LPC60/2018
ID intern unic:  375700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 60
din  03.05.2018
cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 324     Data intrarii in vigoare : 01.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 6 din Legea nr. 728/1996 cu privire la pomicultură (republicată  în  Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2010,  nr.  52–53,   art. 161), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Importul și exportul materialului săditor pomicol
    Importul și exportul materialului săditor pomicol se efectuează de către agenții economici înregistrați în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre semințe.”
    Art. II. – Legea viei și vinului nr. 57/2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În producție se utilizează doar soiurile de viță de vie înregistrate în Catalogul soiurilor de plante și/sau în Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine).”
    2. La articolul 9, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Importul și exportul materialului de înmulțire și săditor viticol se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre semințe.”
    3. La articolul 10, alineatul (2) se completează în final cu textul „și/sau în Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine)”.
    4. La articolul 36 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) înființarea plantațiilor viticole pentru producție marfă cu soiuri care nu sînt înregistrate în Catalogul soiurilor de plante sau în Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine), inclusiv cu hibrizi simpli (producători direcţi);”.
    Art. III. – Legea nr. 68/2013 despre semințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 417), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 9:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Sînt admise pentru comercializare şi utilizare în scop de înființare a plantațiilor de producţie-marfă doar semințele de soiuri înregistrate în Catalogul soiurilor de plante, Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue of Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine) și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System).”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Agenții economici înregistrați pentru producerea și/sau prelucrarea, și/sau comercializarea semințelor au obligația de a depozita, manipula, trata și transporta semințele pe specii, pe soiuri de plante, pe categorii și loturi de semințe, ambalate și etichetate conform legislației.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Agenții economici înregistrați pentru producerea și/sau prelucrarea, și/sau comercializarea semințelor poartă răspundere pentru identitatea și calitatea acestora, precum și repară prejudiciile cauzate în rezultatul comercializării semințelor care nu corespund cerințelor legislației.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Normele și cerințele privind producerea, prelucrarea și plasarea pe piață a semințelor sînt elaborate de autoritatea administrativă centrală responsabilă de domeniul agriculturii și aprobate de Guvern, cu respectarea prevederilor prezentei legi.”
    2. Articolul 11:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Este admis importul doar al seminţelor soiurilor de plante înregistrate în Catalogul soiurilor de plante, Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue  of  Varieties  of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine)  și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System).”
    la alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Este admis importul seminţelor soiurilor de plante care nu sînt înregistrate în Catalogul soiurilor de plante, Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue  of  Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine)  și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System), cu transmiterea unei notificări către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la data importului, dacă semințele sînt destinate:”.
    Art. IV. – Prevederile prezentei legi care se referă la Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue of Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine) și la Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System) se aplică doar în cazul în care agenții economici înregistrați pentru producerea și comercializarea semințelor și/sau a materialului săditor, precum și agenții economici care importă semințe și/sau material săditor pentru necesități proprii de plantare, fără drept de multiplicare sau de comercializare pe piața internă, depun declarații pe propria răspundere privind identitatea soiurilor și puritatea varietală. Forma și modul de depunere a acestor declarații vor fi reglementate de către Guvern. În cazul necorespunderii parametrilor declarați ai soiurilor importate cu rezultatele obținute, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante le va include în lista, pe care o va elabora, cu statut de recomandare, a soiurilor neindicate pentru utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova.
    Art. V. –  (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
    (2) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va elabora și va aproba normele și cerințele privind producerea, prelucrarea și plasarea pe piață a semințelor, ținînd cont de prevederile prezentei legi;
    c) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 60. Chișinău, 3 mai 2018.