OMFC107/2018
ID intern unic:  376014
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 107
din  08.06.2018
privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul
bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă
şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 976     Data intrarii in vigoare : 08.06.2018
    În temeiul articolului 11 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) şi întru perfecţionarea reglementărilor contabile aferente contabilităţii în sistemul trezorerial, 
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele completări:
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
   1.1. Se introduce subcontul de nivelul II în următoarea redacție:

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

518160

Mijloace bănești aferente Depozitarului central unic ale valorilor mobiliare

P


    2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    2.1. La punctul 3.5.14, în descrierea contului 5181 „Alte datorii interne ale bugetului”, după subcontul de nivelul I 51815 se introduce subcontul de nivelul I 51816 cu următoarea denumire:
    „Mijloace bănești aferente Depozitarului central unic ale valorilor mobiliare.”.
    2.2. La punctul 3.5.15, după descrierea subcontului de nivelul II 518150 se introduce descrierea subcontului de nivelul I 51816 cu următorul conținut:
    „Subcontul de nivelul I 51816 „Mijloace bănești aferente Depozitarului central unic ale valorilor mobiliare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    518160 „Mijloace bănești aferente Depozitarului central unic ale valorilor mobiliare”.
    La subcontul de nivelul II 518160 „Mijloace bănești aferente Depozitarului central unic ale valorilor mobiliare” se reflectă mijloacele bănești pentru decontarea operațiunilor aferente Depozitarului central unic ale valorilor mobiliare.”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                      Octavian ARMAȘU

    Nr. 107. Chişinău, 8 iunie 2018.