OMFC92/2018
ID intern unic:  375613
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 92
din  04.05.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 709     Data intrarii in vigoare : 04.05.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 2 „Clasificaţia organizațională - A. Organe ale autorităților publice centrale” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „0251 Agenția de Investiții”.
    2. În anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A.Programe și subprograme” programul 40 „Justiția” se completează cu subprogramul 19, în următoarea redacție:
    „4019 Organizarea activității sistemului Procuraturii ”.
    3. În anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activități” se introduc activități noi cu următoarele denumiri:
    „00481 Programul Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”;
    70225 Proiectul „Finanțarea politică cu integritate”;
    70226 Proiectul „Instruirea electorală - SMART”;
    70227 Proiectul „Seminare de sensibilizare a influencerilor”;
    70228 Proiectul „Consolidarea capacităților Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral/Comisiei Electorale Centrale”;
    70229 Proiectul „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova”;
    70230 Proiectul „Centrul regional de informare și suport în afaceri pentru regiunea Găgăuzia a Republicii Moldova”.
    4. În anexa nr. 10 „Clasificaţia surselor” în punctul 5.2 „Lista de coduri pe componentele de surse la cheltuieli” S3S4 se introduce un cod nou în următoarea redacție:
4
14

Fondul pentru susținerea Programului Diaspora Acasă Reușește

    5. Anexa nr. 11 „Clasificaţia economică” se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri:
    „263 Granturi acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe;
    2630 Granturi acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe;
    26300 Granturi acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe;
    263000 Granturi acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe”.
    6. În anexa nr. 12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se introduc următoarele modificări:
    6.1. În descrierea categoriei „260000 Granturi acordate”, prima frază va avea următorul conținut: „În sensul prezentelor indicații metodice, granturile reprezintă transferuri nerambursabile de la un nivel al administrației publice la altul, către organizații internaționale sau către guvernele altor state, precum și din contul proiectelor finanțate din surse externe”.
    6.2. Codul 263000 cu denumirea corespunzătoare se modifică și se expune în redacția următoare: „263000 Granturi acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe
    Includ mijloacele financiare acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe”.
    6.3. Descrierea codului 281500 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la autoritatea/instituția bugetară” la final se completează cu textul: „ , cu excepția mijloacelor financiare restituite în cadrul proiectelor finanțate din surse externe”.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

     SECRETARUL DE STAT                                   Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 92. Chişinău, 4 mai 2018.