OMEIC290/2018
ID intern unic:  376212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 290
din  12.06.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru
serviciul de amator din Republica Moldova
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 1050     Data intrarii in vigoare : 29.06.2018
    În temeiul prevederilor art.25 din Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), parte integrantă a Statutului UIT ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.993-XIII din 15 octombrie 1996 şi în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul realizării acţiunii 44.16 din Planul de acțiuni al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2018, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.138 din 14 martie 2018,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (se anexează).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vitalie Tarlev, secretar de stat.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                    Сhiril GABURICI

    Nr. 290. Chişinău, 12 iunie 2018.


APROBAT
prin Ordinul Ministerului
Economiei şi Infrastructurii
nr.290 din 12 iunie 2018
 

REGULAMENTUL

DE RADIOCOMUNICAŢII PENTRU SERVICIUL DE AMATOR

DIN REPUBLICA MOLDOVA

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

    1. Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (în continuare - Regulament), stabileşte tipurile acrivităților de radioamator, categoriile stațiilor de radioamator, cerințele administrative şi tehnice obligatorii, de construire, instalare, testare şi utilizare a staţiiei de radioamator, principiile de certificare a radioamatorilor şi regulile de desfăşurare a activității de radioamator, din punct de vedere al radiocomunicaţiilor.

    2. Activitatea de radioamator include, în principal:

    1) Instruirea individuală sau în colectiv în domeniul radiotehnicii şi radiocomunicaţiilor;

    2) Construirea, instalarea, testarea şi utilizarea staţiei de radioamator;

    3) Efectuarea de studii şi experimentări în benzile atribuite pentru serviciul de amator;

    4) Realizarea de legături radio cu alţi radioamatori din ţară şi din străinătate;

    5) Participarea la diverse competiţii naţionale şi internaţionale în domeniu;

    6) Participarea la organizarea comunicaţiilor în caz de calamităţi naturale pe teritoriul Republicii Moldova (în cazul în care staţiile de radioamator sunt incluse în sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență).

    7) Activitatea de radioamator nu urmăreşte interes pecuniar.
    3. Abrevierile din prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:

    ANRCETI   - Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;

    SNMFR      - Instituția Publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio ”;

    CEPT          - Conferinţa Europeană pentru Poştă şi Telecomunicaţii;

    ERC            - Consiliul European de Radiocomunicaţii (European Radio Communication Committee);

    HAREC      - Certificatul de Examinare Armonizat pentru Serviciul de Amator;

    IARU          - Uniunea Internaţională a Radioamatorilor (International Amateur Radio Union);

    MEI            - Ministerul Economiei și Infrastructurii;

    TNABF       - Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe;

    UIT             - Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor;

    UTC            - Ora universală coordonată (Universal Time Coordinated).

    4. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

    unde radio sau unde herţiene - unde electromagnetice a căror frecvenţă este prin convenţie, mai mică decât 3000 GHz, propagându-se în spaţiu fără ghid artificial;

    radiocomunicaţii - comunicaţii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio; undele radio reprezintă unde electromagnetice care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială;

    serviciul de amator - serviciu de radiocomunicaţii,având ca scop autoinstruirea, intercomunicaţiile şi investigaţiile tehnice efectuate de amatori - persoane autorizate legal, interesate în tehnica radiocomunicaţiilor, numai în scop personal şi fără nici un interes pecuniar;

    serviciul de amator prin satelit-serviciu de radiocomunicaţii, utilizînd staţii spaţiale situate pe sateliţi ai Pămîntului, în scop similar serviciului de amator;

    staţie de radioamator - staţie în serviciul de amator;

    aviz privind asignarea canalului sau frecvenței radio- act administrativ prin care SNMFR atribuie un indicativ de apel unei persoane, include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare în funcţie de categoria de autorizare şi serveşte pentru obţinerea permisului tehnic al radioamatorului;

    certificat de radioamator-act prin care se atestă că titularul posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare unui radioamator;

    permis tehnic - act ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio alocate sau asignate;

    putere medie (a unui emiţător radio) - putere medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către emiţător pe durata unui interval de timp suficient de lung în comparaţie cu componenta de frecvenţă de modulaţie cea mai joasă (în condiţii normale de lucru);

    puterea de ieşire (a unui emiţător radio) - putere medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către un emiţător radio în timpul unui ciclu de radiofrecvenţă (în condiţii de nemodulare);

    putere la vârf de modulație - putere medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către un emițător în timpul unui ciclu de radiofrecvență, corespunzătoare amplitudinii maxime a anvelopei de modulație în condiții normale de lucru;

    toleranţă de frecvenţă - diferenţă maximă admisibilă între frecvenţa atribuită sau frecvenţa pe care se doreşte a se emite şi frecvenţa situată în mijlocul benzii ocupate în realitate de către emisia respectivă;

    radiaţie neesenţială - emisie pe o frecvenţă sau pe frecvenţele situate în afara lăţimii de bandă necesară, al cărei nivel poate fi redus fără afectarea transmiterii informaţiei corespunzătoare. Radiaţiile neesenţiale includ emisiile pe frecvenţe armonice, emisii parazite, produse de intermodulaţie şi produse ale frecvenţelor de mixare, excluzând emisiile în afara benzii;

