HGC505/2018
ID intern unic:  375723
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 505
din  30.05.2018
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 556
    În scopul executării prevederilor art. XXXIV alin.(2) din Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.464-470, art.808), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 505. Chişinău, 30 mai 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 505
din 30 mai 2018

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.949 din 12 octombrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adăugată, precum și a scutirii de la plata impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de Acordul „Compact” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1060), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    a)  în denumire și în punctul 1 din hotărîre, în denumire și la punctele 1 și 2 din Regulament, cuvintele „cotei zero a taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu cuvintele „scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere”;
    b) în Regulament:
    1) punctul 2:
    la subpunctul 2), textul „scutirea de plata taxei pe valoarea adăugată, accizului, taxei vamale și a taxei” se substituie cu textul „scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere, scutirea de acciz, taxa vamală și taxa”;
    la subpunctul 21), cuvintele „scutirea de plata taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu cuvintele „scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere”;
    2) în denumirea capitolului II, cuvintele „COTEI ZERO A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ” se substituie cu cuvintele „SCUTIRII DE TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ CU DREPT DE DEDUCERE”, iar după cuvintele „SCUTIRE DE TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ” se introduc cuvintele „FĂRĂ DREPT DE DEDUCERE”;
    3) la punctul 4, cuvintele „cotei zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutirii de TVA cu drept de deducere”, iar cuvintele „se impozitează cu TVA la cota zero” se substituie cu cuvintele „se scutesc de TVA cu drept de deducere”;
    4) la punctul 5, cuvintele „cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutirea de TVA cu drept de deducere”;
    5) la punctul 51, сuvintele „scutirea de plata taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu cuvintele „scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere”;
    6) la punctul 52, cuvintele „impozitate cu TVA la cota zero” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    7) la punctul 6, cuvintele „scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu cuvintele „scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere”;
    8) la punctul 15, cuvintele „inclusiv plata TVA și accizului” se exclud;
    9) la punctul 25, cuvîntul „biroul”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „postul”.
    2. Regulamentul privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148, art.530), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    a) punctul 4 se completează cu următoarea noțiune:
    „parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat – partenerul public, partenerul privat și societățile comerciale fondate exclusiv de aceștia în scopul implementării proiectului de parteneriat public-privat”;
    b) se completează cu punctul 421 cu următorul cuprins:
    „421. În vederea realizării contractului de parteneriat public-privat, partenerul public și/sau partenerul privat pot fonda societăți comerciale în scopul implementării proiectului de parteneriat public-privat și care au calitatea de parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat.”
    3. Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.27-30, art.140), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    a) în clauza de emitere a hotărîrii, textul „și art.1013” se substituie cu textul „ , art.1013 și art.1014”;
    b) în Regulament:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „trecut în cont”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „dedus”, la forma gramaticală corespunzătoare, cuvintele „trecerii în cont” se substituie cu cuvîntul „deducerii, iar după cuvîntul „factura”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „/factura fiscală”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Subiecții impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situațiile prevăzute de:
    articolul 101 alineatul (3) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 96 litera b) prima liniuţă din Codul fiscal;
    articolul 101 alineatul (5) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 104 literele a), b), b1), f), g), h) şi i) din Codul fiscal şi articolul 4 alineatul (13), alineatul (134) litera a),  alineatul (135) litera a), alineatul (136) și alineatul (137) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
    articolul 101 alineatul (6) din Codul fiscal – pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing;
    articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2012;
    articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) începînd cu 1 mai 2015;
    articolul 1012 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
    articolul 1014 din Codul fiscal, pentru investiții (cheltuieli) capitale efectuate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național.”;
