OMFC125/2018
ID intern unic:  376422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 125
din  10.07.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 17.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 266     art Nr : 1137     Data intrarii in vigoare : 10.07.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    1. În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. În anexa nr.2 „Clasificaţia organizațională -A. Organe ale autorităților publice centrale” denumirea codului 0243 „Biroul Relații Interetnice” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „0243 Agenția Relații Interetnice”.
    2. În anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A.Programe și subprograme” programul 15 „Edificarea societăţii informaţionale” se completează cu subprogramul 04, în următoarea redacție:
    „1504 Tehnologii informaționale”.
    3. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor - B. Activități”:
    3.1. Se introduc activități noi cu următoarele denumiri:
    „00482 Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rândul militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne”;
     00483 Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne”;
    00484 Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne”;
    00485 Asigurarea dreptului la pensie de urmaș pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne”;
    00486 Susținerea financiară în caz de deces a pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne”;
    70231 Proiectul „Consolidarea sistemului statistic național”;
    70232 Proiectul „Studiu de fezabilitate Interconectarea asincronă MD-RO”;
    70233 Proiectul „Perfecționarea abilităților în activitatea de laborator pentru specialiștii agro-alimentari din Europa de Est/Ag-Lab”;
    70234 Proiectul „Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul A. I. Cuza din mun. Bălți”;
    70235 Proiectul „Suport pentru autoritățile locale în UTA Găgăuzia”.
    3.2. Se modifică și se expune în redacție nouă următorul cod:
    „00473 Prevenirea poluării mediului și protecția mediului înconjurător”.
    4. La anexa nr.10 „Clasificaţia surselor”  în  punctul 6.
    „Lista de coduri pe originea sursei de venituri” S5S6 se introduce un cod nou în următoarea redacție:  
2
099

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

    5. Anexa nr.11 „Clasificația economică”:
    5.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „22273 Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare;
    222730 Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare”;
    41513 Procurarea pachetelor de acțiuni nou-emise de banca de importanță sistemică;
    415131 Procurarea pachetelor de acțiuni nou-emise de banca de importanță sistemică;
    415236 Vânzarea pachetelor de acțiuni nou-emise de banca de importanță sistemică”.
    5.2. Codurile 21134 și 211340 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    6. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    6.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „222730 Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare”.
    Include cheltuielile pentru plata indemnizațiilor acordate personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în corespundere cu legislația în vigoare.
    415131 „Procurarea pachetelor de acțiuni nou-emise de banca de importanță sistemică”.
    415236 „Vânzarea pachetelor de acțiuni nou-emise de banca de importanță sistemică”.
    6.2. În descrierea codului 211350 „Compensație pentru echipament” textul „Indemnizații la încetarea activității în cadrul sistemului bugetar” se substituie cu textul „Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă”.
    6.3. Descrierea codului 319240 „Pregătirea proiectelor” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    La alineatul dat se reflectă cheltuielile pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate; verificarea/expertiza documentaţiei de fezabilitate, executarea lucrărilor de cercetări şi prospectări; organizarea licitaţiilor pentru proiectarea/elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz; verificarea/expertiza documentaţiei de proiect şi deviz; avizarea cu plată, obţinerea prescripţiilor tehnice şi a autorizaţiilor cu plată, obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea lui; cercetările pedologice, determinarea bonității, delimitarea frontierelor, perfectarea dosarelor cadastrale, lucrările cadastrale, autorizaţia de construire şi alte cheltuieli, ce ţin de perfectarea documentaţiei de proiect şi deviz.
    6.4. Codul 211340 „Indemnizaţii pentru membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare” cu descrierea corespunzătoare se exclud.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                             Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 125. Chişinău, 10 iulie 2018.