HGC530/2018
ID intern unic:  375832
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 530
din  06.06.2018
cu privire la completarea anexei nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 582     Data intrarii in vigoare : 01.06.2018
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 8 se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) personalului Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui – spor lunar pentru promovarea donării de sînge voluntare și neremunerate în mărime de 40 la sută din salariul de funcție”;
    2) se completează cu punctul 8¹ cu următorul cuprins:
    „8¹. În legătură cu volumul sporit de muncă în condițiile realizării reformei instituționale, personalul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă poate beneficia de plăți de stimulare în limita cheltuielilor de personal aprobate autorităților pentru anul 2018.
    Modul și condițiile de acordare a plăților de stimulare se stabilesc prin acte interne, emise de către directorii autorităților menționate.
    Plățile de stimulare au un caracter temporar și se vor anula odată cu elaborarea noilor condiții de salarizare, în contextul sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar.”
    2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 759 din 3 decembrie 1993 „Cu privire la încurajarea donării de sînge în Republica Moldova”, cu modificările ulterioare.
    3. Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data de 1 iunie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                   Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu

    Nr. 530. Chişinău, 6 iunie 2018.