    3) la punctul 3, după textul „art.1013„ se introduce textul „și art.1014”;
    4) la punctul 7, după cuvîntul „subdiviziunile” se introduc cuvintele „structurale ale”;
    5) punctele 8 și 11 vor avea următorul cuprins:
    „8. Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA, cu excepția cazurilor de solicitare a restituirii TVA în baza art.1013 și 1014 din Codul fiscal de către agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA.”;
    „11. Cererile privind restituirea TVA primite de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția solicitării restituirii TVA de către agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA în temeiul articolelor 1013 și 1014 din Codul fiscal, sînt supuse examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil a depus la Serviciul Fiscal de Stat declarații privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare.”;
    6) la punctul 12, 13 și 16, textul „și 1013” se substituie cu textul „ , 1013 și 1014”;
    7) la punctul 13 subpunctul 3), cuvîntul „declarate” se substituie cu cuvîntul „solicitate”;
    8) la punctul 17, subpunctele 1) și 2) vor avea următorul cuprins:
    „1) să solicite subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat în raza cărora funcționează subdiviziunile solicitantului restituirii verificarea documentelor prevăzute și să transmită actele de control solicitantului;
    2) să examineze, în baza verificărilor efectuate în cadrul unității centrale și a generalizării actelor de control transmise de subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat în raza cărora funcționează subdiviziunile solicitantului restituirii, cererile de restituire a sumei TVA, conform legislației în vigoare.”;
    9) la punctul 18, textul „în urma controlului, Serviciul” se substituie cu cuvintele „subdiviziunile structurale ale”;
    10) la punctul 23,  cuvintele „inspectoratul fiscal” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea structurală a  inspectoratului fiscal”;
    11) punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25.  Copiile documentelor ce confirmă dreptul la restituire, iar în cazurile specificate la punctului 32 subpunctul 9) – registrele de vînzări, cusute într-un dosar special, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se prezintă ca anexă la actul de control. După executare, documentele de restituire a sumelor TVA, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la sudiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat la care se deserveşte subiectul impozabil. Copia contractului în baza căruia s-au efectuat livrări scutite de TVA cu drept de deducere, anexat la materialele privind restituirea TVA, este confirmată prin semnătura funcționarului fiscal şi a conducătorului agentului economic, precum şi prin aplicarea semnăturii conducătorului lîngă inscripţia „copia corespunde originalului”.
    În cazul ridicării documentelor în original de la solicitantul restituirii, funcţionarii fiscali ce efectuează ridicarea lor urmează să întocmească procesul-verbal de ridicare a documentelor, respecîndu-se prevederile art.145 din Codul fiscal.”;
    12) la punctul 26, cuvintele „structurată după tipuri de achitări” se substituie cu cuvintele „divizată după sumele TVA achitate și neachitate”;
    13) punctul 30 va avea următorul cuprins:
    „30. Subiectul impozabil are dreptul la restituirea sumei TVA solicitată suplimentar pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a efectuat restituirea TVA, la îndeplinirea următoarelor condiții:
    1) suma solicitată suplimentar spre restituire este în limita valorii minime a depăşirii TVA aferentă procurărilor faţă de TVA aferentă livrărilor, înregistrată în perioadele fiscale, începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea pînă la ultima perioadă fiscală, pentru care este prezentată ultima declaraţie privind TVA;
    2) lipseşte obligaţia de achitare a TVA la buget începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea TVA pînă la perioada fiscală în care se depune cererea de restituire a TVA;
    3) la momentul iniţierii controlului tematic pe marginea cererii suplimentare de restituire a TVA pentru livrările (investițiile) efectuate:
    a) pînă la 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată prin intermediul contului bancar;
    b) după 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată.”;
    14) la punctul 31, textul „ , cu excepţia cazurilor de solicitare a restituirii TVA în temeiul art.1011 alin.(3) al Codului fiscal în redacţia legilor nr.299-XVI din 21 decembrie 2007 şi nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009” se exclude;
    15) punctul 32:
    la subpunctul 9), după cuvintele „precum și de către” se introduc cuvintele „exploatațiile de producție a laptelui și”;
    la subpunctul 11) litera d), cuvintele „impozabile la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la subpunctul 14) litera b), cuvintele „la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    se completează cu subpunctul 151) cu următorul cuprins:
    „151) pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate în cadrul realizării proiectelor de parteneriat public-privat de interes național:
    a) contractele încheiate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național;