    QTH-locator - literalment cifrat pentru determinareiaa locului geografic al amplasării emiţătorului în punctul dat cu ajutorul unor coduri de 6 elemente din cifre şi litere într-o ordine stabilită;

    repetor (retranslator)- staţie radio în regim duplex, care se declanşează pe emisie în mod automat şi emite semnalele recepţionate de ea la un anumit ecart;

    baliză - staţie radio care declanşează pe emisie în mod automat la un anumit interval de timp şi transmite indicativul şi QTH-locatorul.

    5. În sensul prezentului Regulament sunt aplicabile definițiile prevăzute în Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679). 

Capitolul II

STAŢII DE RADIOAMATOR

Secţiunea 1

CATEGORII DE STAŢII DE RADIOAMATOR 

    6. În funcţie de natura activităţii şi dotarea tehnică, staţiile de radioamator se împart în:

    1) Staţii de emisie-recepţie, dirijate de operator;

    2) Staţii de emisie-recepţie, care funcţionează în mod automat (repetoare);

    3) Staţii de emisie, care transmit în regim automat (balize, emiţătoare radio pentru radiogoniometrie sportivă).

    Staţiile de emisie-recepţie au în dotare unul sau mai multe emiţătoare special concepute şi construite pentru a funcţiona în benzile de frecvenţe pentru radioamatori, sisteme de antene, dispozitive de adaptare, fidere, precum şi instalaţii anexe, aparate de măsurări şi de laborator, diverse instrumente şi materiale necesare acestei activităţi.

    7. În funcţie de modul de utilizare staţiile de radioamator se împart în:

    1) Staţii fixe - staţii care sunt instalate şi funcţionează în amplasamente fixe amenajate respectiv. Amplasamentul staţiei fixe este indicat în avizul eliberat de SNMFR (аvizul este parte componentă a Permisului tehnic). Din categoria staţii fixe fac parte balizele şi repetoarele.

    2) Staţii mobile - staţii care sunt instalate şi funcţionează în amplasamente mobile şi pot fi utilizate atât în timpul mișcării, cît şi în timpul staţionării acestora.

    3) Staţii portabile - staţii care sunt instalate și funcționează în amplasamente temporare.

    8. În funcţie de titularul permisului tehnic staţiile de radioamator se împart în:

    1) Staţii individuale;

    Staţiile individuale aparţin persoanelor fizice. Aceste staţii pot fi operate atât de titularul permisului tehnic, cît şi de radioamatori care dețin certificat de clasa ,,C”. Ocazional, staţia individuală poate fi operată şi de alţi radioamatori, în condiţiile prevăzute la pct.21 al prezentului Regulament.

    2) Staţii de radioclub (colective).

    Staţiile de radioclub aparţin unor persoane juridice - instituţii, universități, şcoli, organizaţii, asociaţii sau cluburi care îşi desfăsoară activitatea sub conducerea unei persoane responsabile. Persoana responsabilă pentru exploatarea staţiei de radioclub trebuie să deţină certificat de radioamator de clasa ,,A” sau ,,B”. Staţiile de radioclub pot fi operate de radioamatori care dețin certificate de orice clasă, dar numai în benzile de frecvenţe care sunt incluse în Permisul tehnic individual și în condiţiile prevăzute la pct.21 al prezentului Regulament.

    Pentru asigurarea continuităţii funcţionării staţiei de radioclub şi a procesului educaţional, persoana responsabilă de radioclub este în drept să delege gestionarea acestuia unei persoane terţe cu avizarea prealabilă în scris a organelor de control.

    9. În funcţie de puterile de ieşire a emiţătoarelor şi de benzile de frecvenţe ce pot fi utilizate, staţiile de radioamator sunt de diferite categorii:

    1) Staţia de categoria ,,A” - poate să opereze în toate benzile de frecvenţe atribuite radioamatorilor, cu puterea de ieşire a staţiei maxim admisă, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament. Această staţie poate fi operată de radioamatori deținători ai certificatului de clasa ,,A”.

