HGC673/2018
ID intern unic:  376406
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 673
din  11.07.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 732
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 7-12, art. 25), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 2, cuvîntul „consumurilor” se substituie cu cuvîntul „costurilor”;
    b) la punctul 3, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) pe tot parcursul textului anexelor la hotărîre și al anexelor la Metodologie, cuvintele „Ministerul Sănătății”, „consum”, „investigație” și „uzură”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, „cost”, „serviciu medico-sanitar” și, respectiv, „amortizare/uzură”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3)  în anexa nr. 1 la hotărîre:
    a) la punctul 1, cuvintele „și calculare” se exclud;
    b) la punctul 2, textul „modul de calculare,” se substituie cu cuvintele „modalitatea de”;
    c) la punctul 4, cuvîntul „asigurărilor” se substituie cu cuvîntul „asigurării”;
    d) la punctul 5, cuvintele „conform prezentului Regulament” se exclud;
    e) la punctul 6:
    subpunctele 1)-3) vor avea următorul cuprins:
    „1) calculul noilor tarife;
    2) normativele de timp ale serviciilor medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare;
    3) situațiile financiare/registrele contabile și rapoartele statistice”;
    subpunctul 31) se completează în final cu textul „ , standardului medical de diagnostic și tratament, procedurii de operare standard”;
    4) în anexa nr. 2 la hotărîre:
    a) în Metodologie:
    punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare (în continuare – Metodologie) are drept scop stabilirea unor principii unice de calculare a tarifelor la serviciile medico-sanitare prestate de instituțiile medico-sanitare.”;
    la punctul 2:
    cuvîntul „determinarea” se substituie cu cuvîntul „stabilirea”;
    la subpunctul 3), cuvîntul „formarea” se substituie cu cuvîntul „calcularea”, iar cuvintele „şi în baza costurilor planificate” se substituie cu  textul „şi în baza costurilor/cheltuielilor planificate”;
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Costul serviciilor medico-sanitare este constituit din următoarele elemente:
    1) costuri/cheltuieli cu personalul;
    2) costuri/cheltuieli materiale;
    3) costuri/cheltuieli privind amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe;
    4) alte costuri/cheltuieli.
    Nu se includ în costul tarifelor costurile/cheltuielile ce ţin de:
    1) executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice;
    2) reparaţia şi întreţinerea obiectelor de menire social-culturală şi altor obiecte ce nu se referă la activitatea de bază a instituţiei;
    3) acordarea ajutorului material sau financiar altor instituţii;
    4) pierderi, furturi, sancţiuni, amenzi.”;
    la punctul 5, cuvîntul „asigurărilor” se substituie cu cuvîntul „asigurării”, iar textul „3 „Componența consumurilor și cheltuielilor întreprinderii”, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 174 din 25 decembrie 1997 sau capitolului VIII „Cheltuieli” din Instrucțiunea nr. 93 din 19 iunie 2010” se substituie cu textul „Cheltuieli”, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor, sau, după caz, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor”;
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Prezenta Metodologie se aplică la stabilirea tarifelor serviciilor medico-sanitare contractate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală  și tarifelor serviciilor medico-sanitare prestate, inclusiv contra plată, de către instituţiile medico-sanitare publice”;
    la punctul 8, cuvîntul „formarea” se substituie cu cuvîntul „calcularea”;
    la punctul 10, cuvintele „ore de operație” se substituie cu cuvîntul „operații”, iar cuvintele „ore de anestezie” se substituie cu cuvîntul „anestezii”;
    la punctul 11, cuvintele „unei investigații” se substituie cu cuvintele „unui serviciu medico-sanitar” și cuvintele „secțiile medicale” se substituie cu cuvintele „secțiile instituției”;
    la punctul 13, după cuvîntul „tratament” se introduce textul „ , secția de internare, sterilizare etc.”;
    la punctul 14, cuvintele „deservirea tehnică” se substituie cu cuvintele „departamentul de bioinginerie etc.”;
    la punctul 15:
    la primul alineat, cuvintele „La stabilirea costurilor serviciilor medicale” se substituie cu cuvintele „La calcularea costurilor serviciilor medico-sanitare”;
    alineatele al treilea, al patrulea și al cincilea vor avea următorul cuprins:
    „Costul unei zile-pat se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate (fără cheltuielile pentru alimentaţie, medicamente şi dispozitive medicale), evaluată de fiecare secţie, şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat și ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective, raportate la numărul de zile-pat.
    Costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate aferente serviciului medico-sanitar (fără cheltuielile cu personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar, medicamente și dispozitive medicale, precum şi amortizarea/uzura utilajului medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar) şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat și ale secţiilor  auxiliare ce revin serviciului medico-sanitar, raportate la timpul total normativ al serviciului medico-sanitar.
    Costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar se calculează conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
    Costul unei vizite ambulatorice se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate (fără cheltuielile pentru medicamente și dispozitive medicale), evaluată de fiecare instituţie medico-sanitară, subdiviziune, şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat și ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective, raportate la numărul de vizite.”;
    punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Pentru calcularea costului unui serviciu medico-sanitar  şi a costului cursului de tratament al unui bolnav, în funcţie de unităţile nozologice, se aplică următoarele formule:
    Cserviciu medico-sanitar  = ((Cmin serviciu medico-sanitar × T) + Cmed + Cpersonal med + Camortizare/uzura),
    Ctrat = ((Cz/p × Dtrat) + Cmed + Calim + Ctotal/servicii medico-sanitare),
    Bat = Nzile × 60minute × d,
    unde:
    Cserviciu medico-sanitar  – costul unui serviciu medico-sanitar;
    Cmin serviciu medico-sanitar  – costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar;
    T – durata serviciului medico-sanitar;
    Ctrat – costul tratamentului unui bolnav potrivit unităţii nozologice;
    Cz/p – costul unei zile-pat în secţia respectivă;
    Dtrat – durata medie a tratamentului conform standardelor;
    Cmed – costurile/cheltuielile pentru medicamente şi dispozitive medicale;
    Calim – costurile/cheltuielile pentru alimentaţie;
    Cpersonal med  – cheltuielile cu personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar;
    Camortizare/uzura – cheltuielile aferente amortizării utilajului medical utilizat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar;
    Ctotal/servicii medico-sanitare  – costurile/cheltuielile totale aferente serviciilor medico-sanitare care nu sînt prestate în cadrul secțiilor clinice, respectiv nu sînt incluse în costul unei zile-pat, și ale căror costuri sînt calculate separat (operație, anestezie, investigaţie, ședință etc.);
    Bat – bilanţul anual de timp al persoanei/echipei prestatoare de servicii;
    Nzile – numărul de zile lucrătoare în perioada de gestiune;
    d – durata zilnică de muncă.”;
    denumirea primului subcapitol al capitolului II va avea următorul cuprins:
    „Costurile/cheltuielile cu personalul”;
    se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Costurile/cheltuielile cu personalul includ:
    1) suma retribuțiilor pentru munca efectiv prestată, sporurilor la salariu, premiilor, ajutoarelor materiale, compensațiilor și adaosurilor la salariu, indemnizațiilor pentru concediile de odihnă anuale și suplimentare plătite;
    2) suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate din sumele retribuțiilor aferente tuturor categoriilor de personal.”;
    la punctul 18, cuvintele „aferente personalului medical includ cheltuielile de personal” se substituie cu cuvintele „cu personalul medical includ sumele tuturor retribuțiilor pentru munca efectiv prestată de personalul medical”;
    la punctul 20, primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Costurile/cheltuielile cu personalul includ sumele retribuțiilor pentru munca efectiv prestată, calculate conform formei de retribuire, premiilor și sporurilor la salarii, ajutoarelor materiale, compensațiilor și adaosurilor la salarii, altor plăți și garanții salariale permise de legislația în vigoare”;
    denumirea subcapitolului al doilea al capitolului II „Tarifele contribuțiilor la bugetul asigurărilor obligatorii sociale de stat și bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală” se exclude;
    la punctul 21, cuvîntul „determinate” se substituie cu cuvîntul „calculate”, iar cuvintele „pentru retribuirea muncii” se substituie cu cuvintele „cu personalul”;
    denumirea subcapitolului al treilea al capitolului II va avea următorul cuprins:
