LPC66/2018
ID intern unic:  375806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 66
din  24.05.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 181     art Nr : 327     Data intrarii in vigoare : 01.06.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu articolul 3261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3261. Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație
                                de conflict de interese
    (1) Fapta persoanei publice care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a soluționat cereri, demersuri sau plîngeri, a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în vederea obținerii, directe sau indirecte, a unui avantaj patrimonial a cărui valoare depășește 10000 de unități convenționale, pentru sine sau pentru o persoană apropiată în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dacă conflictul de interese nu a fost declarat și soluționat în conformitate cu legislația privind declararea și controlul averii și a intereselor personale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 7 ani.
    (2) Fapta prevăzută la alin. (1):
    a) săvîrșită de către o persoană cu funcție de demnitate publică;
    b) săvîrșită în legătură cu negocierea, gestionarea sau executarea mijloacelor financiare din fonduri publice sau din fonduri externe,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 10 ani.
    (3) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării unor acte normative.”
    Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3134 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3134. Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților
                             și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției
                             de demnitate publică
    Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică prin:
    a) nesoluționarea în termenul legal a incompatibilităților privind funcția publică, funcția publică cu statut special, funcția de demnitate publică sau  activitatea alesului local conform legislației ce reglementează statutul acestor persoane și conform legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale;
    b) folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale care au legătură cu exercitarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică, admiterea folosirii numelui său însoțit de calitatea de agent public, a vocii ori a semnăturii sale în orice formă de publicitate pentru un agent economic, pentru un produs comercial național sau străin contrar prevederilor legislației integrității și ale legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale,
    se sancționează cu amendă de la 50 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni la un an, sau cu amendă de la 200 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    2. Codul se completează cu articolele 3135 și 3136 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3135. Neluarea măsurilor privind executarea
                              prevederilor Legii privind declararea
                              averii și a intereselor personale
    Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale, manifestată prin:
    a)  omisiunea suspendării din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
    b) omisiunea eliberării din funcție sau a transferului agentului public angajat în cadrul entității publice, încălcînd regimul juridic al restricțiilor în ierarhie prevăzut de legislația integrității și legislația privind declararea și controlul averii și a intereselor personale,
    se sancționează cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni pînă la un an.
    Articolul 3136. Încălcarea regimului juridic al restricțiilor
                            și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului,
                            a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea
                            în sectorul privat al agenților publici (pantuflaj)
    (1) Nerespectarea restricției de angajare, pe parcursul unui an, în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale în care agentul public a avut atribuții directe de supraveghere și control în decursul unui an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în cadrul entității publice, contrar prevederilor legislației integrității și legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale, sau nerespectarea restricțiilor post-angajare pe parcursul altor perioade de timp prevăzute de legislația specială care reglementează activitatea anumitor categorii de agenți publici
    se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni pînă la un an, sau cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea restricției de încheiere, timp de un an, a contractelor comerciale cu entitatea publică în care a activat anterior agentul public, precum și a restricției de exercitare a atribuțiilor de reprezentare a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat persoana care cade sub incidența legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale, pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în cadrul acestei entități,
    se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni pînă la un an, sau cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    3. Articolul 4233:
     la alineatul (1), textul „3134,” se exclude;
     alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Contravențiile prevăzute la art. 3132, 3134–3136 se constată de către Autoritatea Națională de Integritate.”
    4. Articolul 4239:
    la alineatul (1), textul „3134” se substituie cu textul „3134–3136”, iar în final se completează cu textul „ , precum și în privința inspectorilor de integritate”;
    la alineatul (2), cuvîntul „președintele” se substituie cu textul „președintele ședinței”.
    Art. III. – Articolul 5 din Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41–44, art. 118), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) la funcțiile ocupate de inspectorii de integritate, conform prevederilor Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.”
    Art. IV. – Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „al incompatibilităților și al restricțiilor” și textul „al incompatibilităților sau al restricțiilor” se substituie cu textul „al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.
    2. La articolul 1, alineatul (2) se completează în final cu textul „și de Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017”.
    3. La articolul 6 litera c) și la articolul 12 alineatul (7) litera m), textul „regimului juridic al” se substituie cu textul „ regimului juridic al declarării”.
    4. Articolul 7:
    alineatul (1):
    la litera c), textul „exercitării mandatului sau a funcției publice” se substituie cu textul „exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice”;
    la litera e), textul „regimului juridic al” se substituie cu textul „regimului juridic al declarării”;
    alineatul (3) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcții publice eligibile.”
    5. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.”
    6. Articolul 11:
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea unei verificări conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testarea conform Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidații semnează declarația de verificare și își prezintă acordul scris pentru  testarea la poligraf.”
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), textul „În cel mult 15 zile de la expirarea termenului de prezentare a informațiilor de către Serviciul de Informații și Securitate” se substituie cu textul „În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de concurs”;
    alineatul (11) se completează în final cu textul: „Rezultatele testării la poligraf reprezintă unul dintre criteriile de evaluare a candidaților pentru care se acordă punctaj conform regulamentului de concurs, aprobat de către Consiliul de Integritate.”
    la alineatul (12), textul „și care a susținut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)” se exclude.
