HGC709/2018
ID intern unic:  376457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 709
din  18.07.2018
pentru punerea în aplicare a Legii nr.302/2017
cu privire la Serviciul Vamal
Publicat : 20.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 267-275     art Nr : 748     Data intrarii in vigoare : 20.07.2018
    În temeiul articolului 18, articolului 54 alineatul (4) şi articolului 55 din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.143), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul funcțiilor din Serviciul Vamal şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora, conform anexei nr.1.
    2.  Gradele de calificare ale persoanelor angajate în prezent în cadrul Serviciului Vamal, inclusiv ale celor care au raporturi de serviciu suspendate, în cazul în care au deținut anterior grade speciale acordate conform prevederilor Legii serviciului în organele vamale nr. 1150/2000, se echivalează cu ultimul grad special conferit de Serviciul Vamal. În cazul în care acestea au trecut la un grad de calificare ulterior, în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, li se echivalează gradele de calificare deţinute cu gradele speciale prevăzute la punctul 3 subpunctele 1)-6), dar nu mai jos de ultimul grad conferit de Serviciul Vamal și nu mai înalt decît gradul corespunzător funcției deținute.
    3. Persoanelor angajate în cadrul Serviciului Vamal, inclusiv celor care au raporturi de serviciu suspendate, care, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, au ocupat o funcție publică și au deținut grad de calificare şi continuă să activeze neîntrerupt în funcţii publice în cadrul Serviciului Vamal, li se echivalează gradele de calificare deţinute cu gradele speciale, dar nu mai înalte decît gradele corespunzătoare funcției deținute, după cum urmează:
    1) consilier de stat de clasa I – colonel al Serviciului Vamal;
    2) consilier de stat de clasa a II-a – locotenent-colonel al Serviciului Vamal;
    3) consilier de stat de clasa a III-a – maior al Serviciului Vamal;
    4) consilier de clasa I – căpitan al Serviciului Vamal;
    5) consilier de clasa a II-a – locotenent major al Serviciului Vamal;
    6) consilier de clasa a III-a – locotenent al Serviciului Vamal.
    4. În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Serviciul Vamal va asigura echivalarea gradelor de calificare ale persoanelor angajate care, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, au exercitat funcții publice și continuă să activeze în funcţii publice în cadrul Serviciului Vamal, iar în cazul persoanelor care au raporturi de serviciu suspendate, echivalarea gradelor se va efectua la reîncadrarea acestora în serviciu.
    5. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 709. Chişinău, 18 iulie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 709
din 18 iulie 2018

NOMENCLATORUL
funcţiilor din Serviciul Vamal şi al gradelor speciale
 corespunzătoare acestora
    1. Nomenclatorul funcţiilor din Serviciul Vamal şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora stabilește modul de acordare a gradelor speciale potrivit funcţiei deținute.
    2. Personalul Serviciului Vamal este constituit din funcționari publici cu statut special, ale căror funcţii sînt incluse în statele de personal ale Serviciului Vamal, fiind încadraţi în efectivul de comandă mediu, superior şi suprem, precum şi din personal contractual (de deservire tehnică şi auxiliar), care nu deține grade speciale.
    3. La angajarea în cadrul Serviciului Vamal, gradele speciale corespunzătoare funcției se acordă succesiv, indiferent de funcția ocupată, începînd cu gradul special inițial „locotenent al Serviciului Vamal” pînă la plafonul stabilit pentru funcția respectivă.
    4. Nu se permite echivalarea gradelor de calificare, științifice, speciale și militare acordate de alte structuri de ocrotire a normelor de drept cu gradele speciale din cadrul Serviciului Vamal.
    5. Persoanelor li se mențin gradele speciale conferite anterior de Serviciul Vamal, indiferent de funcția în care sînt angajate, la angajarea ulterioară a acestora în cadrul Serviciului Vamal.
    6. Funcționarilor vamali, în corespundere cu funcţia pe care o deţin, li se conferă următoarele grade speciale:
Aparatul central al Serviciului vamal