    2) Staţia de categoria ,,B” - poate să opereze în toate benzile de frecvenţe atribuite radioamatorilor, cu puterea de ieşire a staţiei maxim admisă, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament. Această staţie poate fi operată de radioamatori deținători ai certificatului de clasa ,,A” şi ,,B”.

    3) Staţia de categoria ,,C” - poate să opereze numai în unele benzi de frecvenţe atribuite radioamatorilor, cu puterea de ieşire a staţiei maxim admisă, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament. Această staţie poate fi operată de radioamatori deținători ai certificatului de clasa ,,A”, ,,B” sau ,,C”.

    4) Staţiile de radioclub - sunt de o singură categorie - categoria ,,A”, iar operarea lor se face în conformitate cu prezentul Regulament. 

Secţiunea 2

NORME TEHNICE

    10. Radioamatorii sunt obligaţi să respecte limitele benzilor de frecvenţe autorizate şi condiţiile tehnice privind utilizarea staţiilor în serviciul de amator stabilite în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

    11. Emiţătoarele staţiilor de radioamator trebuie concepute şi realizate astfel încât să asigure încadrarea în toleranţa de frecvenţă pe care o permite nivelul tehnic al echipamentelor de acest fel, corespunzător frecvenţei şi clasei de emisie utilizată.

    12. Scala emiţătorului staţiei de radioamator trebuie concepută şi etalonată astfel încăt să permită ajustarea pe frecvenţa dorită cu o precizie de minim 0,05%.

    13. Emisiile nedorite ale emiţătoarelor staţiilor de radioamator trebuie să corespundă normelor prevăzute în Anexa nr.3 la Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT, care prevăd că nivelul maxim al radiaţiilor neesenţiale pentru staţiile de radioamator instalate după 1 ianuarie 2003, nivele care vor fi valabile pentru toate staţiile de radioamator după 1 ianuarie 2012, sunt conforme normelor stabilite mai jos:

    1) Pentru frecvenţele mai jos de 30 MHz, nivelul atenuării puterii radiaţiei neesenţiale se va determina prin aplicarea formulei: 43+10 log (nivelul la vârf de modulaţie PEP-Peak Envelope Power al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 50 dB; se va aplica valoarea cea mai puţin constrîngătoare.

    2) Pentru frecvenţele de peste 30 MHz, nivelul atenuării puterii radiaţiei neesenţiale se va determina aplicând formula 43+10 log (nivelul mediu al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 70 dBc; se va aplica valoarea cea mai puţin constrîngătoare; în cazul transmisiunilor în salvă („burst”) puterea medie se va măsura prin mediere pe durata salvei.

    14. În cazul efectuării de reglaje ale emiţătoarelor staţiilor de radioamator este obligatorie utilizarea de sarcini artificiale neradiante. Excepţie constituie reglajele care nu pot fi efectuate decât lucrând pe o antenă radiantă. În acest caz, timpul reglajelor şi puterea de ieşire a emiţătoarelor va fi redusă conform strictului necesar.

    15. Echipamentul şi instalaţiile utilizate de radioamatori trebuie să se încadreze în normele care vizează tehnica securităţii şi cerinţele antiincendiare pentru staţiile de radiocomunicaţii. 

Secţiunea 3

NORME DE EXPLOATARE

    16. Staţiile de radioamator de emisie-recepţie din Republica Moldova sunt identificate prin indicative de apel formate din literele ER, care reprezintă prefixul atribuit pe plan internaţional al Republicii Moldova.

    1) Indicativul de apel al staţiilor de radioamator din Republica Moldova începe cu simbolurile ER1 - ER5 urmat de un grup din una, două sau trei litere, caracteristice fiecărei staţii, numit sufix.

    Sufixul poate fi compus din:

    a) două sau trei litere pentru staţiile de emisie-recepţie individuale (prima literă excepţie litera K);

    b) trei litere pentru staţiile de emisie-recepţie de radioclub (prima literă fiind K);

    c) una, două, trei sau mai multe cifre şi/sau litere pentru indicative speciale.

    2) Indicativul de apel format din patru simboluri se atribuie numai staţiei de radioamator de categoria ,,A”, din cinci simboluri - staţiei de categoria ,,A” sau ,,B”. Staţiei de radioamator de categoria ,,C” se atribuie un indicativ de apel format din şase simboluri. Indicativul de apel pentru repetoare sau balize va fi format din şase simboluri, se atribuie staţiilor de radioamator individuale de categoria ,,A” sau ,,B” sau staţiilor de radioclub, unde persoana responsabilă deţine certificat de radioamator de clasa ,,A” sau ,,B”.

