HGC643/2018
ID intern unic:  376378
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 643
din  10.07.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 401 din 12 iunie 2012
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 703
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art.448) se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) în textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) în Regulament:
    1) la punctele 10, 17, 41, 71, 90, 91, 93 și 94,  cuvintele „administratorul Fondului” se substituie cu cuvintele „directorul executiv”;
    2) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Directorul executiv, după coordonare cu Consiliul de administrare, va începe negocierile cu acei finanțatori care au prezentat cele mai favorabile condiții de finanțare a Fondului.”;
    3) la punctul 14, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) acoperirea cheltuielilor proprii ale Fondului, prevăzute în bugetul aprobat de Consiliul de administrare, inclusiv a cheltuielilor pentru plata serviciilor auditorilor financiari, în sensul implementării prevederii pct. 109 din prezentul Regulament”;
    4) la punctul 21:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”;
    litera d) se abrogă;
    5) la punctul 27, literele c) și g) vor avea următorul cuprins:
    „c) numeşte directorul executiv al Fondului, ales pe bază de concurs, și membrii comitetului de investiţii”;
    „g) aprobă politica financiară şi de investiţii ale Fondului, precum şi planul de afaceri întocmit de directorul executiv”;
    6) punctul 33 va avea următorul cuprins:
    „33. În caz de imposibilitate obiectivă a participării unui membru permanent la ședințele Consiliului de administrare, conducătorul autorității publice sau organizației în care activează membrul în cauză desemnează, prin ordin, un membru supleant, cu drept de vot în cadrul ședinței respective.”;
    7) se completează cu punctul 411 cu următorul cuprins:
    „411. Comitetul de investiții efectuează expertiza tehnică şi financiară a proiectelor de investiții pentru care se solicită finanțare sau garanții din partea Fondului, precum şi expertiza solvabilității clienților, şi raportează despre rezultatele expertizei Consiliului de administrare.”;
    8) punctul 42 va avea următorul cuprins:
    „42. În cazul în care criteriile de evaluare şi selecţie sînt întrunite de beneficiari, comitetul de investiţii trimite, spre aprobare, propunerea de finanţare cu documentaţia aferentă Consiliului de administrare, prin intermediul directorului executiv.”;
    9) se completează cu punctul 431 cu următorul cuprins:
    „431. Comitetul de investiții monitorizează realizarea contractelor de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale şi legale.”;
    10)  la punctul 45:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) examinează propunerile de proiecte, pregăteşte şi prezintă spre verificare Comitetului de investiții și spre aprobare prealabilă și finală Consiliului de administrare, documentaţia aferentă proiectelor”;
    se completează cu literele k)-r) cu următorul cuprins:
    „k) elaborează planul de afaceri şi planul de investiții ale Fondului;
    l) elaborează şi prezintă rapoartele trimestriale şi anuale de activitate ale Fondului  Consiliului de administrare, iar după aprobarea acestora – Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Agenției pentru Eficiență Energetică;
    m) elaborează propuneri de alocare a resurselor financiare pentru activitatea Fondului pentru anul următor;
    n) identifică oportunitățile de proiecte în domeniul eficienței energetice şi surselor regenerabile de energie şi pregătește recomandări în acest sens;
    o) identifică şi atrage cofinanțatori pentru proiecte, la solicitarea Consiliului de administrare;
    p) întocmește documentația aferentă fiecărui proiect de finanțare şi negociază termenele contractului de finanțare;
    q) monitorizează realizarea contractelor de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale şi legale;
    r) urmărește cazurile de realizare neconformă a contractelor de finanțare şi ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor.”;
    11)  la capitolul IV, denumirea secţiunii „Administratorul Fondului” se exclude;
    12)  punctele 46-49 se abrogă;
    13) la punctul 53, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) proiectele în domeniul eficienţei energetice să se încadreze în termenul maxim de recuperare de 11 ani”;
    14)  la punctul 54, cuvintele „administratorul Fondului;” se exclud;
    15)  la punctul 88, textul „administratorului Fondului, iar mai apoi” se exclude;
    16)  la punctul 92, textul „administratorul Fondului, în comun cu expertul proiectului,” se substituie cu cuvintele „expertul proiectului”;
    17) punctul 100 se abrogă;
    18)  punctul 103 va avea următorul cuprins:
    „103. Directorul executiv, prin intermediul expertului de proiect, asigură monitorizarea performanței fiecărui proiect în parte şi colectarea datelor relevante privind indicatorii de eficiență energetică şi de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum şi de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră.”;
    19)  la punctul 104, cuvintele „şi administratorul Fondului” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 643. Chişinău, 10 iulie 2018.