Efectivul și gruparea funcțiilor

Plafonul gradelor speciale

1) pentru efectivul de comandă suprem:

director al Serviciului Vamal

pînă la general-colonel al Serviciului Vamal

director adjunct, șef departament

pînăla general-locotenent al Serviciului Vamal

2) pentru efectivul de comandă superior:

şef direcţie, şef adjunct departament

pînă la colonel al Serviciului Vamal

şef adjunct direcţie, şef secţie

pînă la locotenent-colonel al Serviciului Vamal

şef serviciu

pînă la maior al Serviciului Vamal

3) pentru efectivul de comandă mediu:

inspector principal

pînă la căpitan al Serviciului Vamal

inspector superior

pînă la locotenent major al Serviciului Vamal


Birourile vamale și posturile vamale

Efectivul și gruparea funcțiilor

Plafonul gradelor speciale

1) pentru efectivul de comandă superior:

şef birou vamal

pînă la colonel al Serviciului Vamal

şef adjunct birou vamal, şef post vamal

pînă la locotenent-colonel al Serviciului Vamal

şef adjunct post vamal, şef secţie

pînă la maior al Serviciului Vamal

2) pentru efectivul de comandă mediu:

şef serviciu, inspector principal

pînă la căpitan al Serviciului Vamal

inspector superior

pînă la locotenent major al Serviciului Vamal

inspector

locotenent al Serviciului Vamal


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 709
din 18 iulie 2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 165 din Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1599/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art. 1755), cuvintele „colaboratorul vamal” se substituie cu cuvintele „funcționarul vamal”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 „Pentru aprobarea Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art. 1285) se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 56 şi 58 din Regulament, cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în anexa nr. 29, cuvintele „colaboratorului serviciului vamal”  se substituie cu cuvintele „funcţionarului Serviciului Vamal”;
    3) în anexa nr. 33, cuvintele „colaboratorilor vamali” se substituie cu cuvintele „funcţionarilor vamali”.
    3. În anexa nr. 1  la Hotărîrea Guvernului nr. 561/2007 „Cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art. 597), cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    4. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.331/2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art. 371), la compartimentul „Serviciul Vamal”, poziția „Director general” se substituie cu poziția „Director”.
    5. În anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 904/2013 „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.258-261, art. 1002), cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 445/2014 „Cu privire la aprobarea Stemei şi fanionului Serviciului Vamal, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă şi a normelor de echipare cu uniformă a colaboratorilor vamali” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.160-166, art. 486) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    în denumire, precum şi la punctele 1-3, cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 3 litera c), cuvintele „colaboratorilor Serviciului Vamal” se substituie cu cuvintele „funcționarilor Serviciului Vamal”;
    la punctul 4, cuvintele „colaboratorilor din sistemul vamal” se substituie cu cuvintele „funcţionarilor din sistemul vamal”;
    2) în anexele nr. 2, nr. 3 şi nr. 4, cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „colaborator al Serviciului Vamal” , la orice formă gramaticală,  se substituie cu cuvintele „funcţionar al Serviciului Vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    7. În textul Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 761/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.275-281, art. 809), precum şi în anexa nr. 1, cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    8. În textul anexei nr. 1 la  Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 385/2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.150-159, art. 428), cuvintele „colaboratorului vamal” se substituie cu cuvintele „funcționarului vamal”.
    9. La punctele 46 şi 56  din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art. 1057), precum şi în textul anexelor nr.1 şi nr.3, cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    10. În denumire şi în tot textul hotărîrii şi al anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1161/2016 „Cu privire la aprobarea Codului de etică şi conduită a colaboratorului vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378, art. 1257), cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 709
din 18 iulie 2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 203/1992 „Despre aprobarea Regulamentului privind satisfacerea serviciului de către corpul de comandă al organelor controlului vamal de stat al Republicii Moldova şi a Statutului disciplinar al corpului de comandă al organelor controlului vamal de stat al Republicii Moldova”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 383/2001 „Despre aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art. 418).