HGC535/2018
ID intern unic:  375837
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 535
din  06.06.2018
cu privire la Agenția Națională a Arhivelor
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 587
    În temeiul art. 7 lit. e) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Serviciul de Stat de Arhivă se reorganizează prin transformare din autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului în Agenția Națională a Arhivelor, autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției, cu forma de organizare juridică – agenție.
    Agenţia Națională a Arhivelor este succesor de drepturi şi obligaţii al Serviciului de Stat de Arhivă.
    2. Personalul Serviciului de Stat de Arhivă urmează să-şi continue activitatea pînă la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a statului de personal ale Agenției Naționale a Arhivelor.
    Modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului Agenției Naționale a Arhivelor se efectuează după avizarea şi înregistrarea de către Cancelaria de Stat a statului de personal al acesteia.
    Disponibilizarea personalului ca urmare a reorganizării, în cazul imposibilităţii transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și cu legislația muncii.
    3. Pînă la numirea în funcție a directorului Agenției Naționale a Arhivelor, împuternicirile de conducere a Agenției vor fi exercitate în continuare de către directorul general al Serviciului de Stat de Arhivă.
    4. Ministerul Justiției:
    1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va iniția procedurile legale necesare pentru ocuparea funcției de director al Agenției Naționale a Arhivelor;
    2) în termen de 30 de zile de la data numirii în funcție a directorului Agenției Naționale a Arhivelor, va prezenta Guvernului spre examinare, în modul stabilit, structura, efectivul-limită şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenției Naționale a Arhivelor;
    3) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri,  va prezenta Guvernului propuneri de ajustare a actelor normative ale Parlamentului şi ale Guvernului în domeniul arhivistic.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifra „92” se substituie cu cifra „94”;
    2) punctul 6 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctul 16) cu următorul cuprins:
    „16) arhivă și ținerea lucrărilor de secretariat.”
    6. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor Ministerului Justiției, ca urmare a reorganizării Serviciului de Stat de Arhivă, va prezenta Guvernului proiectul hotărîrii de Guvern privind redistribuirea alocaţiilor, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017, între ministere, alte autorităţi administrative centrale şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                         Victoria Iftodi
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 535. Chişinău, 6 iunie 2018.