    17. Indicativul special, care conţine simbolurile ER6 - ER0, precum şiindicativul, în care după prefixul ER urmează două sau mai multe cifre, se atribuie staţiilor de radioamator individuale sau de radioclub pentru operări în scopuri speciale:

    1) un memoriu justificativ privind necesitatea utilizării indicativului special solicitat pentru celebrarea sărbătorilor naţionale, comemorarea datelor şi evenimentelor istorice, cu menționarea perioadei pentru care se intenționează utilizarea acestuia;

    2) pentru participare la competiţii internaţionale de radioamatorism, experimentelor științifice desfășurate sub egida programelor educaționale și intenției de participare, după caz;

    3) dovada existenței evenimentului sau activității comemorative, a perioadei în care se va desfășura, precum și a intenției de participare, după caz.

    4) pentru participare la competiţii internaţionale de radioamatorism idicativele speciale se atribuie pe perioade determinate de timp, ce nu pot depăşi o durată continuă de 365 de zile calendaristice.

    5) indicativele speciale nu se vor atribui în cazul în care au fost constatate abateri de la prezentul Regulament pe o durată de 2 ani sau din imposibilitatea atribuirii unor astfel de indicative datorită unor atribuiri sau rezervări anterioare.

    18. Indicativele de apel pentru staţiile de radioamator individuale şi de radioclub se atribuie de către SNMFR, în următoarele condiții:

    1) Indicativul de apel care conţine simbolurile ER1 - ER0 șiindicativul special în care după prefixul ER urmează două sau mai multe cifre se atribuie individual:

    a) persoanelor fizice rezidenți - cetăţeni ai Republicii Moldova;

    b) cetăţenilor străini sau apatrizi care dispun de loc permanent de trai în Republica Moldova (confirmat prin acte respective);

    c) persoanelor juridice rezidente a Republicii Moldova.

    2) SNMFR asigură evidenţa indicativelor de apel atribuite staţiilor de radioamator.

    3) SNMFR nu va realoca, timp de 10 ani, indicative de apel individuale atribuite anterior, dacă titularul indicativului de apel a decedat sau nu a prelungit o peroadă de 5 ani permisul tehnic a stației de radioamator.

    19. Indicativul de apel al staţiilor mobile şi portabile este format din indicativul de apel urmat de o bară de fracţie şi de următoarele litere:

    1) MM - pentru staţiile mobile maritime sau fluviale;

    2) AM - pentru staţiile mobile aeronautice;

    3) M - pentru staţiile mobile terestre;

    4) P - pentru staţiile portabile terestre.

    Aceste indicative se formează în mod automat de către operatorii staţiilor de radioamator corespunzător poziţiei în care se găsesc. La fiecare legătură radio mobilă sau portabilă se va transmite QTH-locatorul sau poziţia exactă. În cazul operării staţiilor mobile, se poate menţiona cea mai apropiată localitate de pe traseu.

    20. Orice legătură radio începe şi se termină în mod obligatoriu cu indicativele de apel ale părţilor corespondente, utilizând proceduri utilizate în traficul de radioamatori, conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament. În cazul transmisiunilor cu o emisie mai lungă, indicativul de apel se repetă la un interval de 10 minute. Este interzisă emiterea ca indicativ de apel a unor semnale neidentificabile sau a unui indicativ de apel neautorizat.

    21. Radioamatorii care operează ocazional o altă staţie individuală decât cea proprie, transmit indicativul staţiei gazdă, urmat de o bară de fracţie şi de indicativul propriu. Radioamatorii care operează o staţie de radioclub transmit, obligatoriu, indicativul staţiei de radioclub şi opţional pot transmite indicativul propriu. Radioamatorii nerezidenţi autorizaţi să opereze în Republica Moldova transmit prefixul ER, urmat de bară de fracţie şi indicativul atribuit acestora în ţara de origine.

    22. Indicativele de apel trebuie să fie transmise în mod complet şi corect, prescurtările, modificările sau completările se interzic, cu excepţia celor prevăzute în pct.19 şi 21 din prezentul Regulament. Radioamatorul este responsabil pentru conținutul și parametrii de emisie ai legăturilor radio efectuate, indiferent de stația pe care o operează: a sa proprie, de radioclub sau deținută de o altă persoană.

    23. Staţiile de radioamator pot stabili legături radio numai cu alte staţii de radioamator. Legăturile cu staţii aparţinând altor servicii, precum şi cu cele care nu îşi semnalează identitatea prin transmiterea indicativului de apel sunt interzise, cu excepţia situaţiilor excepţionale.

