HGC569/2018
ID intern unic:  375985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 569
din  20.06.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 620

    În temeiul art. 125 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, și art. 4 alin. (61) și (64) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 157, art. 1211), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „subiect impozabil”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „subiectul impunerii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire, agentul economic depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la care se deservește cererea de modelul stabilit în anexa nr. 1 la Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017, și decizia corespunzătoare privind restituirea accizelor. Agenții economici atribuiți la categoria contribuabililor mari depun cererea la SFS (DGACM).
    SFS examinează și transmite Trezoreriei de Stat materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor accizelor.
    Accizele se restituie numai agentului economic care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau în contul bancar al subiectului impunerii respectiv.
    Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.
    Trezoreria de Stat primește documentele de plată cu privire la restituirea accizelor, le examinează și asigură executarea lor în termenul stabilit în pct.7 din prezentul Regulament.”;
    3) la punctul 11:
    cuvintele „subiectul impunerii cu accize” și cuvintele „subiectul impunerii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „antrepozitar autorizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „organelor” se exclude;
    4) la punctele  12, 13 și 141, cuvintele „subiectul impunerii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „antrepozitar autorizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    5) se completează cu punctul 131 cu următorul cuprins:
    „131. În cazul în care subiectul impunerii beneficiază de scutire de accize la exportul mărfurilor supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, acesta urmează să dețină documentele prevăzute de pct. 11 sau, după caz, pct. 13 din prezentul Regulament.”;
    6) la punctul 141, textul „la cota zero a TVA” se substituie cu textul „scutită de TVA cu drept de deducere”;
    7) la punctul 142, cuvintele „organelor” și „organului” se exclud;
    8) la punctul 15, propoziția a doua va avea următorul cuprins:
    „În cazul în care se stabilește că documentele privind achitarea accizelor indicate şi anexate la factura fiscală eliberată pentru livrarea mărfurilor supuse accizelor (pct. 11 subpct. 5) și 19) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 28 august 2017), nu se referă la mărfurile supuse accizelor pentru care se solicită restituirea, aceste sume nu se vor include în calcul pentru determinarea sumei accizelor spre restituire.”;
    9)    la punctul 19, textul „(de expediție)” se exclude;
    10) la punctul 2010 litera b), după cuvîntul „compensare” se introduce textul „și/sau restituirea mijloacelor bănești”, iar textul „Ordinul ministrului finanțelor nr. 42 din 7 iulie 2004” se substituie cu textul „Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017”;
    11) în anexă, cuvintele „denumirea subiectului impunerii” se substituie cu cuvintele „denumirea solicitantului restituirii”, iar textul „L.Ș.” se exclude.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 874 din 21 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) și modul de evidență a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 948), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlu și la punctul 1 din hotărîre, cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    2) în Regulament:
    a) în titlu și la punctul 1, cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    b) la punctul 2, cuvintele „plătitori de accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitari autorizați”;
    3) în anexa nr. 1 la Regulament:
    a) în parafă, cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    b) în tabel, cuvintele „plătitorului de accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitarului autorizat”, iar cuvintele „și ștampila” se exclud;
    4) în parafa anexei nr. 2 la Regulament, cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    5) în anexa nr. 3 la Regulament:
    a) în parafă, cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    b) în Autorizația de utilizator final, textul:
    „Șeful IFS _________________________
                           (numele și prenumele)”
    se substituie cu textul:
    „Persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat __________________________________
                                                                                                             (numele, prenumele și funcția)”;
    6) în anexa nr. 4 la Regulament:
    a) în parafă, cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    b) cuvintele „și ștampila” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 569. Chişinău, 20 iunie 2018.