    b) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea prin cont bancar a valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA, iar în cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri – suplimentar la documentele specificate la lit.a), c) și d), subiectul trebuie să dispună de documentele ce atestă executarea lucrărilor – proces-verbal de executare/recepționare a lucrărilor (acte de primire-predare);
    c) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA prin cont bancar la Serviciul Vamal;
    d) la beneficierea de servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea prin cont bancar a TVA aferentă procurării lor la bugetul public național, precum şi documentele ce atestă beneficierea de aceste servicii.”;
    subpunctul 17):
    la litera a), cuvintele „la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la litera c), cuvintele „impozitate la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la litera d), cuvintele „se impozitează cu TVA la cota zero” se substituie cu cuvintele „se scutesc de TVA cu drept de deducere”;
    subpunctul 18):
    la litera a), cuvintele „la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la litera c), cuvintele „impozitate la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la litera d), cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    subpunctul 19):
    la litera a), cuvintele „la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la litera c), cuvintele „impozitate la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la subpunctul 20), cuvintele „la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”, iar cuvintele „cotei zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutirii de TVA cu drept de deducere”;
    la subpunctul 21), cuvintele „la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”, iar cuvintele „cotei zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutirii de TVA cu drept de deducere”;
    16) în denumirea capitolului VI, cuvintele „IMPOZITATE LA COTA ZERO A TVA” se substituie cu cuvintele „SCUTITE DE TVA CU DREPT DE DEDUCERE”;
    17) la punctul 34, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „34. Agenţii economici care, pînă la 1 ianuarie 2018, au efectuat investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, şi nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, urmează să prezinte funcţionarilor fiscali următoarele documente:”;
    18) se completează cu punctul 341 cu următorul cuprins:
    „341. Agenţii economici care, după 1 ianuarie 2018, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, şi nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, urmează să prezinte funcţionarilor fiscali următoarele documente:
    a) la procurarea autovehiculelor de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA la Serviciul Vamal prin intermediul contului bancar;
    b) la procurarea autovehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi copiile documentelor de plată ce confirmă achitarea, prin intermediul contului bancar, a sumei TVA către furnizorul lor.”;
    19) la punctul 35:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „35. Pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere efectuate pînă la 1 ianuarie 2018, suma TVA spre restituire se determină în modul următor:”;
    la subpunctul 3), cuvintele „livrate la cota zero a TVA” și cuvintele „impozitate la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    la subpunctul 4), cuvintele „livrate la cota zero a TVA” se substituie cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”;
    20) se completează cu punctul 351 cu următorul cuprins:
    „351. Pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere efectuate după 1 ianuarie 2018, suma TVA spre restituire se determină în modul următor:
    1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);
    2) se determină suma TVA dedusă care este achitată la momentul controlului (atît pentru perioada fiscală curentă, cît şi pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor contribuabililor față de bugetul public național şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;
    3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere a mărfurilor nominalizate la art.96 lit.b) din Codul fiscal efectuate începînd cu 22 octombrie 2010, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulțirea valorii lor la cota stabilită la art.96 lit.b) din Codul fiscal.
    La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediţie şi la serviciile de comercializare a biletelor la rutele internaţionale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie prestate şi serviciile de comercializare a biletelor;
    4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decît suma absolută, determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere (anexa nr.  21 la prezentul Regulament).
    La exportul mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizelor, limita valorii maxime a TVA apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se determină prin înmulţirea cotei standard a TVA la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.”;
    21) la punctul 36, cuvintele „impozitarea TVA la cota zero” se substituie cu cuvintele „scutirea de TVA cu drept de deducere”;
    22) la punctul 37, cuvintele „la cota zero” se substituie cu cuvintele „cu scutire de TVA cu drept de deducere”;
    23) la punctul 38,  cuvintele „impozabile la cota zero” se substituie cu  cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere”.