    24. Staţiile de radioamator de emisie-recepţie nu pot fi utilizate pentru:

    1) transmitertea mesajelor codificate, cu excepţia codurilor radio de serviciu specificate în Anexa nr.14 la Regulamentul Radiocomunicaţiilor UIT;

    2) operarea fără indicativ de apel sau cu indicative de apel neatribuite oficial;

    3) operarea cu clase de emisie nespecificate în prezentul Regulament sau în afara benzilor asignate;

    4) emisiuni ale semnalelor ce nu corespund normelor tehnice corespunzătoare;

    5) legături radio cu staţii din cadrul altor servicii de radiocomunicaţii sau retranslarea semnalelor lor, cu excepţia activităţilor de salvare sau a situaţiilor de excepţie;

    6) transmiterea de servicii media audiovizuale sau de altă natură, inclusiv creații muzicale;

    7) comunicaţii radio, în cazul creării interferenţelor staţiilor din serviciile cu statut primar;

    8) transmisiunea informaţiilor cu caracter politic, comercial sau publicitar, transmiterea de date şi informaƫii ce nu au legătură cu activitatea de radioamator;

    9) perturbarea în mod voit și cu rea intenție a altor transmisii radio;

    10) transmiterea mesajelor care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare etc.

    25. Se interzice:

    1) interceptarea intenţionată a mesajelor transmise de staţii aparţinând altor servicii decât cel de radioamator;

    2) realizarea de legături radio cu operatori ce aparțin altor servicii de radiocomunicații sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu își comunică identitatea prin transmiterea indicativului de apel;

    3) utilizarea unei stații radio personale de către alți radioamatori fără acordul în scris al deținătorului acesteia.

    În cazul interceptării accidentale, radioamatorii sunt obligaţi să nu divulge existenţa şi conţinutul mesajelor recepţionate, să nu le publice şi să nu le utilizeze sub nici-o formă. Fac excepţie situațiile de excepție care pun în pericol vieţi omeneşti sau acele cazuri pentru care există acorduri speciale încheiate între Republica Moldova și alte state. În situații excepționale radioamatorii trebuie să-şi aducă aportul la rezolvarea situaţiei, făcând uz de toate posibilităţile de care dispun.

    26. Staţiile de radioamatori pot transmite semnale de test pentru reglarea emiţătoarelor sau a receptoarelor, în următoarele condiţii:

    1) înainte de a începe transmiterea semnalelor respective, trebuie să se asigure că nu vor perturba o legătură radio existentă;

    2) durata semnalelor de test va fi cât mai mică posibil, iar la necesitate semnalele de test pot fi repetate după o întrerupere suficient de mare, pentru a permite verificarea îndeplinirii condiţiei de la pct.1).

    27. Cazurile de interferenţă sau alte genuri de perturbaţii în care sunt implicate staţii aparţinând unor radioamatori din Republica Moldova se soluționează prin înţelegere amiabilă între cei interesaţi.

    28. Legaturile radio realizate de către staţiile de radioamator se consemnează în Registrul de trafic al staţiei fixe, care poate fi ţinut de titularul indicativului de apel pe suport de hîrtie sau în format electronic.

    1) Registrul de trafic va include următoarele însemnări:

    a) data, ora UTC, banda în care s-a efectuat legătura radio;

    b) clasa de emisie utilizată;

    c) indicativul de apel al staţiei de radioamator corespondente.

    2) Registrul de trafic se păstrează cel puţin un an de la data ultimei legături radio înscrise în el.

    29. Orice staţie de radioamator va avea în dotare următoarele documente:

    1) Permisul tehnic pentru utilizarea stației de radioamator;

    2) Avizul privind asignarea canalului sau frecvenței radio eliberat de către SNMFR;

    3) Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova;

    4) Registrul de trafic al staţiei fixe.

    Documentele enumerate mai sus se vor afla în permanenţă la staţia de radioamator şi vor fi prezentate la cerere organelor de control. 

