LPC85/2018
ID intern unic:  375942
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 85
din  24.05.2018
pentru modificarea și completarea Codului muncii
al Republicii Moldova nr. 154/2003
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 350
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege asigură transpunerea Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L225 din 12 august 1998.  
    Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 421:
    la alineatul (2) litera c), cuvintele „reducerea în masă a locurilor de muncă” se substituie cu cuvintele „concedierile colective”;
    la  alineatul (5), textul „Pentru reducerea în masă a locurilor de muncă se vor aplica condițiile de informare și consultare prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. i).” se exclude.
    2. La articolul 88 alineatul (1), litera i) se abrogă.
    3. Codul se completează cu articolul 1851 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1851. Garanții în caz de concedieri colective
    (1) Concedierile colective sînt concedierile efectuate de angajator din unul sau din mai multe motive neimputabile salariatului, dacă, într-o perioadă de 30 de zile, numărul concedierilor constituie:
    a) cel puțin 10 în unitățile în care sînt încadrați între 20 și 99 de salariați;
    b) cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care sînt încadrați între 100 și 299 de salariați;
    c) cel puțin 30 în unitățile în care sînt încadrați 300 și mai mulți salariați.
    (2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă la iniţiativa angajatorului din unul sau mai multe motive neimputabile salariatului (prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. z)), cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.
    (3) În cazul în care la unitate sînt preconizate măsuri care presupun concedieri colective, cu cel puțin 3 luni înainte (incluzînd perioada de preavizare prevăzută la alin. (7)), angajatorul este obligat să notifice despre acest lucru  reprezentanții salariaților din unitate și agenția pentru ocuparea forței de muncă și să iniţieze consultări cu reprezentanții salariaților în vederea încheierii unui acord.
    (4) Pentru a permite reprezentanților salariaților să formuleze propuneri constructive, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a iniția consultările, angajatorul este obligat să le furnizeze acestora, în scris, toate informațiile utile disponibile cu privire la:
    a) motivele concedierilor preconizate;
    b) numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
    c) numărul și categoriile de salariați încadrați la unitate;
    d) perioada în care vor avea loc concedierile;
    e) criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, prevăzute de lege, de convențiile colective sau contractele colective de muncă;
    f) metoda de calcul al oricăror indemnizații aferente concedierii, prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în actele normative la nivel de unitate, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.
    (5) Consultările durează pînă la încheierea unui acord, dar în orice caz nu mai mult de 30 de zile calendaristice din momentul informării reprezentanților salariaților despre concedierile colective preconizate.
    (6) În cazul în care nu se ajunge la un acord și decizia unilaterală a angajatorului este de a continua procesul de concediere colectivă, această decizie este comunicată, prin notificare, reprezentanților salariaților și agenției pentru ocuparea forței de muncă. Notificarea agenției pentru ocuparea forței de muncă va conține cel puțin elementele prevăzute la alin. (4) lit. a)–e), precum și orice informații utile cu privire la concedierile preconizate și la consultările cu reprezentanții salariaților. Obligația notificării vizează fiecare concediere preconizată în cadrul concedierilor colective.
    (7) Preavizarea, sub semnătură, a salariaților cu privire la concedierile colective se realizează cu 2 luni înainte de concediere, respectîndu-se procedurile de concediere stabilite la art. 88.
    (8) Agenția pentru ocuparea forței de muncă utilizează perioada premergătoare concedierilor pentru a căuta soluții la problemele ridicate de acestea și pentru a acorda, împreună cu angajatorul și reprezentanții salariaților, asistență în vederea încadrării în cîmpul muncii a salariaților ce urmează a fi concediați, prezentîndu-le oportunitățile de angajare și de recalificare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 85. Chişinău, 24 mai 2018.