    7. Articolul 12:
    la alineatul (3), litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.”
    alineatul (7):
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;”
    litera n) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Membrii Consiliului din rîndul reprezentanților societății civile beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul președintelui Autorității, dar nu mai mult decît pentru 4 ședințe pe lună.”
    8. La articolul 13 alineatul (5), textul „numirea sa” se substituie cu textul „numirea acesteia”.
    9. La articolul 14 alineatul (1) litera b), textul „ale membrilor acestuia” se substituie cu textul „ale acestora”.
    10. La articolul 15, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Dacă și președintele și vicepreședintele Autorității sînt suspendați din funcții sau intervine vacanța ambelor funcții, Consiliul deleagă atribuțiile de conducere unui șef al subdiviziunii structurale din cadrul aparatului Autorității. Interimatul încetează la data revenirii în funcții a titularilor sau la data numirii unui nou președinte sau vicepreședinte al Autorității.”
    11. Articolul 18:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea unei verificări conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testarea conform Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidații semnează declarația de verificare și își prezintă acordul scris pentru testarea la poligraf.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Candidatul care a promovat concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate este angajat în funcție numai după prezentarea unei declarații de integritate pe propria răspundere conform modelului aprobat de Consiliul de Integritate.”
    alineatul (5) se abrogă.
    12. Articolul 19:
    la litera a), textul „pe durata anului fiscal în timpul exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică” se substituie cu textul „în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică”;
    la litera d), textul „pe durata anului fiscal,” se exclude;
    litera f) se completează în final cu textul „sau a unui conflict de interese”.
    13. Articolul 20:
    alineatul (1):
    litera c) se completează în final cu textul „a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”;
    la litera d), după textul „intereselor personale” se introduce textul „ , a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”;
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale;”.
    14. La articolul 21 alineatul (1) litera b), textul „sau prin intermediul unui terț, inclusiv calitatea de fondator, acționar sau membru al unui agent economic” se exclude.
    15. Articolul 23:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Constituie abatere disciplinară, care se examinează de către Colegiul disciplinar, următoarele fapte ale inspectorului de integritate:
    a) îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;
    b) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absența sau întîrzierea nemotivată la serviciu ori plecarea înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat;
    c) nerespectarea cerințelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidențialității informațiilor de care inspectorul de integritate ia cunoștință în exercițiul funcției;
    d) imixtiunea în activitatea unui alt inspector de integritate sau admiterea oricăror influențe necorespunzătoare asupra unei autorități, instituții sau a unor funcționari pentru soluționarea oricărei probleme;
    e) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (3);
    f) atitudinea nedemnă, manifestările sau modul de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Autorității sau care încalcă normele de conduită și de etică.”
    alineatul (2) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) un reprezentant al subdiviziunii cu atribuții de audit din cadrul Autorității;”
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Membrii reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi selectați de către Consiliul de integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceștia.”
    16. La articolul 24 alineatul (2), litera g) se completează în final cu textul „ , incompatibilitățile, restricțiile și limitările”.
    17. Articolul 27:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cel puțin 40% dintre controalele declarațiilor de avere și interese personale efectuate în decursul unui an calendaristic vor viza persoanele cu funcții de demnitate publică, care vor fi selectate în mod aleatoriu pentru controlul din oficiu al acestora.”
    alineatul (5):
    la litera a), textul „de cel puțin 20 de zile” se substituie cu textul „de cel puțin 30 de zile”, iar textul „sau eliberare din funcție” se exclude;
    alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) eliberarea din funcție a inspectorului de integritate.”
    la alineatul (6), textul „(31 martie)” se exclude;
    la alineatul (7), textul „În cazul constatării situației menționate la alin. (6)” se substituie cu textul „În cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale”, iar textul „cu statut de funcționar public” se exclude;
    alineatul (8) se completează cu următorul text: „Conducătorul organizației publice sau al autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării este obligat să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse în termen de o lună de la data recepționării notificării inspectorului de integritate.”
    18. La articolul 30 alineatul (2) litera a), textul „de cel puțin 20 de zile” se substituie cu textul „de cel puțin 30 de zile”.
    19. Articolul 31:
    în denumire, textul „a sesizărilor” se exclude;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”
    alineatele (3) și (4) se abrogă.
    20. La articolul 32 alineatul (1), în ambele cazuri, și la articolul 34 alineatul (1), textul „exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică” și, respectiv, textul „exercitării funcției” se substituie cu textul „exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică”.
    21. Articolul 33:
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) să fie informată despre inițierea controlului;”
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să conteste, în condițiile legii, actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.”