Capitolul III

CERTIFICATELE DE RADIOAMATOR 

    30. Certificatele de radioamator sunt de 3 clase: clasa ,,A”, clasa ,,B” şi clasa ,,C”:

    1) Clasa ,,A” - cea mai înaltă clasă, avansat;
    2) Clasa ,,B” - clasa de bază;
    3) Clasa ,,C” - clasa începătoare.

    a) conform Recomandării CEPT T/R 61-02 prin care este stabilită procedura de eliberare a Certificatului de examinare armonizat pentru serviciul de amator, certificatele de clasa ,,A” şi ,,B” sunt echivalente certificatului CEPT HAREC şi corespund clasei de calificare CEPT 1. Datele obligatorii necesare pentru înscriere în certificatele CEPT HAREC sunt specificate în Anexa nr.6 la prezentul Regulament.

    b) conform Recomandării CEPT ECC 05(06) prin care este stabilită procedura de examinare pentru radioamatorii începători, certificatul de clasa ,,C” este echivalent certificatului CEPT Novice. Datele obligatorii necesare pentru înscriere în certificatele CEPT Novice sunt specificate în Anexa nr.7 la prezentul Regulament.

    31. Certificatul de radioamator se eliberează solicitanţilor conform vîrstei, după cum urmează:

    1) Certificatul de radioamator de clasa ,,A” - solicitanţilor care au atins vîrsta de 16 ani;

    2) Certificatul de radioamator de clasa ,,B” - solicitanţilor care au atins vîrsta de 12 ani;

    3) Certificatul de radioamator de clasa ,,C” - solicitanţilor care au atins vîrsta de 10 ani.

    În cazul minorilor este necesar consimţământul în scris al părinţilor, iar activitatea de radioamator se va desfăşura sub supravegherea unui mentor.

    4) Responsabilul staţiei de radioclub poate fi un radioamator care a împlinit vîrsta de 20 ani. Vîrsta operatorilor staţiilor de radioclub nu este reglementată. Prezenţa responsabilului pentru staţia de radioclub în timpul operării acesteia este obligatorie.

    32. Certificatul de radioamator se obţine în baza unui examen, care constă în probe scrise (sau prin intermediul unui test la calculator) şi probe practice, conform programelor de examinare pentru obținerea certificatului de radioamator care se bazează pe documentele relevante CEPT.

    1) Examinarea solicitanților pentru obţinerea certificatelor de radioamator serealizează de către Comisia de examinare, instituită prin ordinul comun al Ministerului Economiei și Infrastructurii și al ANRCETI, compusă din reprezentanţi ai MEI, ANRCETI, SNMFR şi specialişti din cadrul altor autorităţi publice;

    2) În componenţa Comisiei de examinare a ANRCETI pot fi atrași radioamatori autorizaţi care posedă o calificare tehnică superioară respectivă precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti de profil din Republica Moldova;

    3) Comisia de examinare organizează sesiuni de examinare pentru obținerea certificatelor de amator o dată în trimestru, în cazul în care sunt cereri depuse de solicitanţi. Dacă lipsesc cereri, sesiunile de examinare nu se organizează;

    4) Comisia de examinare elaborează și aprobă procedura de organizare și desfășurare a sesiunilor de examenare pentru obținerea certificatelor de amator;

    5) La finele sesiunii de examinare Comisia de examinare evaluiază rezultatele pentru probele promovate prin completarea unui formular tipizat, stabilit de către Comisia de examinare.

    6) Taxe pentru examinare și eliberare a certificatului de radioamator nu se percep.

    33. 1) Programa analitică la proba scrisă pentru obţinerea certificatului armonizat de radioamator (CEPT HAREC)are conţinutul cadru cuprins în Anexa nr.4.

    2) Programa analitică la proba scrisă, pentru obţinerea certificatului de radioamator începător (CEPT NOVICE) are conţinutul cadru cuprins în Anexa nr.5.

    34. Pentru obţinerea certificatului de radioamator probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:
    1) Penru clasa ,,A”:

    a) electronică şi radiotehnică: proba cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte;

    b) tehnica securităţii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

    c) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

    d) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 25 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 20 răspunsuri corecte.

    2) Pentru clasa ,,B”:

    a) electronică şi radiotehnică: proba cuprinde un set de 16 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 12 răspunsuri corecte;

    b) tehnica securităţii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

    c) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

    d) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

    3) Pentru clasa ,,C”:

    a) tehnica securităţii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

    b) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

    c) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte. 

Capitolul IV

DREPTUL DE UTILIZARE A STAŢIEI DE

RADIOAMATOR 

Secţiunea 1

DREPTUL DE UTILIZARE A STAŢIEI DE

RADIOAMATOR REZIDENT

    35. Utilizarea stației de amator se permite doar în baza Permisului tehnic, eliberat de către ANRCETI, în conformitate cu articolele 43, 44 și 45 din Legea nr.241/2007 și Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.10 din 23.03.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicaţii.

    36. Permisul tehnic se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, în baza cererii-tip a solicitantului, cu condiţia prezentării Avizului privind asignarea canalului sau frecvenței radio eliberat de către SNMFR. Avizul se eliberează în baza prezentării cererii solicitantului şi a Certificatului de radioamator, obţinut conform prevederilor pct.32 din prezentul Regulament.