    24) denumirea capitolului VII, după cuvintele „ȘI DE CĂTRE” se introduc cuvintele „EXPLOATAȚIILE DE PRODUCȚIE A LAPTELUI ȘI”;
    25) punctul 39:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „39. Pentru livrările efectuate pînă la 1 ianuarie 2018 de către producătorii de pîine și produse de panificație, precum și de către întreprinderile ce prelucrează lapte și produc produse lactate, determinarea sumei TVA spre restituire se face în felul următor:”;
    se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
    „3) în cazul în care, în aceeași perioadă fiscală, se solicită concomitent restituirea sumelor TVA în baza art.101 alin.(3) și (5) din Codul fiscal, determinarea sumelor TVA se face în limitele sumelor TVA deduse, achitate prin intermediul contului bancar.”;
    26) se completează cu punctul 391 cu următorul cuprins:
    „391. Pentru livrările efectuate după 1 ianuarie 2018 de către producătorii de pîine şi produse de panificație, exploatațiile de producție a laptelui și de către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate, determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) se determină limita sumei TVA spre restituire prin înmulţirea diferenței dintre cota standard a TVA în mărime de 20% și cota redusă a TVA cu valoarea livrării ce se impune cu TVA la cota redusă;
    2) se acceptă spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţă între suma TVA dedusă, inclusiv din perioada precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, dar nu mai mare decît suma specificată la subpunctul 1) al prezentului punct.”;
    27) punctul 40 se abrogă;
    28) la punctul 42:
    la alineatul unu, după cuvîntul „capitale,” se introduce textul „efectuate pînă la 1 ianuarie 2018,”;
    la subpunctul 3), propoziția a doua se exclude;
    29) se completează cu punctele 421-423 cu următorul cuprins:
    „421. În cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate după 1 ianuarie 2018, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA achitată la momentul controlului pentru mărfurile și serviciile utilizate la efectuarea investițiilor;
    2) se determină depăşirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    422. În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către subiectul înregistrat în calitate de plătitor al TVA în cadrul parteneriatului public-privat de interes național, conform prevederilor art.1014 din Codul fiscal, determinarea sumei TVA spre restituire  se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA achitată la momentul controlului prin intermediul contului bancar, aferentă mărfurilor și serviciilor utilizate la efectuarea investițiilor (cheltuielilor) capitale;
    2) se determină depășirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    423. În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către subiectul care nu este înregistrat în calitate de plătitor al TVA în cadrul parteneriatului public -privat de interes național, conform prevederilor art.1014 din Codul fiscal, determinarea sumei TVA spre restituire  se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA aferentă mărfurilor și serviciilor utilizate la efectuarea investițiilor (cheltuielilor) capitale;
    2) se determină suma TVA achitată prin intermediul contului bancar furnizorului pe teritoriul țării sau Serviciului Vamal – în cazul procurării de la persoanele juridice și fizice nerezidente și/sau rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.”;
    30) punctul 43 se  abrogă;
    31) punctul 47:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „47. În cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate pînă la 1 ianuarie 2018 în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:”;
    subpunctul 1)  va avea următorul cuprins;
    „1) se determină suma TVA aferentă autovehiculelor pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepția șoferului, care reprezintă obiectul investițiilor (cheltuielilor) capitale”;
    32) se completează cu punctele 471 și 472 cu următorul cuprins:
    „471. În cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate după 1 ianuarie 2018 în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA aferentă autovehiculelor pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, care reprezintă obiectul investiţiilor (cheltuielilor) capitale;
    2) se determină suma TVA achitată prin intermediul contului bancar furnizorului în cazul procurării autovehiculelor pe teritoriul republicii sau Serviciului Vamal – în cazul procurării autovehiculelor de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    472. Formularele din anexele nr.3 și nr.4 se completează și se prezintă în cazul solicitării restituirii TVA pentru investiții (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepția șoferului, efectuate pînă la 1 ianuarie 2018.”;
    33) la punctul 49, cifra „500” se substituie cu cifra „300”;
    34) la punctul 50, cuvîntul „sînt” se substituie cu cuvîntul „este”, iar  textul „: ministrul şi viceminiştrii finanţelor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor” se substituie cu cuvintele „persoana cu funcţie de răspundere”;
