpunctul 3) litera c), după cuvîntul „reutilizabilă” se introduce textul „ , iar dimensiunile acestora nu pot fi mai mici de 50 cm2”;
    la subpunctul 5), cuvintele „de autorizare al unității” se substituie cu cuvintele „autorizației sanitar-veterinare de funcționare al unităţii, eliberate conform art.181 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară”;
    la subpunctul 6), cuvintele „autorizare veterinară” se substituie cu cuvintele „autorizație sanitar-veterinară”;
    s) după punctul 42 se introduce denumirea unui capitol nou cu următorul cuprins:
    „III1. Termenul de păstrare, transportarea şi plasarea pe piață”;
    ș) la punctul 43 litera b), cuvintele „prezenta Reglementare tehnică” se substituie cu cuvintele „prezentele Cerințe”;
    t) la punctul 44, cuvintele „refrigerată şi/sau congelată” se substituie cu cuvintele „refrigerată, congelată sau congelată rapid”;
    ț) la punctul 45, după cuvîntul „congelată” se introduce cuvintele „sau congelată rapid”;
    u) la punctul 46:
    după cuvîntul „congelată” se introduce cuvintele „sau congelată rapid”, iar cuvîntul „procesare” se substituie cu cuvîntul „prelucrare”;
    la litera a), cuvîntul „cerinţele” se substituie cu cuvîntul „condițiile”, iar cuvintele „prezentei Reglementări tehnice” se substituie cu cuvintele „prezentelor Cerințe”;
    la litera d), cuvîntul „ineligibile” se substituie cu cuvîntul „exacte”;
    v) la punctul 50:
    textul  „Valorile medii ale indicilor fizico-chimici ai cărnii în greutate de abator trebuie să corespundă mărimilor prezentate în tabelul 4” se substituie cu textul „Componenţa chimică şi valoarea energetică a 100 g de carne de diferite specii, în funcţie de starea de îngrăşare a animalelor, este prezentată în tabelul 4.”;
    în tabelului 4:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Componenţa chimică şi valoarea energetică a 100 g de carne de diferite specii, în funcţie de starea de îngrăşare a animalelor”;
    semnul „%” se substituie cu semnul „g”;
    iar sintagma „a 100 g de carne, calorii” se substituie cu cuvîntul „ , kcal”;
    w) la punctul 51, textul „în conformitate cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice” se exclude;
    x) la punctul 52, cuvintele „sanitar-veterinare autorizate” se substituie cu cuvintele „autorizate sanitar-veterinar”;
    y) capitolul IV  se abrogă;
    z) după punctul 60 se introduce un capitol nou cu următorul cuprins:
„V. UTILIZAREA ACIDULUI LACTIC
PENTRU REDUCEREA CONTAMINĂRII
MICROBIOLOGICE DE SUPRAFAȚĂ

A CARCASELOR DE BOVINE”
    61. Întreprinderile de producere şi prelucrare a cărnii pot utiliza acidul lactic pentru a reduce contaminarea microbiologică de suprafață a carcaselor sau semicarcaselor sau sferturilor de carcase de bovine la nivelul abatorului, cu condiția ca acestea să respecte următoarele condiții:
    1) soluțiile de acid lactic trebuie preparate exclusiv din acid lactic care respectă specificațiile stabilite în anexa nr.3 la prezentele Cerințe. Prezentele specificații se referă la soluția apoasă de 80%; pentru soluții apoase mai puțin concentrate, valorile se vor calcula corespunzător conținutului de acid lactic al acestora;
    2) soluțiile de acid lactic trebuie:
    a) să fie aplicate numai pe carcase întregi sau pe semicarcase sau sferturi de carcase de carne provenite de la bovine domestice, la nivelul abatorului;
    b) să fie aplicate numai prin pulverizare sau stropire, utilizînd o soluție de acid lactic în apă potabilă de 2% - 5%, la temperaturi de cel mult 55 °C;
    c) să fie aplicate sub control și în condiții verificabile, integrate într-un sistem de gestionare bazat pe analiza riscurilor și punctele critice de control (HACCP), incluzînd cel puțin criteriile stabilite în punctele 64 și 65 din prezentele Cerințe.
    62. Soluțiile de acid lactic nu trebuie aplicate pe carcase cu contaminare fecală vizibilă.
    63. Aplicarea soluțiilor de acid lactic nu trebuie să ducă la nicio modificare fizică ireversibilă a cărnii.
    64. Concentrația acidului lactic în timpul tratamentului trebuie verificată ca parte a planului HACCP, printr-o monitorizare efectuată periodic, documentată și înregistrată.
    65. Temperatura soluției de acid lactic în timpul tratamentului trebuie monitorizată în permanență, ca parte a planului HACCP, prin măsurători efectuate cu instrumente, documentată și înregistrată.
    66. Întreprinderile de producere şi prelucrare a cărnii care utilizează soluții de acid lactic pentru a reduce contaminarea microbiană de suprafață a carcaselor întregi sau a semicarcaselor sau sferturilor de carcase trebuie să informeze operatorul din industria alimentară care recepționează carcasele sau semicarcasele sau sferturile de carcasă asupra unei astfel de utilizări. Aceste informații trebuie înregistrate într-un registru de evidență.”;
    5) în anexa nr.1, textul „Reglementarea tehnică „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” se substituie cu textul „Cerințele privind producerea, importul şi plasarea pe piață a cărnii -  materie primă”;
    6) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    7) după anexa nr.2 se introduce o anexă nouă cu următorul cuprins:

    anexa nr.3

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                           Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                    Liviu Volconovici

    Nr. 460. Chişinău, 21 mai 2018.