HGC543/2018
ID intern unic:  375899
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 543
din  12.06.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998
Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209     art Nr : 592     Data intrarii in vigoare : 15.09.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3:
    alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Se pune în sarcina Serviciului Vamal tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special – Declaraţia vamală în detaliu şi Certificatul de origine preferenţială a mărfurilor.”;
    la alineatul al treilea, după cuvîntul „locațiune” se introduce textul „/arendă”;
    2) punctul 5 se abrogă;
    3) la punctul 6, cuvintele „Ministerul Finanțelor va organiza și efectua” se substituie cu cuvintele „Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare vor organiza și vor efectua”;
    4) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 294
din 17 martie 1998

NOMENCLATORUL
formularelor tipizate de documente primare cu regim special
    Conform Legii contabilității
    1. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Finanțelor:
    Factură fiscală;
    Acte/borderouri de achiziţie:
    act de achiziţie a mărfurilor;
    act de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente;
    borderou de achiziţie a laptelui;
    A-2/bi Bon de comandă.
    Cu destinație administrativă
    2. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Finanțelor:
    Foaie de parcurs pentru:
    autocamioane;
    autoturisme;
    autobuze;
    Delegaţie;
    Bon de plată.
    3. Formular de document primar cu regim special al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare:
    Certificat de asigurare „Carte Verde”.
    4. Formulare de documente primare cu regim special ale Serviciului Vamal:
    Declaraţie vamală în detaliu;
    Certificat de origine preferenţială a mărfurilor;
    TV-14 Chitanţă de percepere a obligaţiilor vamale de la persoane fizice;
    TV-20 Chitanţă pentru bunurile primite spre păstrare;
    TV-25 Adeverinţă pentru mijlocul de transport importat;
    TV-26 Autorizaţie pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova;
    TV-28 Certificat pentru legiferarea valutei străine, documentelor de plată, metalelor preţioase, pietrelor scumpe, articolelor de bijuterie din metale preţioase şi pietre scumpe introduse în Republica Moldova;
    TV-30 Borderou pentru transport.
    5. Formulare de documente primare cu regim special ale Serviciului Fiscal de Stat:
    1-SF Chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
    2-SF Chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale.
    6. Formular de document primar cu regim special al autorităților de licențiere:
    Licenţă.
    7. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii:
    Bilete de călătorie în transportul auto;
    Borderouri de evidenţă a biletelor de călătorie în transportul auto.
    8. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Justiției:
    Mandatul avocatului;
    Mandatul avocatului stagiar.
    9. Formular de document primar cu regim special al Ministerului Afacerilor Interne:
    Chitanţă de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei.”;
    5) în anexa nr. 2:
    a) la punctul 1, alineatele al doilea, al treilea și al patrulea se abrogă;
    b) la punctul 3, după cuvîntul „locațiune” se introduce textul „/arendă”, iar după textul „foile de parcurs,” se introduce textul „delegaţiile,”;
    c) punctul 4 se abrogă;
    d) la punctul 5, textul „ , filele căruia trebuie să fie numerotate, şnuruite, semnate de conducătorul entităţii şi parafate. Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea „în registrul de faţă sînt numerotate __ file” (numărul se scrie în litere)” se exclude;
    e) la punctul 7:
    la alineatul al doilea, textul „ , care se completează în trei exemplare. Primul exemplar, cu anexarea formularelor cu regim special completate, se transmite în contabilitate sub semnătură pentru înregistrarea operaţiunilor economice, al doilea se transmite persoanei responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora, iar al treilea exemplar rămîne la persoana care prezintă darea de seamă” se exclude;
    se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Registrul de evidență a formularelor cu regim special poate fi întocmit în formă electronică. În acest caz, la solicitarea utilizatorului, entitatea este obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hîrtie. În astfel de cazuri semnătura nu constituie un element obligatoriu, iar modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat introducerea informaţiei în registrul respectiv se stabileşte prin proceduri interne.”;
    f) la punctul 8, cuvintele „în conformitate cu normele de păstrare a mijloacelor băneşti” se substituie cu cuvintele „de persoanele responsabile de asigurarea integrității acestora”;
    g) la punctul 11 alineatul al treilea, cuvintele „operativă a” se exclud;
    6) în anexa nr. 4:
    a) la punctul 2, alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „2. Delegaţiile se eliberează pentru primirea de mărfuri şi materiale, alte active.”;
    b) la punctul 6:
    alineatul al doilea se abrogă;
    se completează în final cu următorul alineat:
    „Registrele de evidenţă a delegaţiilor pot fi întocmite în formă electronică.”
    2. Se admite utilizarea de către entități a formularelor actelor de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 3 luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 543. Chişinău, 12 iunie 2018.