HGC599/2018
ID intern unic:  376204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 599
din  27.06.2018
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1128 din 10 octombrie 2016
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 655
    În temeiul Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 10 octombrie 2016 „Cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 1210) se modifică și se completează după cum urmează:
    1)  pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexelor:
    cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „ medicamente, alte produse de uz medical,  dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale”;
    după cuvintele „medicamente autorizate/neautorizate, alte produse de uz medical și dispozitive medicale”, la orice formă gramaticală, se introduc cuvintele „ , transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „medicamente şi dispozitive medicale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „medicamente, dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituții medicale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituții medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituțiile medico-sanitare publice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituții medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituțiile medico-sanitare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituții medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 3 din hotărîre,  cifra „18” se substituie cu cifra „23”;
    3) în anexa nr.1:
    a) la punctul 9 subpunctul 8), după cuvîntul „încheie” se introduc cuvintele „și înregistrează”;
    b) la punctul 16, subpunctele 1) și 2) vor avea următorul cuprins:
    „1) semnătura olografă;
    2) semnătura electronică”;
    4) în anexa nr. 3:
    a) la punctul 2, cuvintele „instituțiilor medico-sanitare republicane, municipale, raionale, departamentale, inclusiv medico-sociale subordonate Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „instituțiilor medico-sanitare publice, autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale”;
    b) punctul 34 se abrogă;
    c) la punctul 40, după cuvîntul „Contractul” se introduc cuvintele „încheiat și înregistrat”;
    d) la punctul 41, cifra „4” se substituie cu cifra „3”, iar cuvintele „și înregistrare” se exclud;
    5) în Contractul-model de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale:
    a) la subpunctul 6.2 litera b), textul „5 zile lucrătoare” se substituie cu textul „15 zile”;
    b) la subpunctul 8.4, cuvintele „şi Agenţiei Achiziţii Publice” se exclud;
    c) la subpunctul 9.8,  cifra „50%” se substituie cu cifra „30%”;
    d) la punctul 9.9, textul „în valoare de 1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 50% din suma Bunurilor nelivrate” se substituie cu textul „precum urmează:
    a) pentru primele 30 de zile calendaristice de întîrziere, penalitatea constituie 0,1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere;
    b) pentru următoarele zile de întîrziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întîrziere”;
    e) la subpunctul 11.3, textele „ , pe durata îndeplinirii Contractului,”, „care lezează interesele comerciale legitime și”, precum  și „de către Agenția Achiziții Publice” se exclud;
    f) la subpunctul 11.5, cuvîntul „patru” se substituie cu cuvîntul „trei”, iar cuvintele „și Agenția Achiziții Publice” se exclud;
    g) subpunctul 11.6 va avea următorul cuprins:
    „11.6. Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării acestuia în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”, fiind valabil pînă la ___ _______ 20__.”

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                     Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 599. Chişinău, 27 iunie 2018.