    „Costurile/cheltuielile materiale”;
    se completează cu punctul 211 cu următorul cuprins:
    „211. În componența costurilor/cheltuielilor materiale se includ:
    1) costurile/cheltuielile pentru medicamente, dispozitive medicale și alimentație;
    2) costul și uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată/cheltuielile pentru obiectele de mică valoare și scurtă durată;
    3) costul/cheltuielile resurselor energetice (combustibil, energie termică și electrică, apă, gaze naturale etc.);
    4) alte costuri/cheltuieli materiale.”;
    punctul 22 va avea următorul cuprins:
    „22. Costurile/cheltuielile pentru medicamente și dispozitive medicale se calculează conform protocoalelor clinice, standardelor medicale de diagnostic și tratament, procedurilor de operare standard în vigoare, în corespundere cu modelul prezentat în anexa nr. 2.”;
    denumirea subcapitolului al patrulea al capitolului II „Consumurile/cheltuielile pentru alimentația pacienților” se exclude;
    la punctul 23, după cuvintele „de alimentare” se introduce textul „(diete)”;
    denumirea subcapitolului al cincilea al capitolului II „Consumurile aferente obiectelor de mică valoare și scurtă durată/cheltuielile pentru inventarul moale” se exclude;
    la punctul 24, cuvîntul „Consumurile” se substituie cu textul „Costurile/cheltuielile”, iar textele „/cheltuielile pentru inventarul moale” și „/inventar moale”, pe tot parcursul textului, se exclud;
    se completează cu punctul 241 cu următorul cuprins:
    „241. Costurile/cheltuielile resurselor energetice și alte costuri/cheltuieli materiale se calculează separat pe fiecare categorie și cuprind costurile efective ale resurselor energetice (combustibil, energie termică și electrică, apă, gaze naturale etc.), materialelor de construcție, pieselor de schimb și altor materiale utilizate de entitate pe parcursul perioadei de gestiune.”;
    subcapitolul al șaselea al capitolului II va avea următorul cuprins:
    „Costurile/cheltuielile privind amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe
    25. Costurile/cheltuielile privind amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe cuprind suma amortizării aferente imobilizărilor la costul de intrare, cu excepția valorii reevaluate, calculate conform Standardelor Naţionale de Contabilitate și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.
    Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe se calculează conform modelului prezentat în anexa nr. 3.”;
    subcapitolul al șaptelea al capitolului II va avea următorul cuprins:
    „Alte costuri/cheltuieli
    26. Alte costuri/cheltuieli includ:
    1) cheltuielile aferente întreținerii, exploatării și reparației curente a imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe;
    2) cheltuielile aferente serviciilor poștale, de telefonie și altor mijloace de comunicare;
    3) cheltuielile pentru serviciile de pază, securitate, sanitare și menținerea curățeniei și ordinii în instituții;
    4) cheltuielile aferente deplasărilor personalului medical în interes de serviciu și alte costuri/cheltuieli necesare pentru asigurarea activităţii instituţiei medico-sanitare.”;
    punctul 27 va avea următorul cuprins:
    „27. Actualizarea tarifelor serviciilor medico-sanitare poate fi efectuată în baza calculelor prezentate de instituțiile medico-sanitare sau în funcţie de indicele preţurilor de consum mediu anual stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, doar atunci cînd indicele prețului de consum este mai mare de 3%.”
    punctul 28 se exclude;
    b) în denumirea anexei nr. 1 la Metodologie, cuvintele „aferente remunerării personalului” se substituie cu cuvintele „cu personalul”;
    c) anexa nr. 2 la Metodologie:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Denumirea serviciului medico-sanitar
    Calculul cheltuielilor pentru medicamente şi dispozitive medicale utilizate nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar”;
    capul coloanei 2 va avea următorul cuprins:
    „Medicamente şi dispozitive medicale”;
    capul coloanei 6 va avea următorul cuprins:
    „Cantitatea necesară pentru un serviciu”;
    d) anexele nr. 3 și nr. 4 la Metodologie vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                    Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 673. Chişinău, 11 iulie 2018.