HGC652/2018
ID intern unic:  376386
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 652
din  11.07.2018
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 712
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările și completările ce  se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                      Liviu Volconovici

    Nr. 652. Chişinău, 11 iulie 2018.


Anexă
 la Hotărîrea Guvernului nr. 652
 din 11 iulie 2018

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 124-126, art. 536), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre și tot textul anexei nr. 1, cuvintele „Ministerul Mediului” și „ministrul mediului”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” și, respectiv, cu „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexa nr.1:
    a) la punctul 1, textul „ , reglementarea și controlul”  se substituie cu cuvintele „şi reglementarea”;
    b) la punctul 4, literele c)-e) se exclud;
    c) punctul 5:
    la litera c), cuvintele „exercitarea controlului asupra efectuării lor” se substituie cu textul „monitorizarea, în limitele competențelor, a lucrărilor de explorări geologice”;
    literele n), r),  s) şi  t) se exclud;
    d) la punctul 6, litera d) se exclude;
    e) punctul 10 se abrogă.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11 septembrie 2009 „Cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 144-147, art. 633), cu modificarea ulterioară, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    a) punctele 4–6 vor avea următorul cuprins:
    „4. Pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol în scopul extragerii substanţelor minerale utile,  solicitantul va depune la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului o cerere, în care va indica forma juridică de organizare și elementele de identificare, datele privind dispunerea de mijloace financiare, de utilaj tehnologic special și de specialiști pentru efectuarea tipului respectiv de lucrări la folosirea subsolului, denumirea zăcămîntului, precum şi nota explicativă, cu argumentarea necesităţii de atribuire în folosinţă.
    5. Pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol în scopul efectuării explorărilor geologice, solicitantul va depune la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului o cerere, în care va indica forma juridică de organizare și elementele de identificare, datele privind dispunerea de mijloace financiare, de utilaj tehnologic și de specialiști pentru valorificarea industrială ulterioară și la care va anexa următoarele:
    a) nota explicativă, cu argumentarea necesităţii de efectuare a lucrărilor de explorări geologice, precum şi indicarea tipului de substanţă minerală utilă care urmează a fi cercetat;
    b) planul topografic la scara 1:25000 sau 1:10000, cu indicarea suprafeţei şi a limitelor sectorului de subsol solicitat pentru explorări geologice, precum și a coordonatelor geografice ale punctelor unghiulare stabilite în sistemul de coordonate MOLDREF-99.
    6. Pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol alăturate zăcămintelor de substanţe minerale utile, în scopul efectuării explorărilor geologice suplimentare pentru sporirea rezervelor de substanţe minerale utile, solicitantul va depune la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului o cerere, în care va indica forma juridică de organizare și elementele de identificare, datele privind dispunerea de mijloace financiare, de utilaj tehnologic pentru valorificarea industrială ulterioară și la care va anexa următoarele:
    a) copiile documentelor ce confirmă dreptul de folosinţă asupra zăcămîntului de substanţe minerale utile;
    b) nota explicativă, cu argumentarea necesităţii de efectuare a lucrărilor de explorări geologice suplimentare;
    c) planul topografic la scara 1:25000 sau 1:10000, cu indicarea suprafeţei limitelor sectorului de subsol solicitat pentru explorări geologice, a limitelor calculului rezervelor zăcămîntului de substanţe minerale utile, precum și a coordonatelor geografice a punctelor unghiulare stabilite în sistemul de coordonate MOLDREF- 99.”;
    b) la punctul 7:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) planul topografic al sectorului solicitat la scara 1:25000 sau 1:10000, cu indicarea suprafeței limitelor sectorului de subsol solicitat și coordonatelor geografice a punctelor unghiulare stabilite în sistemul de coordonate MOLDREF- 99”;
litera d) se exclude;
    c) punctul 8 va avea următorul cuprins;
    „8. Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului verifică setul de documente anexat la cerere conform cerinţelor capitolului II al prezentului Regulament, după care îl transmite Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale pentru întocmirea  concluziei geologice, în care se indică datele despre lucrările de explorare geologică efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat sau agenţilor economici şi suma care urmează a fi restituită statului pentru lucrările de explorare efectuate anterior. Se prezintă informaţia privind condiţiile geologice, hidrogeologice, litologice, precum şi date privind existenţa în regiunea dată a zăcămintelor de substanţe minerale utile explorate, aflate în rezervă de tipul respectiv de substanţe minerale utile explorate şi exploatate. Termenul de pregătire a concluziei respective nu va depăşi 15 zile de la ziua înregistrării documentelor la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, după care materialele se restituie Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului.”;
    d) la punctul 9 litera c), după cuvîntul „geologice” se introduce textul „ , hidrogeologice şi/sau geomorfologice”;
    2) în anexa nr. 2:
    a) punctul 4 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) stabilește termenele de desfășurare a concursului”;
    b) la punctul 6, litera a) se exclude;
    c) la punctul 14 litera a) alineatul cinci, după cuvintele „achitarea taxei de participare la concurs” se introduc cuvintele „și taxei pentru pachetul documentației geologice”;
    d) la punctul 18, cuvintele „licenţei şi a” se exclud;
    e) la punctul 24, textul „10 zile” se substituie cu textul „15 zile lucrătoare”;
    f) punctul 27 va avea următorul cuprins:
    „27. Se permite desfăşurarea repetată a concursului doar în cazul participării a cel puţin doi ofertanţi. În cazul în care la concursul repetat privind transmiterea în folosinţă pentru exploatare a zăcămintelor de ape subterane sau cercetare hidrogeologică participă un singur participant şi acesta deţine construcţia hidrotehnică de captare a apei şi terenul în perimetrul primei zone de protecţie sanitară, Comisia este în drept să desfăşoare concursul cu participarea unui singur ofertant.”;
    3) în anexa nr. 3:
    a) la punctul 15, cuvintele „organizaţie licențiată” se substituie cu cuvintele „organizație de proiectări”;
    b) la punctul 16, cuvintele „licenţiată în domeniul proiectării întreprinderilor de extragere minieră” se substituie cu cuvintele „de proiectări”;
    c) la punctul 23, cuvintele „executorul proiectului” se substituie cu cuvintele „proiectantul atestat”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.259 din 12 aprilie 2013 „Cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 83-90, art. 314) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „larg răspîndite” se exclud;
    2) la punctul 4 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”.