    37. Titularul Permisului tehnic pentru staţia de radioamator are următoarele drepturi:

    1) Să deţină, să construiască, să instaleze, să experimenteze şi să utilizeze, la domiciliu sau în alt loc specificat în avizul eliberat de SNMFR, în regim mobil sau portabil, o staţie de radioamator corespunzătoare categoriei Certificatului de radioamator, echipată cu un sistem radiant eficient, în condiţiile prevăzute în pct.19 al prezentului Regulament.

    2) Să opereze orice staţie de radioclub sau staţie de radioamator individuală de categorie egală sau inferioară Permisului tehnic, cu consimţământul responsabilului sau titularului stației-gazdă;

    3) Să fie numit responsabil al unei staţii de radioclub, în condiţiile pct.31, 4) din prezentul Regulament.

    38. Titularul Permisului tehnic pentru staţia de radioamator are următoarele obligaţii:

    1) Să respecte prevederile prezentului Regulament;

    2) Să manifeste corectitudine şi disciplină în traficul radio şi să contribuie activ şi operativ la înlăturarea abaterilor pe care le constată;

    3) Să pună la dispoziţia autorităţilor publice staţia şi cunoştinţele sale în cazul unei situaţii excepţionale;

    4) Să respecte prevederile ce țin de tehnica securităţii şi cerinţele antiincendiare pentru staţiile de radiocomunicaţii.

    39. Se interzice transmiterea sub orice formă a staţiilor de radioamator unor persoane juridice sau fizice care nu deţin Permis tehnic.

Secţiunea 2

DREPTUL DE UTILIZARE A STAŢIEI DE

RADIOAMATOR NEREZIDENT

    40. Radioamatorii nerezidenţi pot opera stații de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele condiţii:

    1) Radioamatorii din ţările ale căror Administraţii au preluat Recomandarea CEPT T/R 61-01 sau CEPT ECC 05(06) îşi desfăşoară activitatea de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova în baza autorizaţiei emise de autoritatea din ţara de origine, în cazul în care ea este echivalentă unei autorizaţii CEPT.

    a) În acest sens, radioamatorii notifică la SNMFR perioada în care intenţionează să opereze stația de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova;

    b) notificarea se realizează prin compăletarea formularului tipizat disponibil pe pagina-web oficială a SNMFR, la care se anexează copia certificatului (licenței/autorizației) de radioamator din ţara de origine.

    2) Radioamatorii din ţările cu ale căror Administraţii sunt semnate convenţii de reciprocitate pot să opereze stațiile de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova în baza Permisului tehnic eliberat de către ANRCETI:

    a) în acest caz radioamatorii vor depune o solicitare către ANRCETI cu 30 zile înaintea datei sosirii în ţară sau a datei la care intenţionează să-şi înceapă operarea stației de radioamator în Republica Moldova.

    b) la cererea pentru obţinerea Permisului tehnic se anexează copia certificatului de radioamator din ţara de origine;

    c) în cazul când solicitantul prezentă certificatul de radioamator CEPT HAREC, se eliberează Permisul tehnic de categoria ,,B”;

    d) în cazul când solicitantul prezentă certificatul de radioamator CEPT Novice sau CEPT ENTRY-CLASS se eliberează Permisul tehnic de categoria ,,C”.

    3) Radioamatorii din ţări cu care nu au fost semnate nici o convenţie internaţională de reciprocitate:

    a) radioamatorii solicită Avizul privind asignarea canalului sau frecvenței radio de la SNMFR, cu 30 de zile înaintea sosirii în Republica Moldova sau a datei la care intenţionează să înceapă operarea stației de radioamator în Republica Moldova;

    b) cererea de eliberare a Avizului este însoţită de copia certificatului de radioamator eliberată de organele competente din ţara de origine.

    41. Permisul tehnic pentru stațiile de radioamatorii nerezidenţi se eliberează în baza certificatului de radioamator din ţara de origine.

    42. Radioamatorii nerezidenţi care au obţinut Permisul tehnic pot opera în regim mobil sau portabil stația proprie sau a unui alt radioamator ER autorizat. Se utilizează indicativul de apel de tipul - ,,ER/indicativul propriu”.

    43. Radioamatorul nerezident care îşi desfăşoară, temporar, activitatea de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova are următoarele obligaţii:

    1) Să respecte întocmai prevederile privind normele tehnice şi de exploatare a staţiilor de radioamator, precum şi restricţiile privind condiţiile locale de natură tehnică prevăzute în Avizul eliberat de SNMFR și prezentul Regulament.

