HGC645/2018
ID intern unic:  376379
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 645
din  10.07.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1185 din 30 septembrie 2003
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 705
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1185 din 30 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 211-214, art. 1234), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea și în textul hotărîrii, cuvîntul „Moldovei” se substituie cu cuvîntul „Republicii Moldova”;
    2) în Regulament:
    a) în denumire și pe tot parcursul textului, cuvîntul „Moldova”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Republica Moldova”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 3:
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) Documentul de călătorie”;
    la litera f), cuvintele „apatrizii care domiciliază permanent în Moldova” se substituie cu cuvîntul „apatrizi”;
    la litera g), cuvintele „pentru cetăţenii străini care domiciliază permanent în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul „permanentă”;
    c) la punctul 4, textul „(haine, încălțăminte, obiecte de parfumerie, cosmetică, igienă și medicamente, precum și produsele alimentare)” se substituie cu textul „ , conform art. 2 lit. g) din Lege,”;
    d) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Serviciul Vamal autorizează introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Lege, a bunurilor ce aparțin persoanelor fizice care s-au stabilit la loc de trai permanent în Republica Moldova, cu condiția prezentării următoarelor acte:
    1) adeverința ce confirmă repatrierea cetățeanului Republicii Moldova și  buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
    2) decizia cu privire la acordarea dreptului de ședere permanentă sau confirmarea de repatriere şi permisul de ședere permanentă;
    3) decizia privind recunoașterea statutului de apatrid sau confirmarea de repatriere şi buletinul de identitate pentru apatrid;
    4) decizia cu privire la acordarea protecției internaționale și buletinul de identitate al beneficiarului de protecție internațională;
    5) alte acte necesare pentru plasarea mărfurilor în regim vamal de import.
    Pentru a beneficia de prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Lege, introducerea bunurilor ce aparțin persoanelor fizice care s-au stabilit la loc de trai permanent în Republica Moldova trebuie să aibă loc în termen de 12 luni de la data stabilirii domiciliului pe teritoriul Republicii Moldova. Data stabilirii domiciliului pe teritoriul Republicii Moldova se consideră data emiterii actelor confirmative menționate în subpct.1)-4). Termenul de 12 luni este un termen de decădere.”;
    e) punctul 7:
    la alineatul întîi, cuvintele „Departamentul Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciul  Vamal”;
    la alineatul al doilea, cuvintele „serviciul consular respectiv al Moldovei” se substituie cu cuvintele „misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova”;
    f) la punctul 11, cuvintele „Departamentului Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciului  Vamal”;
    g) punctul 12 se abrogă;
    h) la punctul 15, cuvintele „Departamentul Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Vamal”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 645. Chişinău, 10 iulie 2018.