OMSMPSC593/2018
ID intern unic:  375617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 593
din  15.05.2018
cu privire la aprobarea Modificării nr. 3/2018 la
Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova
(CORM 006-14)
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 713
    În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 ”Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială  a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.694 din 30 august 2017, și în conformitate cu punctul 6 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă  Modificarea nr. 3/2018 ce se operează în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul Ordin.
    2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina-web oficială a ministerului.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                             Svetlana CEBOTARI

    Nr. 593. Chişinău, 15 mai 2018.


Anexă
la Ordinul ministrului sănătății,
muncii și protecției sociale
nr. 593 din 15 mai 2018

MODIFICAREA nr. 3/2018
la Clasificatorul ocupațiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)
    Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.120-126, art.670), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În partea 2 ”Descrierea grupelor de ocupații”:
    1) grupa de bază 2111 ”Fizicieni și astronomi”:
    a) în descrierea grupei, alineatul 2 se modifică după cum urmează:
    ”Ei efectuează experimente, teste şi analize asupra structurii şi proprietăţilor materiei în diferite stări (solidă, lichidă, gazoasă) şi a modificărilor posibile în funcţie de temperatură, comprimare, presiune etc., evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă şi analizează corpurile şi fenomenele cereşti; asigură livrarea sigură și eficientă a radiațiilor (ionizate și neionizate) la pacienți pentru a obține un rezultat diagnostic sau terapeutic; asigură măsurările și caracterizările corecte a cantităților fizice utilizate în aplicațiile medicale; testează, pun în funcțiune și evaluează echipamentele utilizate în aplicații de imagistică, tratament medical și dozimetrie; întocmesc documentația științifică și prezintă rapoarte.”;
    b) se completează cu 3 poziții noi, cu următorul conținut:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

211112
Expert în fizică medicală
2
211113
Fizician medical
2
211114
Fizician medical stagiar
2
    2) grupa de bază 2112 „Meteorologi” se completează cu o poziție nouă cu următorul conținut:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

211211
Meteorolog aeronautic - prognozist
2
    3) grupa de bază 3111 „Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii” se completează cu o poziție nouă cu următorul conținut:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției ÎUTC

311123
Meteorolog aeronautic - observator
2
 
 
    2. În ”Indexul alfabetic al ocupațiilor”:
    1) după poziția 242102 ”Expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță” se completează cu următoarea poziție:
211112
Expert în fizică medicală
2
 
 
    2) după poziția 211108 ”Fizician” se completează cu următoarele poziții:
211113
Fizician medical
2
 
 
211114
Fizician medical stagiar
2
 
 
    3) după poziția 211207 ”Meteorolog” se completează cu următoarele poziții:
311123
Meteorolog aeronautic - observator
2
 
 
211211
Meteorolog aeronautic - prognozist
2