HGC556/2018
ID intern unic:  375968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 556
din  18.06.2018
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 608
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                             Alexandru Jizdan
    Ministrul justiţiei                                                             Victoria Iftodi
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu

    Nr. 556. Chişinău, 18 iunie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.556
din 18 iunie 2018

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 4 din Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 124), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „locul de trai al condamnatului” se introduce textul „sau din alte locuri, respectiv pe teritoriul satului, comunei, orașului, municipiului, raionului sau al unităților administrativ-teritoriale învecinate cu cele unde își are locul de trai condamnatul, determinate de organul de probaţiune, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 din hotărîre se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Național de Probațiune al Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 7.”;
    2) la anexa nr. 1, compartimentul II se completează cu punctul 3) cu următorul cuprins:

„3) Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Codul
categoriei

Denumirea serviciilor

Termenul de
executare

Tariful
serviciului,
lei

001

Certificat de probaţiune

În timp de o oră
50,00
001

Certificat de probaţiune

În timp de o zi lucrătoare

30,00
001

Programul probațional antialcoolic şi antidrog în privința persoanelor care au fost private sau cărora li s-a anulat dreptul de a conduce mijloace de transport (durata programului probațional este de 20 de ore), cu eliberarea certificatului confirmativ

În timp de 10 zile lucrătoare

4000,00
001

Fotocopii de pe materialele dosarului (pentru 1 pagină de format A 4)

 
1,00
    3) se completează cu anexa nr. 7 cu următorul cuprins:          

„Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului
nr.241 din 6 martie 2006

REGULAMENT
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la
prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Naţional
de Probaţiune al Ministerului Justiţiei
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 17 din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune şi ale altor acte normative.
    2. Organele de probaţiune vor elibera, la solicitarea scrisă a subiecţilor probaţiunii, certificate de probaţiune şi/sau fotocopii de pe materialele dosarului, precum și confirmarea privind  frecventarea programului probațional antialcoolic şi antidrog de către persoanele care au fost private sau cărora li s-a anulat dreptul de a conduce mijloace de transport.
    3. Prezentul Regulament stabileşte modul de acumulare şi administrare a mijloacelor băneşti de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune.
II. Formarea şi utilizarea mijloacelor băneşti acumulate
    4. Mijloacele bănești încasate se acumulează pe un cont trezorerial al Inspectoratului Naţional de Probaţiune și se utilizează împreună cu veniturile generale și sursele de finanțare.
    5. Soldurile mijloacelor bănești neutilizate, conform situaţiei de la 31 decembrie a anului bugetar în curs, sînt tranzitorii şi rămîn accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel.
    6. Utilizarea mijloacelor băneşti acumulate contrar destinaţiei, precum şi încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrag după sine răspunderea juridică conform legislaţiei.
III. Evidenţa şi dările de seamă
    7. La solicitarea subiecţilor probaţiunii de eliberare a certificatelor de probaţiune, a fotocopiilor de pe materialele dosarelor sau a confirmării privind frecventarea programului probațional antialcoolic şi antidrog de către persoanele care au fost private sau cărora li s-a anulat dreptul de a conduce mijloace de transport, persoana responsabilă din cadrul biroului de probațiune înregistrează solicitarea şi pune la dispoziţia solicitantului datele bancare pentru efectuarea plăţii.
    8. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi după prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei dispoziţiei de plată.
    9. Solicitantul de servicii contra plată achită costul serviciului prin virament la bancă, care se depune în contul trezorerial al Inspectoratului Național de Probațiune.
    10. Evidenţa contabilă a mijloacelor băneşti acumulate se organizează conform Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 şi instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor.
    11. Inspectoratul Național de Probațiune prezintă Ministerului Justiţiei dările de seamă privind utilizarea mijloacelor băneşti acumulate, în conformitate cu periodicitatea stabilită de Ministerul Justiției”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1434 din 7 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 151-153, art. 1568) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Conducătorii mijloacelor de transport, depistați în stare de ebrietate la volan, care au fost privați sau cărora li s-a anulat dreptul de a conduce mijloace de transport prin hotărîrea instanței de judecată, sînt obligați să frecventeze programul probațional antialcoolic şi antidrog stabilit de către consilierul de probațiune, acoperind personal cheltuielile implementării programului probațional.”;
    2) punctul 7 se abrogă;
    3) la punctul 8,  cuvintele „Ministerul Sănătăţii” se substituie cu textul „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, iar după cuvintele  „planul şi modul de instruire antialcoolică şi antidrog” se introduc cuvintele „pentru centrele şi şcolile auto”.
    4. La punctul 40 litera c) din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din  24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 42), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „cursului de instruire antialcoolică/antidrog” se substituie cu cuvintele „programului probațional antialcoolic și antidrog”.
    5. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 7-12, art. 25), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 1933 se abrogă.