    35) denumirea anexei nr.2, se completează în final cu textul „ , pînă la 1 ianuarie 2018”;
    36) se completează cu anexa nr.21 cu următorul cuprins:

    anexa nr.21

    4. Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.49-52, art.158), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    a) în tot textul hotarîrii și al Regulamentului, cuvîntul „uzură”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „amortizare”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „active materiale pe termen lung”, „active materiale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „mijloace fixe”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în Regulament:
    1) la punctul 1:
    prima noțiune se substituie cu următoarea noțiune:
    „mijloace fixe – imobilizări corporale a căror valoare unitară depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală sau pragul de semnificaţie stabilit de persoana juridică în politicile contabile”;
    în noțiunea a doua, cuvintele „uzurii fizice și morale” se substituie cu cuvintele „amortizării fizice și uzurii morale”;
    2) punctul 4 se completează cu următorul alineat:
    „Condiția prevăzută la litera c) a prezentului punct se consideră îndeplinită în cazul în care raportarea amortizării la costul produselor fabricate, serviciilor prestate și/sau lucrărilor execute se efectuează cel puțin într-o perioadă fiscală pe parcursul a 3 ani de la momentul beneficierii de facilitățile fiscale.”;
    3) la punctul 5 litera a), cuvîntul „subiectul” se substituie cu cuvintele „persoana juridică”;
    4) se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins:
    „51. Persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix nu are dreptul la deducerea sumei TVA achitată pentru mijlocul fix înstrăinat și este obligată să prezinte Declarația privind TVA.”;
    5) la punctul 6, cuvîntul „subiecților”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „persoanelor juridice”;
    6) la punctul 7 litera a), cuvintele „agentul economic” se substituie cu cuvintele „persoane juridice”;
    7) la punctele 8 și 9, cuvîntul „societății” se substituie cu cuvintele „persoanei juridice”;
    8) la punctele 9, 14, 17 și 18, textul „Agenția Servicii Publice” se substituie cu cuvintele „Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”;
    9) la punctul 19, după cuvintele „de TVA” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”, iar după cuvîntul „factură” se introduce textul „/factura fiscală”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA și de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.178-184, art.580), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    a) în denumire și în punctul 1 din hotărîre, în denumire și în tot textul Regulamentului și al anexei, cuvintele „cota zero a TVA”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „scutirea de TVA cu drept de deducere”, la orice caz gramatical;
    b) în Regulament:
    1) la punctul 6, după cuvintele „scutite de TVA” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”;
    2) punctul 11 se completează cu următorul alineat:
    „La solicitarea restituirii sumei TVA, originalul facturii fiscale cu mențiunea Serviciului Fiscal de Stat despre acceptarea restituirii TVA se restituie solicitantului, iar copia acesteia se îndosariază.”;
    6. În denumirea Hotărîrii Guvernului nr.782 din 25 septembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei „zero” a TVA și a scutirii de taxa vamală și taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate și/sau livrate pe teritoriul țării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău” și Programului de Investiții Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.290-292, art.824), cu modificările ulterioare, precum și pe tot parcursul textului hotărîrii și Regulamentului, textul „cota „zero” a TVA”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „scutirea de TVA cu drept de deducere”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    7. În Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 20 aprilie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.541), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) la punctul 2, cuvintele  „și accize” se substituie cu cuvintele „fără drept de deducere și de accize”;
    b) la punctul 4, după cuvintele „de TVA” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”;
    c) la punctul 5 litera a) liniuța a doua, textul „(reutilate în modul corespunzător)” se substituie cu textul „în temeiul prevederilor art.49 alin.(3) din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”;
    d) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Persoanele cu dizabilităţi locomotorii severe pot alege, la cerere, în schimbul compensaţiei prevăzute la art.49 alin.(2) din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, dreptul de a importa, o dată la 7 ani, cu scutire de drepturi la import, un mijloc de transport acordat cu titlu gratuit (donaţie), destinat transportului persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilat în mod corespunzător), clasificat la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare.”