HGC537/2018
ID intern unic:  375840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 537
din  06.06.2018
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 589
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 537. Chişinău, 6 iunie 2018.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.537  din 6 iunie 2018

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexele nr.3, nr.9 și nr.18 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.3:
    a) la punctul 8 literele a) și e), cuvintele „centrelor de transfuzie a sîngelui” se substituie cu cuvintele „Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui”;
    b) la tabelul nr.2:
    în prima coloană prima poziție, textul „Centrului Național de Sănătate Publică, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale” se substituie cu cuvintele „Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui”;
    punctul 1 din note se exclude;
    c) în punctul 1 din notele la tabelul nr.4, cuvintele „stațiile de transfuzie a sîngelui” se substituie cu cuvintele „Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui”, iar cuvintele „acestor stații” – cu cuvîntul „Centrului”;
    d) prima și a doua poziție din tabelul nr.5 se exclud;
    2) în punctul 4 din notele la tabelul din anexa nr. 9, , cuvintele „stațiile de transfuzie a sîngelui” se substituie cu cuvintele „Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui”; 
    3) în anexa nr.18:
    la categoria de salarizare 14 coloana doi, cifra „1170” se substituie cu cifra „1770”;
    la categoria de salarizare 15 coloana trei, semnul „x” se substituie cu cifra „1680”;
     la categoria de salarizare 16 coloana trei, semnul „x” se substituie cu cifra „1720”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 8 alineatul trei, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Finanțelor”;
    la punctul 11, cuvintele „Ministerul Sănătății în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    în punctul 17, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”;
    1) la coloana întîi a tabelului din anexa nr.4, poziția întîi se completează în  final cu textul „ , șef subdiviziune teritorială”;
    2) la coloana întîi a tabelului din anexa nr.6, poziția șase se completează în final cu textul „ , specialist superior”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.122 din 7 februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-științifice și medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4, după cuvîntul „funcției,” se introduce textul „ținîndu-se cont de sporul pentru gradul (categoria) de calificare,”;
    2) în tabelul din anexa nr.3, pozițiile 21-22 vor avea următorul cuprins:
„21
x
x
2110
1760
22
x
x
2240
1870”.

    4. Punctul 6 subpunctul 7) din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.801 din 20 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.889), cu modificările și completările ulterioare, se completează în final cu textul „ , pentru persoanele ce ocupă funcții în unități, în situațiile descrise în prezentul punct”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) punctul 4:
    în primul alineat, cuvintele „Inspecția Muncii” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul de Stat al Muncii”, iar cuvintele „ , Centrul Național Anticorupție” se exclud;
    poziția a treia din tabel se exclude;
    b) punctul 8:
    la subpunctul 2):
    în alineatul șase:
    după liniuța „- sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic” se introduce următoarea liniuță:
    „- sporul lunar pentru eficiența în activitate”;
    liniuța „- sporul pentru performanța colectivă” se substituie cu următoarea liniuță:
     „ - alte plăți de stimulare, calculate în conformitate cu subpunctul 5) al prezentului punct”;
    ultimul alineat se completează în final cu textul „ , compensația pentru concediu nefolosit și alte plăți salariale de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea, nespecificate mai sus”;
    se completează în final  cu următorul alineat:
    „Pentru funcționarii publici a căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfîrșitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepția celor care au fost sancționați disciplinar în anul pentru care se face premierea, cuantumul premiului anual se va determina reieșind din plățile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate, definite în contextul alineatelor cinci și șase din prezentul subpunct.
    În cazul în care pe parcursul anului, salariatul, o anumită perioadă de timp, a activat într-o funcție pentru care condițiile de salarizare prevăd achitarea premiului anual, iar altă perioadă a activat într-o funcție pentru care premiul în cauză nu este prevăzut, acesta va beneficia de premiu anual doar pentru perioada pentru care, conform legislației în vigoare, se cuvine acordarea premiului.”;  
    la subpunctul 4), după primul alineat se introduce următorul alineat:
    „Salariul mediu pentru calculul ajutorului material funcționarilor publici se determină conform Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004.”;
    c) se completează cu punctul 93 cu următorul cuprins:
    „93. Angajaților Curții de Conturi care au statut de funcționari publici li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitate în mărime de pînă la 100% din salariile de funcție prevăzute la anexa nr.2.”;
    2) în anexa nr.2:
    a) în compartimentul „Secretariatul Parlamentului, Aparatul Președintelui Republicii Moldova și Cancelaria de Stat”:
    la poziția „A01 Secretar general adjunct al Parlamentului”, cifra „20” se substituie cu cifra „21”;

    după poziția „A01 Secretar general adjunct al Parlamentului” se introduc următoarele poziții:

