LPC48/2018
ID intern unic:  376155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  07.06.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 364
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 241 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se abrogă.
    Art. II. – Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările și completările ulterioare, se modifică  și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 71 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Salariul inspectorului-judecător și al inspectorului-judecător principal se stabilește conform Legii nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”
    2. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii detașați din rîndul judecătorilor sînt salarizați la nivelul salariului de funcţie al judecătorului Curţii Supreme de Justiție stabilit la art. 4 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari, cu excepţia persoanei alese în calitate de preşedinte al Consiliului, primesc o remunerare lunară în mărime de     2,4 salarii medii pe economie.”
    Art. III. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38,  art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Denumirea capitolului III se completează în final cu textul „ȘI A INSPECTORILOR-JUDECĂTORI DIN INSPECȚIA JUDICIARĂ”.
    2. La articolul 83, după textul „Inspecția procurorilor” se introduce textul „și ale inspectorilor-judecători din Inspecția judiciară”.
    3. Anexa nr. 14 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 14

Salariile funcţiei pentru inspectorii din Inspecţia

procurorilor și pentru inspectorii-judecători din Inspecția judiciară


Inspecția procurorilor

Inspector-șef
3,44 salarii medii pe economie
Inspector

cu vechimea în muncă în specialitate juridică de la 7 la 12 ani
2,88 salarii medii pe economie
cu vechimea în muncă în specialitate juridică de peste 12 ani
3,15 salarii medii pe economie
Inspecția judiciară

Inspector-judecător principal

3,5 salarii medii pe economie

Inspector-judecător

cu vechimea în muncă în specialitate juridică de la 7 la 12 ani

3,0 salarii medii pe economie

cu vechimea în muncă în specialitate juridică mai mare de 12 ani

3,2 salarii medii pe economie”

    Art. IV. – Articolul II din Legea nr. 185/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136–140, art. 579) se abrogă.
    Art. V. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Preşedinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu” se completează în final cu textul „ , inspector-judecător din Inspecția judiciară”.
    Art. VI. – La articolul 8 din Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14–16, art. 32), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Judecătorul detaşat în condiţiile Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului:
    a) în scopul îndeplinirii unei funcții în cadrul secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii ori în cadrul Institutului Național al Justiției sau a funcției de inspector-judecător în Inspecția judiciară îşi păstrează salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat;
    b) în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, beneficiază, pe perioada detașării, de toate drepturile salariale prevăzute de lege pentru funcția în care este detașat. În cazul în care salariul prevăzut pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii este mai mic, judecătorul beneficiază de salariul stabilit pentru funcția din care a fost detașat.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 48. Chişinău, 7 iunie 2018.