HGC527/2018
ID intern unic:  375829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 527
din  06.06.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 579
    În scopul executării prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvîntul „calendaristic”, la orice formă gramaticală, se exclude;
    2) în anexa nr.1:
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Autoritatea publică organizatoare a concursului va publica condiţiile de desfăşurare a concursului pe portalul guvernamental al funcţiilor publice pentru ocuparea cărora autorităţile publice organizează concurs, pe pagina web oficială a autorităţii publice care a iniţiat concursul, precum şi le va afişa pe panoul informaţional de la sediul autorităţii publice respective, într-un loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Autorităţile publice pot publica condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice şi într-o publicaţie periodică sau în alte mijloace de informare.”;
    punctul 8 se abrogă;
    la punctul 182 litera a), cuvintele „avizul privind cadrul de integritate” se substituie cu cuvintele „certificat de integritate”;
    punctul 45 se completează în final cu textul „ , iar în cazul lipsei unui alt candidat care a promovat concursul, se modifică termenul-limită de depunere a dosarelor sau concursul se declară închis”;
    punctul 461 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) candidatul numit învingător a refuzat angajarea și nu există un alt candidat care a promovat concursul”;
    la punctul 52, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) la finalizarea concursului, întocmește lista tuturor documentelor comisiei de concurs”;
    la punctul 53, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) păstrează toate documentele Comisiei de concurs timp de un an”;
    3) la punctul 4 alineatul al doilea din anexa nr. 2, după cuvintele „funcționar public cu statut special” se introduce textul „dacă a activat în funcția respectivă nu mai puțin de 6 luni,”;
    4) în anexa nr. 5:
    la punctul 1, după cuvîntul „specificate” se introduce cuvîntul „toate”;
    punctul 7 se completează în final cu cuvintele „și al posturilor auxiliare”;
    la punctul 10, cuvintele ,,sau o altă subdiviziune structurală existentă” se exclud;
    la punctul 22, cuvintele „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    5) la punctul 9 din anexa nr. 7, cuvintele ,,serviciul juridic” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea juridică”;
    6) anexa nr. 11:
    punctul 17 se abrogă;
    în anexa nr.2 la Instrucțiune, următoarea poziție se exclude:

„Declaraţii de venituri şi proprietate şi de interese personale

8”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Nr. 527. Chişinău, 6 iunie 2018.