LPC70/2018
ID intern unic:  376157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 70
din  07.06.2018
pentru modificarea și completarea Codului de executare
al Republicii Moldova nr. 443/2004
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 366
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 22 alineatul (1):
    la litera l), textul „să sechestreze,” se exclude;
    la litera r), textul „să aplice sechestru pe conturile debitorului și să interzică băncilor virarea oricăror sume de pe aceste conturi, solicitînd” se substituie cu cuvintele „să solicite”, iar cuvintele „aplicării sechestrului” se substituie cu cuvintele „recepționării solicitării”;
    litera v) va avea următorul cuprins:
    „v) să solicite persoanelor fizice și juridice întreprinderea acțiunilor sau inacțiunilor ce rezultă din lege sau dintr-un raport juridic, în vederea executării eficiente a unui document executoriu;”.
    2. La articolul 63:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 63. Măsurile de asigurare a executării documentului
                           executoriu aplicate de către executorul judecătoresc”;
    la alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare și pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este în drept să aplice măsuri de asigurare a executării documentului executoriu în măsura în care acestea au o legătură cauzală directă cu dispozitivul documentului executoriu sau rezultă direct din acesta, după cum urmează:”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să interzică persoanelor fizice și juridice, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, efectuarea anumitor acte în privința debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării documentului executoriu.”
    alineatul (4) se abrogă.
    3. Articolul 64:
    la alineatul (1), după textul „ , la demersul executorului judecătoresc,” se introduce textul „doar atunci cînd prezența debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu și”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Încheierea instanței de judecată prin care se dispune aplicarea interdicției de a părăsi țara se trimite spre executare Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.”
    4. Codul se completează cu articolul 641 cu următorul cuprins:
    „Articolul 641. Condițiile aplicării și menținerii măsurilor
                             de asigurare
    Măsurile de asigurare în procedura de executare se aplică și se mențin doar dacă aplicarea sau menținerea lor este necesară și proporțională.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 70. Chişinău, 7 iunie 2018.