 
„A01
Secretar general al Guvernului
22
-
A01
Secretar general adjunct al Guvernului
21
-”;

    la poziția „A01 Secretar general adjunct al Aparatului Președintelui”, cifra „20” se substituie cu cifra „21”;

    după poziția „B02 Șef direcție” se introduc următoarele poziții:

 
„B02
Șef oficiu teritorial al Cancelariei de Stat
-

în municipiul Chișinău – 19, în alte teritorii –18

B02
Șef adjunct oficiu teritorial al Cancelariei de Stat
-

în municipiul Chișinău – 18, în alte teritorii – 17”;

    a) denumirea compartimentului „Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor” se completează în final cu textul „ , Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”;

    b) din denumirea compartimentului „Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității”, textul „Centrul Național pentru protecția Datelor cu Caracter Personal, ” se exclude;

    c) compartimentul „Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor” va avea următorul cuprins:

 
„Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura
Generală și procuraturile specializate
A04
Șef al aparatului Consiliului Superior al Procurorilor
22
 -
A04

Șef adjunct al aparatului Consiliului Superior al Procurorilor

20
-
A04
Șef al aparatului Procuraturii Generale
22
-
A04
Șef adjunct al aparatului Procuraturii Generale
20
-
B15
Șef direcție
18
-
B16
Șef secție
16
-
B17
Șef secție în cadrul direcției
14
-
B18
Șef serviciu
12
-
C27
Consultant al procurorului
12
-
C29
Contabil-șef
15
-
C30
Specialist principal
7
-
C31
Specialist superior
4
-
C32
Specialist
3
-”;

    d) la compartimentul „Judecătoriile, inclusiv cea militară”, după poziția „B14 Șef al secretariatului instanței judecătorești” se introduce următoare poziție:

 
„B14
Șef adjunct al secretariatului Judecătoriei Chișinău
11
-”;

    e)   din denumirea compartimentului „Procuraturile teritoriale și cele specializate”, cuvintele „și cele specializate” se exclud;

    f)    la compartimentul „Aparatele centrale ale ministerelor”:

    la poziția A05, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Secretar general de stat”;

    după poziția A05 se introduce poziția: 
„A06
Secretar de stat
21
-”;
pozițiile B19 și B21 vor avea următorul cuprins:
„B19
Șef direcție generală
18
18”;
 
B21
Șef direcție în cadrul direcției generale
15
15”;

    g)  la compartimentul „Funcționarii publici în posturi diplomatice din instituțiile serviciului diplomatic”:

    în coloana a doua,  textul „Secretar general” se substituie cu textul „Secretar general de stat”;

    după poziția „Secretar general de stat” se introduce următoarea poziție:

 
 
„Secretar de stat
21
-”;
    3) în anexa nr.41, definiția elementului „S” se completează în final cu textul „ , reieșind din timpul efectiv lucrat în luna de calcul”.
    6. Notele la anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.766), cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la punctul 1, textul „Curtea de Conturi,” se exclude;
    la punctul 4, după cuvintele „tehnică din” se introduc cuvintele „Curtea de Conturi”.
    7. Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.180 din 11 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.230), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7, alineatul 2 se abrogă;
    2) la punctul 8, cifra „6” se substituie cu cifra „4”;
    3) la punctul 12:
    în alineatul unu, textul „art.86 alin.(1) lit. c) și d)” se substituie cu „art.86 alin.(1) lit. c), d) și y1)”, iar textul „ , cu condiția că în anul de referință au activat cel puțin 3 luni” se exclude;
    în ultimul alineat, textul „scrise cu condiția că au activat în unitatea respectivă nu mai puțin de 1 an, din care în anul de referință – nu mai puțin de 6 luni” se substituie cu textul „depuse în ultima zi de activitate, proporțional timpului efectiv lucrat pînă la data desfacerii contractului individual de muncă”;
    4) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Conducătorul unității bugetare sau al autorității publice, după consultarea sindicatelor sau reprezentanților salariaților, dispune de dreptul de a reduce, a anula sau a majora premiul anual pentru fiecare salariat.
    Premiul anual poate fi redus sau anulat salariaților care, pe parcursul anului, au desfășurat activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancționați disciplinar.
    Majorarea premiului anual unor salariați se efectuează pentru realizări deosebite în activitate în perioada de referință, din contul sumelor economisite la fondul de premiere, inclusiv din contul economiilor formate în cazul aplicării normei expuse în alineatul precedent.”