    22. La articolul 35, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.”
    23. Articolul 36:
    la alineatul (2), textul „30 de zile” se substituie cu textul „15 zile”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Conducătorul organizației publice, sesizat în temeiul alin. (2), este obligat să informeze Autoritatea despre măsurile întreprinse în termen de o lună de la data recepționării sesizării.”
    24. La articolul 37 alineatul (2), textul „art. 33, 35” se substituie cu textul „art. 33, art. 34 alin. (2), art. 35”.
    25. Articolul 38 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.”
    26. La articolul 39 alineatul (2), cuvîntul „imediat” se substituie cu textul „ , în termen de cel mult 5 zile,”.
    27. La articolul 40 alineatul (1), textul „în vederea declanșării procedurii disciplinare împotriva subiectului menționat sau, după caz,” se exclude.
    28. Articolul 41:
    în denumire și la alineatul (1), cuvîntul „restricțiilor” se substituie cu textul „restricțiilor și limitărilor”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor rămîne definitiv, Autoritatea, în termen de 15 zile, sesizează organele competente în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei supuse controlului.”
    Art. V. – Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 513), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) mecanismul de control al averii dobîndite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;”
    la alineatul (2), textul „al restricțiilor” se substituie cu textul „al restricțiilor și limitărilor”.
    2. Articolul 2:
    noțiunea „beneficiar efectiv” va avea următorul cuprins:
    „beneficiar efectiv – persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară;”
    noțiunea „concubin/concubină” se completează cu următorul text: „ . Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile”;
    la noțiunea „conflict de interese”, textul „ , ar putea sau pare a influența” se substituie cu textul „sau ar putea influența”;
    la noțiunea „diferență substanțială”, textul „exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică” se substituie cu textul „exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică”;
    la noțiunea „interes personal”, după textul „sau cu persoane juridice” se introduce textul „și alți agenți economici”, iar textul „ , precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei” se exclude;
    noțiunea „persoană apropiată” va avea următorul cuprins:
    „persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);”.
    3. Articolul 3 alineatul (1):
    la litera b), după textul „Compania Teleradio-Moldova” se introduce textul „ , Compania Teleradio-Găgăuzia”;
    litera c) se completează cu textul „ , precum și membrii organelor care funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor”;
    se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare – de secretariat, de protocol, administrative, tehnice;”.
    4. Articolul 4:
    alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate, deţinute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translative de posesie şi de folosinţă;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie;”
    la literele f), g) și h), textul  „membrii familiei lui, concubinul/concubina lui” se substituie cu textul „membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi”;
    la literele j) și k), după textul „subiectul declarării” se introduce textul „și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia”;
    litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv de către persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului acestuia, finanțate din bugetul de stat, din bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat;”
    litera m) se abrogă;
    alineatul (2) se completează în final cu textul „la data declarării”;
    la alineatul (3), textul „ , serviciile și/sau avantajele” se exclude.
    5. Articolul 5:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) În cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.”
    la alineatul (6), textul „averea și veniturile lor” se substituie cu textul „averea, veniturile și interesele personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi,”.
    6. Articolul 7:
    la alineatul (5), după cuvîntul „depusă” se introduce textul „în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (5)”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Dacă declarația a fost rectificată în condițiile art. 5 alin. (5), subiectul declarării este eliberat de răspundere, cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost incluse în mod intenționat.”
    7. La articolul 9 alineatul (1), după textul „asigurînd accesul permanent la acestea” se introduce textul „în decurs de 15 ani de la data depunerii”.
    8. Articolul 10:
    la alineatul (2), după sintagma „Autorității Naționale de Integritate” se introduce textul „ , precum și ale inspectorilor de integritate,”;
    alineatul (3) se abrogă.
    9. Articolul 12:
    la alineatul (9), după sintagma „Autorității Naționale de Integritate” se introduce textul „ , precum și inspectorii de integritate,”;
    la alineatul (10), textul „alin. (4)” se substituie cu textul „alin. (4) și (7)”.
    10. Denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins:
„Capitolul IV
INCOMPATIBILITĂȚI, RESTRICȚII ȘI LIMITĂRI”
    11. În titlul și textul articolului 17, cuvîntul „restricțiile” se substituie cu textul „restricțiile și limitările”.
    12. Articolul 23:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.”
    la alineatul (6), textul „alin. (3) și (5)” se substituie cu textul „alin. (3)–(5)”;
    la alineatul (7), textul „stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese” și textul „unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese”.
    13. Secțiunile III–VIII din formularul Declarației de avere și interese personale, prevăzut în anexa nr. 1, vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția:
    a) prevederilor de la articolul IV punctul 7, în partea ce se referă la remunerarea membrilor Consiliului de Integritate, care vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2019;
    b) prevederilor de la articolul V punctul 3, în partea ce ține de noii subiecți ai declarării, care se vor pune în aplicare cu începere de la 1 iulie 2018;
    c) prevederilor de la articolul V punctele 4 și 13, care vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2019.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 66. Chişinău, 24 mai 2018.