LPC78/2018
ID intern unic:  375878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 78
din  03.05.2018
cu privire la modificarea și completarea
Legii nr. 294/2007 privind partidele politice
Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209     art Nr : 336     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 294/2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 26 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) O persoană fizică, în decursul unui an bugetar, poate face donații în numerar unui sau mai multor partide politice în sumă de pînă la 3 salarii medii pe economie stabilite pe anul respectiv. Donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.”
    2. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Partidele politice au dreptul să primească anual finanţare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Regulamentul privind finanțarea partidelor politice, inclusiv metodologia de calcul, este aprobat de către Comisia Electorală Centrală. Cuantumul alocaţiilor pentru acest scop se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, şi se distribuie după cum urmează:
    a) 40% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile parlamentare;
    b) 40% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile locale generale;
    c) 10% – partidelor politice care respectă cota de cel puțin 40% de candidați femei din numărul total al candidaților înaintați în toate circumscripțiile uninominale în alegerile parlamentare. Această majorare se va stabili din suma alocată pentru anul bugetar respectivului partid;
    d) 5% – partidelor politice proporțional cu numărul de femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții uninominale;
    e) 5% – partidelor politice proporțional cu numărul de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor parlamentare și al celor locale generale.”
    3. La articolul 28, alineatul (1) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 78. Chișinău, 3 mai 2018.