HGM592/2018
ID intern unic:  376151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 592
din  23.06.2018
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016
Publicat : 28.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 225-234     art Nr : 643
    MODIFICAT
   
RMO245 din 04.07.18, MO245/04.07.18 pag.22


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Сontrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                     Tudor Ulianovschi
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul justiţiei                                                            Victoria Iftodi

    Nr. 592. Chişinău, 23 iunie 2018.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 592 din 23 iunie 2018

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1472
din 30 decembrie 2016
    Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019” (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.103-108, art.271), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la pct. 4 şi 5 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „ 41. Ministerele și alte autorităţi publice centrale vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau Ministerului Economiei şi Infrastructurii, la solicitare, datele statistice necesare pentru elaborarea indicatorilor de impact care reflectă beneficiile implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană”;
    3) Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 va avea următorul cuprins: 

    planul național de acțiuni
    [Planul modificat prin RMO245 din 04.07.18, MO245/04.07.18 pag.22]