    2) Să prezinte, la cererea organelor de control, după caz, licenţa/certificatul CEPT, autorizaţia/licenţa de radioamator eliberată de țara de origine echivalentă sau Permisul tehnic eliberat de ANRCETI.

Capitolul V

CONTROLUL STAŢIILOR DE RADIOAMATOR

    44. Pesoanele juridice sau fizice vinovate de încălcarea prevederilor prezentului Regulament sunt pasibile răspunderii civile şi/sau administrative.

    45. SNMFR are dreptul să monitorizeze, prin recepţie,respectarea prevederilorprezentului Regulament, la capitolul respectarea normelor tehnice de emisie. În cazul constatării unor abateri, SNMFR va emite titularului staţiei de radioamator o prescripţie despre abaterile depistate, pentru lichidarea acestora. După necesitate, SNMFR va informa despre caz Comisia de examinare.

    46. ANRCETI în comun cu SNMFR au dreptul de a controla, la faţa locului, respectarea normelor tehnice şi de exploatare prevăzute în prezentul Regulament. În cazul în care în cadrul controlului sunt depistate incălcări, ANRCETI întocmește un proces-verbal de constatare a contravenţiei administrative (în două exemplare), semnat de reprezentanții respectivi ai ANRCETI şi titularulsau responsabilul staţiei de radioamator. Un exemplar al procesului-verbal al contravenţiei administrative rămâne la staţia de radioamator supusă controlului.

    47. Radioamatorii supuşi controlului sunt obligaţi să permită accesul la staţiile de radioamator şi să ofere asistenţă deplină organelor de control pentru îndeplinirea misiunii acestora. În cazul când titularul sau responsabilul staţiiei de radioamator refuză a se supune controlului sau încearcă să se eschiveze de la control, organul de control consemnează acest fapt într-un act de control. În baza acestui document ANRCETI poate anula Permisul tehnic eliberat pentru stația de radioamator respectivă.

    48. Responsabilii staţiilor de radioclub asigură respectarea tuturor condiţiilor tehnice, administrative şi de exploatare stabilite pentru ca staţia respectivă să funcţioneze în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Operatorii staţiilor de radioclub sunt obligaţi să respecte întocmai instrucţiunile şi dispoziţiile date de responsabilul staţiei, cu excepţia celor care contravin prezentului Regulament. În cazul constatării unor abateri din partea operatorilor, responsabilii au dreptul să interzică sau să limiteze accesul acestora la staţia de radioclub.

    49. Radioamatorii care operează alte staţii individuale decât cele personale sunt obligaţi să respecte întocmai indicaţiile titularului Permisului tehnic al staţiei respective, cu excepţia celor care contravin prevederilor prezentului Regulament. În cazul când operatorul respectiv admite abateri, titularul staţiei de radioamator este obligat să interzică acestuia accesul la staţie.

    50. În cazul nerespectării prezentului Regulament, ANRCETI este în drept să aplice radioamatorilor sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

    51. În scopul echivalării claselor de radioamatori specificate în prezentul Regulament cu clasele de radioamatori utilizate până la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulamentul, se stabilesc următoarele:

    1) clasa ,,I” şi clasa ,,EXTRA” de radioamator se echivalează cu clasa ,,A” specificată în prezentul Regulament;

    2) clasa a ,,II” de radioamator se echivalează cu clasa ,,B” specificată în prezentul Regulament;

    3) clasa a ,,III” şi a ,,IV” de radioamator se echivalează cu clasa ,,C” specificată în prezentul Regulament.

    52. Indicativele de apel individuale, de radioclub, pentru repetoare sau balize atribuite până la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament vor rămâne valabile până la expirarea termenului de valabilitate a Permisului tehnic.

    53. ANRCETI va publica pe pagina-web oficială Lista de evidență a stațiilor de radioamator (Callbook), care include următoarele date de identificare: seria și numărul Permisului tehnic al titularului, data eliberării, termenul de validitate, numele, prenumele titularului sau denumirea persoanei juridice pentru stațiile de radioclub, indicativul de apel, clasa, localitatea de amplasare a stației.

    54. În caz de pierdere sau deteriorare a certificatului de radioamator, duplicatul acestuia se eliberează în baza cererii depuse de titularul certificatului va depune o cerere către Comisia de examinare ANRCETI (la cerere se va anexa un document confirmativ privind publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a pierderii certificaturlui respectiv), care în termen de 30 de zile va elibera un certificat nou în condițiile stabilite de ANRCETI în acest sens.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7